( ) ... .


[ ] .

 
  #11  
05-04-2010, 08:47 AM
 
New

::

1- ( .......... )2- ( ....... )3- ( ...... )4- ( ...... )


5- ( ...... )6- ( ....)7- ( .....)8- ( ......... )9- ( ....... )10- ( ........ )
1 ( ............. )


ٰ ٱ ٓ ٰ ۖ ﴿24﴾ ٰ ﴿25﴾2 ( .......... )

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ٰ ٰ ﴿100﴾ ٰ ٰ ٱ ۥ ۗ ٱ ٰ ٰ ﴿101﴾


: ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٰٓ ٰ ٰ ﴿149﴾ ٱ ۖ ٱٰ ﴿150﴾


3 ( ........... )

: ٱ ٰ ۗ ٱ ۦ ٱ ۦ ۚ ٱٰ ﴿145﴾ ٰ ۥ ٓ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ﴿146﴾


: ٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿147﴾ ٔ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿148﴾


: ۚ ٱٰ ۚ ٰ ﴿161﴾ ٱ ٰ ٱ ۢ ٓ ٱ ۚ ٱ ﴿162﴾: ٰ ٰ ٱ ﴿67﴾ ٱ ٰ ٱ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿68﴾


: ٱ ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٱ ۦ ٓ ۖ ٔ ٱ ۦ ۚ ﴿179﴾ ٱ ٓ ٱ ۦ ۖ ۖ ۦ ٱٰ ۗ ٰ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ﴿180﴾


4 ( ............... )

ٱ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ﴿32﴾ ۞ ٱ ٱٰٓ ٰ ٰ ٱٰ ﴿33﴾


5 ( .............. )

ٱ ٰ ﴿128﴾ ٱٰٰ ٱ ۚ ٓ ٓ ۚ ٱ ﴿129﴾


6 ( .......... )

ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ۗ ٱ ۦ ۗ ٱ ﴿156﴾ ٱ ٱ ﴿157﴾


7 ( ............ )

ٱ ٓ ٱ ۖ ﴿188﴾ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿189﴾


8 ( ............. )

: ٰ ٱ ٓ ٰۢ ۖ ﴿24﴾ ٰ ﴿25﴾


: ٰ ۢٓ ٱ ۚ ٰ ﴿44﴾ ٱٰٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾


: ٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿58﴾ ٰ ٱ ۖ ۥ ۥ ﴿59﴾


: ٰ ٱ ﴿182﴾ ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ٱ ٰ ﴿183﴾


9 ( ........... )

ٰ ٰ ٰٓ ٱٰ ﴿82﴾ ٱ ۥٓ ٱٰٰ ٱ ﴿83﴾


10- ( ........... )

ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ٱ ٰ ﴿183﴾ ٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ﴿184﴾-------------------------------------------------------------------------------------------------
::
1- ( ......... ).


2- (.......... ).


3- (....... ).4- ( ....... ).


5- ( ...... ) . 46- ( ........).


7- ( .......) .


8- ( .....). 3


9- ( ........).


10- ( ....... ).


11- (........ ). 3


12- (........ ). 3


13- (......... ......).


14- ( ........ ).


15- (......... ).


16- (.......... ).


17- ( ........). 3


18- ( ...... ).


19- ( .....).


20- ( .... ).


21- ( ....... ).


22- ( ....... ).


23- (....... ....... ). 3


24- ( ....... ).


25- (................ ).


26- ( .......... ).


27- (.......... ).


28- ( .......... ).


29- ( .......... ........).


30- ( .......... ........).


31- (........... ........).


32- ( ......... ........).


33- (.......... ).


34- (......... ).


35- (......... ).


36- (......... ........).


37- ( ........ ).


38- ( .........).


39- ( ......).


40- ( ............). 4

1 ( ).


ٱٓ ٱٰ ٰ ٰ ٱٰ ٰٰ ۖ ٱ ٰ ٱٓ ٱ ٱٓ ۦ ۗ ۥٓ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ۦ ۗ ٓ ٱٰ ﴿7﴾2 ( ).

ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٱٰ ﴿190﴾


3 ( ).

ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿9﴾


4- ( ).

ٰ ٱٰ ۗ ٱ ﴿194﴾


5 - ( ...... ) . 4

: ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٔ ۖ ٰٓ ٱ ﴿10﴾

: ٱ ٰ ٱ ٰٓ ٱٓ ﴿90﴾

: ٱ ٱ ٱٰ ۦٓ ۗ ٰٓ ٰ ﴿91﴾

: ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٔ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ۚ ٰ ﴿116﴾


6 ( ........).

ٰٓ ٓ ٱٰ ۦ ٓ ٱ ٱ ۚ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿119﴾


7 ( .......) .

ٰٓ ٰٓٓ ٰ ۦ ٓ ۦ ۚ ٱ ﴿66﴾


8 ( .....). 3

: ٰٓ ٱٰ ٰ ۭٓ ٱ ۦ ٔ ٱ ۚ ٱ ﴿64﴾

: ٰٓ ٱٰ ٰٔ ٱ ٱ ٰ ﴿98﴾

: ٰٓ ٱٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿99﴾


9 ( ........). 3

:ٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٰ ٓ ٱ ٱ ۢ ۦٓ ۚ ﴿65﴾

: ٰٓ ٱٰ ٰٔ ٱ ﴿70﴾

: ٰٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ﴿71﴾


10- ( ....... ).:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ٰ ٰ ﴿100﴾

: ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٰٓ ٰ ٰ ﴿149﴾


11- ( ). 3

: ٱ ٓ ٰٓ ٰٓ ٰ ۦ ٱ ۗ ٱ ٱٓ ٰ ﴿93﴾

: ٱ ٰ ۗ ٱ ٱ ٰ ﴿168﴾

: ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ٱ ٰ ﴿183﴾


12- ( ). 3

:ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ﴿22﴾

: ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿56﴾

: ٱ ٱ ٱٰ ۦٓ ۗ ٰ۟ٓ ٰ ﴿91﴾


13- ( ......).

:ٰٓ ٓ ٱ ٱٰٓ ٱ ﴿87﴾

: ٰٓ ٓ ٰ ٱٰ ٰ ۚ ٱٰ ﴿136﴾


14- ( ).

: ٰ ۚ ٱ ﴿12﴾

: ٰ ۚ ٱ ﴿197﴾


15- ( ).

: ۞ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿15﴾

: ٓ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱٰ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿20﴾


16- ( ).

: ٱ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ٓ ٱ ۢ ۗ ٰٔ ٱ ٱ ٱ ﴿19﴾

: ٱٰ ٱ ٓ ٓ ٰ ٰٔ ٱ ۗ ٰ۟ٓ ۗ ٱ ٱ ﴿199﴾


17- ( ........ ). 3

: ٱ ٰ ۗ ٱ ۦ ٱ ۦ ۚ ٱٰ ﴿145﴾

: ٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿147﴾

: ۚ ٱٰ ۚ ٰ ﴿161﴾


18- ( ...... ).

:ٱ ٰ ۗ ٱ ٱ ٰ ﴿168﴾


: ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ٱ ٰ ﴿183﴾ ٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ٱ ﴿184﴾19- ( ..... ).

ٱ ٓ ٓ ٱ ٱ ﴿16﴾


20- ( .... ).

ٱ ٓ ٱ ۖ ﴿188﴾


21- ( ....... ).

ٱ ٱ ٰۢ ۚ ٓ ﴿169﴾


22- ( ....... ).

: ٱ ٓ ۚ ٓ ۚ ﴿178﴾

: ٱ ٓ ٱ ۦ ۖ ۖ ۦ ٱٰ ۗ ٰ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ﴿180﴾


23- ( ....... ). 3

: ۖ ٔ ۗ ٱ ﴿120﴾

: ٰٓ ۚ ٰ ٰ ٱٰٓ ﴿125﴾

:۞ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿186﴾


24- ( ....... ).

:ٰ ٰ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ﴿76﴾

: ٰٓۚ ٰ ٰ ٱٰٓ ﴿125﴾


25- ( ).

:ٰٓ ٱ ٱٰٓ ٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ﴿130﴾

: ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿200﴾


26- ( ).

:ٰٓ ٓ ٱٰ ۦ ٓ ٱ ٱ ۚ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿119﴾

: ۢ ٱ ٰ ٓ ۖ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ۗ ٱ ۥ ۗ ٓ ۖ ٱ ٰ ۗ ٱ ٱ ٰ ۖ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿154﴾


27- ( ).

ٱ ٓ ٓ ٱ ٱ ﴿16﴾


28- ( ).

ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٰٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ﴿191﴾


29- ( ........).

: ٱ ٰ ٱ ٓ ٰ ٓ ۦ ۥ ۚ ٰ ٰ ۖ ٓ ۚ ٱ ۠ ٱٰ ﴿81﴾

: ٱ ٰ ٱ ٱٰ ۥ ۥ ٓ ٱ ۦ ۖ ﴿187﴾


30- ( ........).

: ٱ ٱٰ ٓ ٱ ۖ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ٱ ﴿28﴾

: ٓ ۥٓ ۢ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿30﴾


31- ( ........).

: ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿122﴾

: ٱ ۖ ٱ ۢ ۦ ۗ ٱ ٱ ﴿160﴾


32- ( ........).

:۞ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ۢ ٱ ﴿15﴾

:ٰ ٱ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿198﴾

{ }
:ٰٓ ٓ ٰ ٱٰ ٰ ۚ ٱٰ ﴿136﴾

( ) , ( )

: ٱ ٓ ٰ ٰ ۖ ۢ ۖ ٱ ٰ ٰ ٔ ٰ ٱٰ ٱ ۗ ٱ ۥ ٱ ﴿195﴾


33- ( ).

: ٱ ٱ ٱ ۢ ٓ ٱ ۚ ٱ ﴿172﴾

: ٱ ٱ ٰ ٓ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٱ ۦ ٓ ۖ ٔ ٱ ۦ ۚ ﴿179﴾


34- ( ).

۞ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿186﴾


35- ( ).

ٱٰٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿109﴾


36- ( ........).

:ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿9﴾

: ٰ ﴿25﴾


37- ( ).

: ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ﴿27﴾

: ۢ ۖ ٱ ۖ ٰ ٰ ٰ ۖ ٱ ۖ ٱ ٓ ﴿37﴾


38- ( .........).

ٱ ٱ ﴿132﴾


39- ( ......).

ٱ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ﴿32﴾


40- ( ............). 4

:ٰ ٱ ٓ ٰۢ ۖ ﴿24﴾ ٰ ﴿25﴾

:ٰ ۢٓ ٱ ۚ ٰ ﴿44﴾ ٱٰٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾

:ٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿58﴾ ٰ ٱ ۖ ۥ ۥ ﴿59﴾

:ٰ ٱ ﴿182﴾ ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٱ ۗ ٓ ٱٰ ٱ ٰ ﴿183﴾

  #12  
05-17-2010, 03:30 AM
 
::-

1- ( ......... ( ) .
2- ( ...... .......... ( ) .
3- ( .......... ( ) .
4- ( .......... ( ) .
5- ..... .......... ( ) .
6- ( ..... .......... ( ) .
7- ( ..... .......... ( ) .
8- ( ..... .......... ( ) .1 ......... ( )


ٱٰٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿132﴾
2 - ...... .......... ( )


ٓ ٱ ۖ ٓ ۚ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿79﴾
3 - .......... ( )


ٰ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿70﴾
4 - .......... ( )


ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ۦٓ ﴿50﴾
5 - ..... .......... ( )


ٓ ٱ ۖ ٱ ۖ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿81﴾
6 - ..... .......... ( )


ٰٓ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ٓ ٰ ۖ ٔ ٱ ۦ ۖ ٰ ۚ ٱ۟ ۚ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰۥ ۥ ۘ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ﴿171﴾
7 - ..... .......... ( )


ٰ ٱ ٓ ۖ ۥ ۦ ۖ ٱٰٓ ۚ ٰ ٱ ﴿166﴾
8 - ..... .......... ( )


ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٱ ٱٓ ٰ ۖ ٓ ۚ ۖ ٱ ۚ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿6﴾----------------------------------------------------------
:


:

1- .
2- .
3- .
4- .
5- .
6- .
7- .8- .
9- .
10- .
11- .
12- .
13- .
14- .
15- .
16- .
17- .
18- .
19-1 - ............: ٱ ٓ ٰ ۖ ٱ ۚ ٓ ٱ ۖ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۥ ۚ ۥ ۥ ٱ ۚ ۥٓ ٱ ۚ ۢ ٓ ۗ ٓ ٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ﴿11﴾۞ ٰ ۚ ٱ ۚ ۢ ٓ ۚ ٱ ۚ ٱ ۚ ۢ ٓ ۢ ۗ ٰ ٱ ۥ ٰ ٱ ۚ ٓ ٰ ٓ ٱ ۚ ۢ ٰ ٓ ٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ﴿12﴾
: ٱٰ ٱٓ ٰ ۖ ٰ ٱ ۚ ٓ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱ ۦ ٔ ۚ ٰ ۦ ۢ ٱ ۚ ٱ ﴿24﴾ ٱٰ ٱٰ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ۚ ۢ ۚ ٱ ٱ ٰ ٰٰ ٰ ۚ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۚ ۗ ٱ ﴿25﴾

2 - .............. 5: ٱ ٱ ٱٓ ٰ ٰ۟ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿17﴾ ٱ ٱٔ ٰٓ ٱ ٱٰٔ ٱ ۚ ٰ۟ٓ ﴿18﴾
: ٔ ۚ ٔ ٰٓ ۦٓ ٓ ۚ ۖ ٰ ٰٓ ۦ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿92﴾ ٓۥ ٰ ٱ ۥ ۥ ﴿93﴾
: ٱٓ ٱ ۖ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿104﴾ٓ ٓ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ۚ ٓ ﴿105﴾
: ۥ ٰ ۦ ۚ ٱ ﴿111﴾ ٓٔ ۦ ٓٔ ٱ ٰ ﴿112﴾
: ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٔ ۚ ٱٰٰ ٱ ۚ ٱ ﴿170﴾ٰٓ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ٓ ٰ ۖ ٔ ٱ ۦ ۖ ٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰۥ ۥ ۘ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ﴿171﴾

3 - ...............: ٱ ۚ ٱ ﴿158﴾


ٱٰ ۦ ۦ ۖ ٱٰ ﴿159﴾: ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿165﴾ٰ ٱ ٓ ۖ ۥ ۦ ۖ ٱٰٓ ۚ ٰ ٱ ﴿166﴾
" "ٱ ٰٔ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿56﴾

4 - .............ٰٓ ٱ ٱٰ ٰٰ ٰ ٰ ۚ ٰٓ ٰ ٓ ٱٓ ٰ ٱٓ ۟ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿43﴾ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ﴿44﴾
" ٱ "ٰٓ ٱ ۚ ٱ ﴿99﴾۞
5 - ..............: ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿30﴾ ٓ ٔ ﴿31﴾
: ٰ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿169﴾ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٔ ۚ ٱٰٰ ٱ ۚ ٱ ﴿170﴾

6- ............... 3:ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ۦ ۗ ٰ ﴿37﴾ٱ ٰ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ۥ ٓ ﴿38﴾
: ٱٰ ٓ ٓ ٓ ٓ ٰ ۗ ٱ ٰ ۚ ٰٓ ٓ ۖ ۗ ٱ ٰ ﴿102﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱ ٰ ﴿103﴾
: ٰٓ ٱٰ ۚ ٰ ﴿151﴾ ٱ ٱ ۦ ٰٓ ۗ ٱ ﴿152﴾

7 - ............ 4: ٱ ٱٔ ٰٓ ٱ ٱٰٔ ٱ ۚ ٰٓ ﴿18﴾ ٰٓ ٱ ٱٓ ۖ ٓ ٓ ٰ ۚ ٱ ۚ ٰٓ ٔ ٱ ﴿19﴾
: ٱٰ ﴿138﴾ ٱ ٱٰ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿139﴾
: ٱٰ ٰ ٱ ٱٰ ۚ ٰ ﴿161﴾ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٓ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰٓ ﴿162﴾
: ٱ ٱٰٰ ۦ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿173﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ﴿174﴾

8 - ...............: ٰ ٰ ﴿68﴾ ٱ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱٰ ۚ ٰٓ ﴿69﴾
: ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ﴿175﴾ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ۥ ۥ ۚ ٓ ۚ ٱ ٱ ۚ ٓ۟ ٓ ٱ ۗ ٱ ۗ ٱ ۢ ﴿176﴾

9 - ............... 3: ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ٓ ۦ ٱ ۚ ٱ ﴿1﴾ ٱٰٰٓ ٰ ۖ ٱ ٱ ۖ ٓ ٰ ٰٓ ٰ ۚ ۥ ﴿2﴾
: ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٔ ۚ ٱٰٰ ٱ ۚ ٱ ﴿170﴾ ٰٓ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ٓ ٰ ۖ ٔ ٱ ۦ ۖ ٰ ۚ ٱ ۚ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰۥ ۥ ۘ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ﴿171﴾
: ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ﴿174﴾ ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ﴿175﴾

10- ...........ٱٰٰ ٰ ٰٓ ٱ ﴿124﴾ ۥ ۭ ٱ ٰ ۗ ٱ ٱ ٰ ﴿125﴾

11- ............: ٱٓ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ﴿5﴾ ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٱ ٱٓ ٰ ۖ ٓ ۚ ۖ ٱ ۚ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿6﴾
: ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ﴿8﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿9﴾

12- ............. 3: ٱ ٔ ۚ ۥ ٰ ﴿20﴾ ۥ ٰ ٰ ٰ ﴿21﴾
: ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ۦٓ ﴿50﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٱٰ ٰٓٓ ٰ ٱ ﴿51﴾
: ٓٔ ۦ ٓٔ ٱ ٰ ﴿112﴾ ٱ ۥ ٓ ٓ ۖ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ﴿113﴾

13- ...............: ٱ ٰ ٔ ۖ ٓ ۗ ٱ ﴿16﴾ ٱ ٱ ٱٓ ٰ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ﴿17﴾
: ٓ ٱ ۚ ٓ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾ ٰ ٓ ﴿65﴾

14- ............: ٱ ٱٰٓ ٓ ۖ ٱ ۚ ٓ ٱ ٰ ۚ ٰٓ ۖ ٓ ﴿97﴾ ٱ ٱ ٱٓ ٱٰ ﴿98﴾
: ٱ ۢ ٱٰ ٱ ۦ ٰ ۦ ۖ ٓ ﴿115﴾ ٱ ۦ ٰ ٓ ۚ ٱ ٰۢ ﴿116﴾

15-ٱ ۚ ٱ ٓ ﴿49﴾ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ۦٓ ﴿50)

16- ..........: ٰ ٰ ٰ ٰٰ ٱ ٱ ٰ ٱٰٓ ٰ ٱٰ ٰ ٓ ٰٓ ٱٰ ٓ ٱٰ ٰٓ ٓ ٱ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿23﴾ ۞ ٱٰ ٱٓ ٰ ۖ ٰ ٱ ۚ ٓ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱ ۦ ٔ ۚ ٰ ۦ ۢ ٱ ۚ ٱ ﴿24﴾
: ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿106﴾ ٰ ٱ ۚ ٱ ﴿107﴾" "


ٓ ٱٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿129﴾

17- .............. 3: ٰ ۚ ٱ ﴿96﴾ ٱ ٱٰٓ ٓ ۖ ٱ ۚ ٓ ٱ ٰ ۚ ٰٓ ۖ ٓ ﴿97﴾
: ٱ ٱ ٰ ۚ ۢ ۦ ٱ ۦ ٱ ۥ ٱ ۗ ٱ ﴿100﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٱٰ ﴿101﴾
: ٱ ٱ ۦ ٰٓ ۗ ٱ ﴿152﴾ ٔ ٱٰ ٰ ٱٓ ۚ ٰٓ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ۢ ٓ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٰ ﴿153﴾

18- ...............: ٱ ۢ ٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿128﴾ ٓ ٱٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿129﴾
: ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٓ ٰٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٰ ۖ ٱٰٓ ۚ ۥ ٱ ﴿135﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٰ ۦ ٱٰ ٱٓ ۚ ٱ ٰٓۦ ۦ ۦ ٱ ٱ ٰۢ ﴿136﴾
" "ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٰٓ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ﴿94﴾

19- .........: ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ۖ ٱ ۥ ﴿88﴾ ٓ ۖ ٓ ٰ ٱ ۚ ٱ ۖ ﴿89﴾
: ٰ ٓ ٰ ٰٓٓ ٓ ٰ ٰٓٓ ۚ ٱ ۥ ﴿143﴾ ٰٓ ٱ ٱٰ ٓ ٱ ۚ ٰ ﴿144﴾------------------------------------------------------------
:
:

1- ( ......)
2- ( ........)
3- ( ........)
4- (.........)
5- ( .......)
6- ( ........)
7- ( ..........)
8- ( .......)
9- ( .........)
10- ( ......)
1 " .......... "


ٰٓ ٱ ٱ ٓ ۢ ﴿63﴾ ٓ ٱ ۚ ٓ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾
2 " ............. "


ٱٰ ٓ ٓ ٓ ٓ ٰ ۗ ٱ ٰ ۚ ٰٓ ٓ ۖ ۗ ٱ ٰ ﴿102﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱ ٰ ﴿103﴾
3 " ........... "


ٱ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱٰ ۚ ٰٓ ﴿69﴾ ٰ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿70﴾
4 " ................... "


ٱٰ ٰ ٱ ٱٰ ۚ ٰ ﴿161﴾ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ٓ ٓ ۚ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰٓ ﴿162﴾
5 " ................. "


ٱٰ ٱٰ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ۚ ۢ ۚ ٱ ٱ ٰ ٰٰ ٰ ۚ ٓ ٰ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۚ ۗ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٱ ۗ ٱ ﴿26﴾
6- " .......... "


ٱ ٱ ۦ ٰٓ ۗ ٱ ﴿152﴾ ٔ ٱٰ ٰ ٱٓ ۚ ٰٓ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ۢ ٓ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٰ ﴿153﴾
7 " ............. "


ٱ ٱ ٰۢ ﴿167﴾ ٱ ٱ ﴿168﴾ ٰ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿169﴾
8 " ............. "


ٔ ۚ ٔ ٰٓ ۦٓ ٓ ۚ ۖ ٰ ٰٓ ۦ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿92﴾ ٓۥ ٰ ٱ ۥ ۥ ﴿93﴾
9 " ................ "


: ٱ ٱ ۗ ٱ ﴿26﴾ ٱ ٱ ٱٰ ﴿27﴾: ٱ ۚ ٱٰ ﴿28﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٱ ﴿29﴾
10- " ............ "


ٰٓ ٱ ٱٰ ٰٓ ٓ ٓ ٰ ٱ ۚ ٱ ﴿47﴾ ٱ ۦ ٰ ٓ ۚ ٱ ٱٰٓ ﴿48﴾-----------------------------------------------------:
:

1- ( .......)
2- ( .......)
3- ( .......)
4- ( .....)
5- ( .......)
6- ( ......)
7- ( .......)
8- ( ..........)
9- ( .......)
10- ( ........)
11- ( ............)
12- ( .........)
1 "...... ..... "


ٰ ۥ ۖ ٰ ۥ ۗ ٱ ٰ ﴿85﴾
2- " ..... ....... "


ٱ ٓ ٰ ۖ ٱ ۚ ٓ ٱ ۖ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۥ ۚ ۥ ۥ ٱ ۚ ۥ ٱ ۚ ۢ ٓ ۗ ٓ ٓ ۚ ٱ ۗ ٱ ﴿11﴾
3 " ......... "


ٱ ٱ ٰ ٱ ۚ ٱ ﴿108﴾
4 " ....... .............. "


ٰٓ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٱ ﴿29﴾
5 "...... ..... "


ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٱ ﴿119﴾
6 " ...... ........ "


ٔ ۚ ٔ ٰٓ ۦٓ ٓ ۚ ۖ ٰ ٰٓ ۦ ۖ ٱ ۗ ٱ ﴿92﴾
7 " ....... ....... "


ٱٓ ۖ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ٱٓ ٱٰ ٱ ٱٰ ٰٰ ٱ ۚ ٱ ۦ ﴿127﴾
8 " ..... ....... "


ٰٓ ٱ ٱٰ ٰٰ ٰ ٰ ۚ ٰٓ ٰ ٓ ٱٓ ٰ ٱٓ ۟ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿43﴾
9 " ...... ....... "


ٱ ٱٰٰ ۦ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿173﴾
10- " ....... ....... "


ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ٰ ٓ ۖ ٓ ٰ ۖ ﴿57﴾
11- " ....... .......... "


ٱٰٰ ٰ ٰٓ ٱ ﴿124﴾
12- " ...... "


ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ۢ ﴿134﴾
  #13  
05-18-2010, 12:20 AM
* * * *
.
   #14  
05-18-2010, 04:25 PM
 

:
* *

  #15  
06-14-2010, 02:49 AM
 
Tamayoz

:
:
1- ( ..... )


2- ( ......... )


3- ( ..... )


4- ( ..... )


5- ( ..... )


6- ( ..... )


7- ( ...... )


8- ( ..... )


9- ( ..... )


10- ( ..... )


11- ( ..... )


12- ( ..... )


13- ( ..... )


14- ( ..... )


15- ( ..... )


16- ( ..... )


17- ( ..... )


18- ( ..... )


19- ( ..... )


20- ( ..... )

1 ( ........... )


ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ٰٔ ۚ ٓ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿44﴾ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ۦ ۥ ۚ ٓ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿45﴾
2 ( ...........)


ٱ ٰ ٰٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ۦ ٰ ٓ ٓ ٰ ﴿52﴾ ٱ ٓ ٰٓٓ ٱ ٱ ٰ ۙ ۚ ٰ ٰ ﴿53﴾
3 ( ......... )


ٱ ٱٰٰ ٓ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿93﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۥٓ ٱ ۥ ٱ ۚ ٱٰ ٰ ۥ ﴿94﴾
4 - ( ........)


ٔ ٓ ۖ ٱٰ ۙ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿4﴾ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ٱٰ ۖ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ٓ ٰ ٓ ۗ ٱٰ ۥ ٱ ٱٰ ﴿5﴾
5 ( ........... )


ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰ ﴿80﴾ ٱ ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿81﴾
6 ( ........ )


ٰ ٓ ٰٓ ٓ ۖ ٓ ٰٓ ﴿70﴾ٓ ٱ ۚ ٱ ۢ ﴿71﴾
7 ( .......... )


ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿100﴾ ٰٓ ٱ ٔ ٓ ٔ ٱ ٱ ۗ ٱ ﴿101﴾
8 ( ....... )


ٱ ٰ ۖ ﴿37﴾ ٱ ٱ ٱٓ ٓ ٰ ٱ ۗ ٱ ﴿38﴾9 ( ............ )


ٱ ٱ ٓ ۚ ۖ ٓ ﴿66﴾ ۞ ٰٓ ٱ ٓ ۖ ۥ ۚ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿67﴾10- ( ............ )


ۢ ۦ ٱ ۗ ٱ ﴿39﴾ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٓ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿40﴾11- ( .............. )


ٱ ٰ ٓ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ۖ ٱٰ ٱٰ ٱ ٔ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٓ ٱ ﴿12﴾ ٰ ٰ ٰ ۖ ٱ ۦ ۙ ۦ ۚ ٰ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿13﴾
12- ( ................ )


ٱ ٓ ٱ ٓ ٱ ۢ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿49﴾ ٱٰ ۚ ٱ ﴿50﴾13- ( ............ )


ٓ ۦٓ ٱ ٱ ۚ ۖ ٱ ۚ ٰ ﴿117﴾ ۖ ٱ ٱ ﴿118﴾
14- ( ......... )


ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰ ﴿80﴾ ٱ ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿81﴾15- ( ........... )


ٱ ٱ ٱ ۚ ٱٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿92﴾ ٱ ٱٰٰ ٓ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿93﴾16- ( ............. )


ٱ ٱ ٰۥ ٱٰ ٱٰ ٱ ۦ ٰ ٰ ﴿16﴾ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٔ ٱ ٱ ۥ ٱ ۗ ٱٰٰ ٱ ۚ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾17- ( ............ )


ٱٰ ٱٰ ٱٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ﴿91﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱٓ ٰ ٱٰ ٱ ﴿92﴾
18- ( .............. )


ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ٰٰ ۚ ٰ ﴿82﴾ ٓ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٱٰ ﴿83﴾19- ( ........... )


ٰ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ﴿62﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿63﴾20- ( ............ )


ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٰ۟ٓ ٓ ٱ ﴿60﴾ ٓ ٓ ٱ ۦ ۚ ٱ ﴿61﴾


----------------------------------------------:


:
1- ( ) .......... )
2- ( ..... .......... ( )

3- ( ......... ( )
4- ( ..... .......... ( )5- ( ..... .......... ( )6- ( ..... .......... ( - - )7- ( ..... .......... ( - - )8- ( ..... .......... ( - - )9- .......... ( - - )10- ( ..... .......... ( )


1- ( ) ..........
ٱٰٰ ٱ ۚ ٰ ﴿120﴾


2- ..... .......... ( )
ٱ ٓ ٰٓٓ ٱ ٱ ٰ ۙ ۚ ٰ ٰ ﴿53﴾


3- ......... ( )
ٰٓ ٱ ٱ ۚ ۥ ٓ ٱ ۦ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ۦ ۗ ٱ ۚ ٱ ۗٱ ٱ ﴿95﴾


4- ..... .......... ( )
ٰ ٓ ٱ ٱ ٓٓ ۚ ٓ ٔ ﴿104﴾


5- ..... .......... ( )
ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ۦ ﴿88﴾


6- ..... .......... ( - )
ٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ۦ ۥ ۚ ٓ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿45﴾


7- ..... .......... ( - )
ٱ ٓ ٱ ۚ ٓ ٱ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿47﴾


8- ..... .......... ( - )
ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ٰٔ ۚ ٓ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿44﴾


9- .......... ( - - )
ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ٰ ٓ ۚ ٱ ٰۚ ٱ ٱ ﴿119﴾


10- ..... .......... ( )
ٰ ٰٓ ٱٰ ٰ ٓ ٓ ٰ ٰ ۗ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿108﴾-------------------------------------------------------:

1- ( )--- 3 .2- ( )--- .
3- ( )--- 3 .4- ( )--- .


5- ( ( )--- .


6- ( )--- .


7- ( )--- .


8- ( )--- .


9- ( )--- .


10- ( ..... )--- .


11- ( ..... ..... )--- .


12- ( ..... ..... )--- 3.


13- ( ..... ..... )--- .


14- ( ..... )---3 .


15- (..... )--- .


16- ( ..... )--- .


17- ( ..... )--- .


18- ( ..... )--- .


19- ( ..... )--- 3 .


20- ( ..... ..... )--- .

1 - ( )--- 3 .


: ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٔ ٱ ٱ ۥ ٱ ۗ ٱٰٰ ٱ ۚ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾ ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٱ ٰٓۥ ۚ ۖ ۚ ٓ ٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۖ ٱ ﴿18


: ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰٓ ٰٓ ٱ ٱ ۖ ۥ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ﴿72﴾ ٱ ٓ ٱ ٰ ۘ ٰ ٓ ٰ ٰ ۚ ٱ ﴿73﴾


: ٱ ٓ ٱ ٰ ۘ ٰ ٓ ٰ ٰ ۚ ٱ ﴿73﴾ ٱ ۥ ۚ ٱ ﴿74﴾
2- ( )---


: ٱ ٰٔٓ ٰٓ ٰ ٱ ﴿10﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿11﴾


: ٱ ٰٔٓ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ﴿86﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٓ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿87﴾
3- ( )--- 3 .


: ٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ﴿59﴾ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٰ۟ٓ ٓ ٱ ﴿60﴾


: ٰٓ ٱٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ٓ ۗ ٓ ٰ ۖ ٱ ٱٰ ﴿68﴾ ٱ ٱ ٱٰٔ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿69﴾


: ٰٓ ٱٰ ٱ ٓ ٓ ٓ ٱ ﴿77﴾ ٱ ۢ ٓ ٰٓ ٰ ۥ ٱ ۚ ٰ ﴿78﴾
4- ( )---


:ٰٓ ٱٰ ٓ ٱٰ ۚ ٓ ٱ ٰ ﴿15﴾ ٱ ٱ ٰۥ ٱٰ ٱٰ ٱ ۦ ٰ ٰ ﴿16﴾:ٰٓ ٱٰ ٓ ٰ ٱ ٓ ۢ ۖ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿19﴾ ٰ ۦ ٰ ٱ ٱ ۢٓ ٱٰ ﴿20﴾
5- ( )---


: ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٔ ٱ ۖ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ۖ ٓ ٰٓ ٱٰ ٱ ٰٓ ﴿110﴾ ٱ ٓ ٱ ﴿111﴾


: ٱ ٰ ٱ ٓ ٱٓ ۖ ٱ ٱ ﴿112﴾ ٱٰ ﴿113﴾
6- ( )---


: ٱ ۖ ٓ ۥ ٓ ۥٓ ٱٰ ﴿115﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ۖ ٰ ٓ ۚ ۥ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿116﴾


: ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ٰ ٓ ۚ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿119﴾ ٱٰٰ ٱ ۚ ٰ ﴿120﴾
7- ( )---


: ٰٰٓ ٰ ٰ ﴿22﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ﴿23﴾


: ٰٰٓ ٓ ۖ ٱ ٰٓ ٰ ٰ ﴿24﴾ ٓ ۖ ٱ ٱ ٱٰ ﴿25﴾
8- ( )---


: ٱ ٱٰٰ ٰٓ ٱ ٰٓۥ ۚ ۖ ۚ ٓ ٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۖ ٱ ﴿18﴾ ٰٓ ٱٰ ٓ ٰ ٱ ٓ ۢ ۖ ٓ ۗ ٱ ٰ ﴿19﴾


: ٱ ٱ ۚ ۘ ٓ ۚ ٓ ٰ ۚ ٱٰ ٱٓ ٰ ٱٰ ۚ ٓ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿64﴾ ٱٰ ٱ ٔ ٰ ٰ ٱ ﴿65﴾
9- ( )---


: ٰٓ ٱ ٱ ٱٰٰٓ ٓ ۘ ٓ ۚ ۥ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿51﴾ ٱ ٰ ٰٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ۦ ٰ ٓ ٓ ٰ ﴿52﴾


:ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿57﴾ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ﴿58﴾
10- ( )---


: ٰٓ ٱ ٱ ۥ ٱ ٓ ٓ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ۖ ٱ ﴿33﴾ ٱ ۖ ٱٓ ٱ ﴿34﴾


: ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱ ٰ ٰ ۖ ٱ ۢ ۦ ۖ ٰ ٱ ۚ ٱ ۥ ۥ ٱ ٔ ۚ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ﴿41﴾ٰ ٰ ۚ ٓ ٱ ۖ ٔ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿42﴾
11- ( ..... )---


:ٰٓ ٱ ٱ ٱٰٰٓ ٓ ۘ ٓ ۢ ۚ ۥ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿51﴾ ٱ ٰ ٰٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ۦ ٰ ٓ ٓ ٰ ﴿52﴾


:ٰٓ ٱ ٓ ۖ ۥ ۚ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿67﴾ ٰٓ ٱٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ٓ ۗ ٓ ٰ ۖ ٱ ٱٰ ﴿68﴾
12- ( ..... )--- 3


:ٰ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ﴿62﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿63﴾


: ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿63﴾ ٱ ٱ ۚ ۘ ٓ ۚ ٓ ٰ ۚ ٱٰ ٱٓ ٰ ٱٰ ۚ ٓ ٱ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿64﴾


: ۚ ﴿79﴾ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰ ﴿80﴾
13- ( ..... )---


:ٰٓ ٱ ٱ ۚ ۥ ٓ ٱ ۦ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ۦ ۗ ٱ ۚ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿95﴾ ٱ ۥ ٰ ۖ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ﴿96﴾


: ٰٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ۢ ٱ ٰ ٱ ۚ ۢ ٱٰ ٱ ٱ ۦ ۭ ٰ ۙ ٰ ٱ ٓ ۭ ٱ ﴿106﴾ ٰٓ ٱٓ ٔ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٰٓ ٰ ٱٓ ٓ ٱٰ ﴿107﴾14- ( )---3


:ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٰ ۦ ﴿35﴾ ٱ ٱ ۥ ۥ ۦ ٱٰ ۖ ﴿36﴾


: ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ﴿90﴾ ٱٰ ٱٰ ٱٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ﴿91﴾


: ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿100﴾ ٰٓ ٱ ٔ ٓ ٔ ٱ ٱ ۗ ٱ ﴿101﴾
15- ( )--- .


: ٱٰ ٱ ۚ ٰ ﴿58﴾ ٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ﴿59﴾


: ٱ ۢ ٓ ۙ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ﴿103﴾ ٰ ٓ ٱ ٱ ٓٓ ۚ ٓ ٔ ﴿104﴾
16- ( )---


: ٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ﴿59﴾ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۚ ٰ۟ٓ ٓ ٱ ﴿60)


: ٱ ٱ ٓ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿81﴾ ۞ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ٓ ٰٰ ۚ ٰ ﴿82﴾
17- ( ..... )---


:ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱ ٰ ٰ ۖ ٱ ۢ ۦ ۖ ٰ ٱ ۚ ٱ ۥ ۥ ٱ ٔ ۚ ٰٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ﴿41﴾ٰ ٰ ۚ ٓ ٱ ۖ ٔ ۖ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿42﴾:ٰٓ ٱ ٓ ۖ ۥ ۚ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿67﴾ ٰٓ ٱٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ٓ ۗ ٓ ٰ ۖ ٱ ٱٰ ﴿68﴾
18- ( )---


: ٱ ٱ ٓ ۖ ٓ ۖ ٰ ٱ ﴿109﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ٔ ٱ ۖ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ۖ ٓ ٰٓ ٱٰ ٱ ٰٓ ﴿110﴾: ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ۖ ٰ ٓ ۚ ۥ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿116﴾ ٓ ۦٓ ٱ ٱ ۚ ۖ ٱ ۚ ٰ ﴿117﴾
19- ( )--- 3


: ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ﴿23﴾ ٰٰٓ ٓ ۖ ٱ ٰٓ ٰ ٰ ﴿24﴾:ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ﴿57﴾ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ﴿58﴾: ٱ ٰ ٱ ٓ ٱٓ ۖ ٱ ٱ ﴿112﴾ ٱٰ ﴿113﴾
20- ( ..... )---


: ٱ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱٓ ۦ ﴿88﴾ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ٱٰ ۖ ٰۥٓ ٰ ۢ ۖ ٰ ۚ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱٓ ٰ ۚ ٰ ٱ ٰۦ ﴿89﴾: ٱ ۥ ٰ ۖ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٓ ﴿96﴾ ۞ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱٰٓ ۚ ٰ ٓ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ﴿97﴾


  #16  
06-21-2010, 01:23 AM
 
New:

:

1- .


2- .


3- .


4- .


5- .


6- .


7- .


8- .


9- .


10- .


1 -
ٰ ٰ ٰ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ۦ ۖ ٰ ﴿92﴾


2 -
ۖ ۦ ۭٔ ۖ ٱٰ ٰ ۖ ٓ ٰ ٰۢ ۖ ۖ ٱٰ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۦ ﴿151﴾ ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ٱ ٱ ٱ ۖ ۖ ٱ ٰ ۖ ٱ ۚ ٰ ۦ ﴿152﴾ ٰ ٰ ٱ ۖ ٱ ۦ ۚ ٰ ۦ ﴿153﴾


3 -
ٱ ٰٓ ٱ ٰ ٓ ۗ ٱ ۥ ﴿165﴾


4 -
:
ٱٓ ٱٓ ٓ ۦ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ۗ ٱٓ ٰ ۦٓ ٓ ۦٓ ۚ ٰ ٰ ﴿99﴾
:
ٱٓ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۥ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ۦٓ ٓ ۥ ۦ ۖ ٓ ۚ ۥ ٱ ﴿141﴾5 -
ۥٓ ٰ ۚ ۚ ۖ ۦ ۥ ٰ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿84﴾ ٰ ٰ ۖ ٱٰ ﴿85﴾ ٰ ٱ ۚ ٱٰ ﴿86﴾


6 -
ٱ ٓ ٰ ٰ۟ٓ ٱ ﴿82﴾


7 - .
ٱ ۥ ۥ ٰ ۖ ۥ ۥ ٱٓ ۚ ٰ ٱ ٱ ٱ ﴿125﴾


8 -
:
ٱ ٓ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ﴿140﴾
:
ٱ ۢ ۖ ٱ ٱ ٓ ٓ ٱٓ ٱ ۚ ٰ ٰ ۖ ٰ ﴿146﴾


9 -
:
ٰٓ ٰ ۚ ٰ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ﴿30﴾

:
ٰٓ ٱ ٰ ٰٔ ٱ ﴿27﴾


10 -
: ٱٰٰ ٱ ۖ ٓ ۠ ٱ ﴿79﴾
: ٱٰ ﴿162﴾ ۥ ۖ ٰ ۠ ٱ ﴿163﴾

------------------------------------------------------------------------

:

:

1- ( ....... .......... ( )

2- ( ..... .......... ( )

3- ( ..... .......... ( )

4- ( ..... .......... ( )

5- ( ..... .......... ( )

6- ( ..... .......... ( )

7- ( ..... .......... ( - )

8- ( .... ....... ( )

9- ( ...... ...... ( )

10- ( ..... ...... ( )

11- ( .... ...... ( )

12- ( ..... .......... ( )

13- ( .......... ( )

14- ( ....... ( )

15- ( .... ....... ( )

16- ( .... ...... ( )

17- ( .... ...... ( )

18- ( .... ...... ( )

19- ( .... ....... ( )

20- ( ..... ........ ( )

1- ....... .......... ( )
ٱ ٱٰ ٰ ٰ ٓ ۖ ٓ ٱ ۖ ٰ ٓ ۗ ٓ ﴿136﴾


2- ..... .......... ( )
ٱ ٓ ٱ ۖ ٰٓ ٓ ٱ ٰ ٰ ٰ ۚ ٓ ﴿31﴾


3- ..... .......... ( )
ٱ ٱ ٱٓ ٔ ۚ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ﴿35﴾


4- ..... .......... ( )
ٱ ٱٓ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ٱ ۖ ٱ ﴿114﴾


5- ..... .......... ( )
ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿144﴾


6- ..... .......... ( )
ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿155﴾


7- ..... .......... ( - )
ٰ ٱٰ ﴿129﴾


8- .... ....... ( )
ٱٓ ٰ ۗ ٱٰ ﴿98﴾


9- ...... ...... ( )
ٰ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ٱ ﴿120﴾


10- ..... ...... ( )
ۥ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿16﴾


11- .... ...... ( )
ٱ ۚ ٓ ٱ ﴿159﴾


12- ..... .......... ( )
ٓ ٰٓ ٰ ٰ ۦ ۚ ٰ ٓ ۗ ﴿83﴾


13- .......... ( )
ٱٰ ٱٓ ۖ ٱ ۗ ﴿32﴾


14- ....... ( )
ٱ ٱ ٰٔۦ ﴿118﴾


15- .... ....... ( )
ٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿62﴾


16- .... ...... ( )
ٰ ۦ ۚ ۦٓ ۚ ٱ ۖ ٱ ۖ ٱٰ ﴿57)


17- .... ...... ( )
ۥ ٱ ۖ ٰ ٱٰ ٰٔ ٱ ﴿33﴾


18- .... ...... ( )
ٓ ٓ ٱ ٓ ٱ ٓ ۖ ٰٓ ۚ ٱٰ ٱ ۚ ﴿50﴾


19- .... ....... ( )
ٓ ٱ ٓ ۗ ٰ ۖ ٓ ﴿107﴾


20- ..... ........ ( )
ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۖ ٱ ۗ ٓ ٔ ۖ ٰ ٰ ﴿90﴾

-------------------------------------------------------------------------

:

:

1- ( ......)
2- ( ...... )
3- ( _ ....)
4- ( ........)
5- ( .....)
6- ( .....)
7- ( ......)
8- ( .....)
9- ( ........)
10- ( ......)
11- ( )
12- ( )
13- ( .....)
14- ( ...... )
15- ( .......)
16- ( .......)
17- ( ......)
18- ( )
19- ( )
20- ( .....)
21- ( )
22- ( ......)
23- ( ........)
24- ( )
25- ( ...)
26- ( ......)
27- ( ......)
28- ( )
29- ( )
30- ( )1-
: ٱ ۦۚ ٱ ٱ ﴿18﴾
: ٱ ۦۖ ٰٓ ٓ ٱ ﴿61﴾


2-
: ٓ ٓ ٱ ﴿22﴾
: ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٱ ٓ ٱٓ ۚ ٱ ٰ ٓ ٓ ٱ ۗ ﴿128﴾


3- _
: ٱ ٱٓ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ٱٰ ۥ ٱ ۖ ٱ ﴿114﴾
: ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿40﴾


4-
: ٱ ٱٰٰ ٱ ۗ ٓ ۖ ٱ ﴿14﴾
: ٱ ۚ ۚ ٰ ۚ ٰ ﴿164﴾


5-
: ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ﴿46﴾
: ٱ ٰٓ ۗ ٱ ٱٰ ﴿65﴾


6-
ٱٰٰ ٱ ۖ ۚ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ٓ ﴿12﴾
" "
ٓ ٱ ٰٔ ٰ ۖ ٰ ٱ ۖ ۥ ٓ ٰ ۢ ۦ ۥ ﴿54﴾


7- ....
: ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿40﴾
: ٱ ٱ ٱٰ ﴿47﴾


8-
: ٓ ۖ ٱ ﴿8﴾
: ۦ ۚ ٱ ٰٓ ٰ ﴿37﴾


9-
: ٱٰ ٱ ٰٔۦٓ ۗ ۥ ٱٰ ﴿21﴾
: ٱٰ ٱ ٓ ٱ ۗ ٰٓ ٱٰ ٰ ٱ ٱٰٓ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰۦ ﴿93﴾


10-
: ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱٰ ﴿144﴾
: ٓ ٱٰ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٰٔ ٱ ۗ ٱ ٰ ٓ ٱ ﴿157﴾11-
: ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ﴿46﴾
: ٓ ٱٰ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٰٔ ٱ ۗ ٱ ٰ ٓ ٱ ﴿157﴾


12-
: ٱ ۘ ٱٰ ٱ ﴿36﴾
: ٓ ٱٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٓ ٱ ٰ ﴿111﴾


13-
ٰ ٱ ٰ ٓ ۖ ٓ ٱ ۖ ﴿137﴾


14-
ٱ ٱ ٱ ۗ ٰ ٰ ﴿108﴾


15-
ٰ ۥ ۦ ٱ ۥ ٱٰ ۚ ٰ ٰ ﴿122﴾


16-
: ٱ ٓ ٱ ۖ ٰٓ ٓ ٱ ٰ ٰ ٰ ۚ ٓ ﴿31﴾
: ٱ ٓ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ﴿140﴾


17-
: ٰٓ ٱ ٰ ٰٔ ٱ ﴿27﴾
: ٰٓ ٰ ۚ ٰ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ﴿30﴾


18-
: ٓ ٰٓ ٰ ٰ ۦ ۚ ٰ ٓ ۗ ﴿83﴾
: ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٱ ٓ ٱٓ ۚ ٱ ٰ ٓ ٓ ٱ ۗ ﴿128﴾
: ٰ ٱٰ ٰٓ ٰ ۖ ٓ ۚ ۚ ۥ ﴿139﴾


19-
: ٱٰ ٱ ٰٔۦٓ ۗ ۥ ٱٰ ﴿21﴾
: ٰ ٱ۟ ٰ ۖ ۥ ٰ ٱ ۗ ۥ ٱٰ ﴿135﴾


20-
: ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ۦٓ ۢ ٱ ٓ ۗ ٰ۟ٓ ٱ ۖ ۢ ﴿70﴾
: ٰ ٱ ٱ ٰ ٓ ٰ ۚ ٰٓ ۖ ٱٰ ٱ ٰٓ ٰ ﴿130﴾


21-
: ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿40﴾
:ٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ٔ ٰ ﴿143﴾


22-
ٰ ٱ ٱ ۥ ٰۦ ٱٰ ﴿63﴾


23-
: ٰ ٰ ٰ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ۦ ۖ ٰ ﴿92﴾
:ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿155﴾


24-
: ٰ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ۚ ٓ ۖ ﴿112﴾
:ٰ ٱ ٰ ٓ ۖ ٓ ٱ ۖ ﴿137﴾


25-
: ٰ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱ ۚ ٓ ۖ ﴿112﴾
:ٰ ٰ ۖ ﴿123﴾


26-
: ٰ ٱٰ ٱ ﴿55﴾
: ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿147﴾


27-
: ٱٰ ٱ ٓ ٱ ۗ ٰٓ ٱٰ ٰ ٱ ٱٰٓ ٓ ٓ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰۦ ﴿93﴾
: ٓ ٱٰٓ ٱٰ ٓ ٓ ٓ ٱ ٰ ﴿111﴾
: ٓ ٱٰٓ ٰ ۗ ٰ ٰ ٓ ٰ ۗ ٱٓ ﴿158﴾


28-
: ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ﴿97﴾
:ٰ ٱٰ ۥ ﴿105﴾


29-
: ٱ ٓ ٰ ۙ ۦ ﴿51﴾
: ٱ ٰ ٰ ﴿69﴾


30-
: ٰ ٓ ٰٓٓ ٱ ۢ ٓ ۗ ٱ ٱٰ ﴿53﴾
: ٰ ٱ ٱ ۥ ٰۦ ٱٰ ﴿63﴾

---------------------------------------------------

:


:

1- ( .......)
2- ( ......)
3- ( .........)
4- ( .......)
5- ( .........)
6- ( .........)
7- ( ........)
8- ( .......)
9- ( .......)
10- ( .......)
11- ( ........)
12- ( .......)
13- ( ........)
14- ( ........)
15- ( ........)
16- ( ........)
17- ( .......)
18- ( .......)
19- ( ..........)

20- ( ............)
1- .
ٓ ٓ ٱٰ ٰ ٓ ٰ ﴿156﴾ ٓ ٱٰ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٰٔ ٱ ۗ ٱ ٰ ٓ ٱ ﴿157﴾


2-
ٰ ٱ ٱٓ ٱٰ ٰ ۢ ﴿6﴾ ٰ ٱ ٓ ٰٓ ﴿7﴾


3- .
ٱ ٱٰ ۖ ٓ ﴿149﴾ ٓ ٱ ٱ ٰ ۖ ۚ ٓ ٱ ٰٔ ٱ ٱ ﴿150﴾


4- .
ٓ ٱ ﴿23﴾ ٱ ٰٓ ۚ ﴿24﴾


5-
ۖ ٓ ﴿134﴾ ٰ ٱ ٰ ۖ ۥ ٰ ٱ ۗ ۥ ٱٰ ﴿135﴾


6-
ٓ ٓ ٰ ٱٰ ﴿43﴾ ۦ ٰ ٰٓ ٓ ٓ ٰ ﴿44﴾


7-
ٰ ٰ ۗ ٱٰ ﴿126﴾ ۞ ٱٰ ۖ ﴿127﴾


8-
ٰ ٱٰ ٱ ﴿55﴾ ٱ ٱ ۚ ٓ ٓ ۙ ٓ ٱ ﴿56﴾


9-
ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۥٓ ٰ ۥ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱٰ ۖ ٱٰ ﴿71﴾ ٱٰ ٱ ۚ ٱٓ ﴿72﴾


10- .
ٱ ٓ ٰ ۙ ۦ ﴿51﴾ ٱ ٱٰ ٱ ۥ ۖ ٱٰ ﴿52﴾


11- .
ٱ ٰٓ ۖ ۥ ۖ ﴿2﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ۖ ﴿3﴾


12- ..
ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿147﴾ ٱ ٓ ٱ ٓ ٓ ٓ ۚ ٰ ٱ ٰ ۗ ٓ ۖ ٱ ﴿148﴾


13- .
ٰ ٰٓ ۚ ٰ ٱ ۚ ٓ ٱ ﴿34﴾ ٱ ٱ ٱٓ ٔ ۚ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱٰ ﴿35﴾


14-
ٓ ٰ ٰ ٓ ٱ ۘ ٱ ۥ ۗ ٱ ٱ ۢ ﴿124﴾ ٱ ۥ ۥ ٰ ۖ ۥ ۥ ٱٓ ۚ ٰ ٱ ٱ ٱ ﴿125﴾


15-
ٱ ٰٓ ۗ ٱ ٱٰ ﴿65﴾ ۦ ٱ ۚ ﴿66﴾


16- .
ٱٰٰ ٱ ۖ ٰ ۥ ۥ ٰ ۖ ۖ ﴿101﴾ٰ ٱ ۖ ٓ ٰ ۖ ٰ ٱ ۚ ٰ ﴿102﴾


17-
ٱ ٱ ٰٔۦ ﴿118﴾ ٱ ٱ ٱ ۗ ٓ ۗ ٱ ﴿119﴾


18-
ٱ ٱ ۥ ۗ ٱٰ ٰٓ ٓ ٰ ۖ ﴿121﴾ ٰ ۥ ۦ ٱ ۥ ٱٰ ۚ ٰ ٰ ﴿122﴾


19-
ٓ ٰ ٰ ۖ ٱٰ ٰ ٰ ٰ ﴿87﴾ ٰ ٱ ۦ ٓ ۦ ۚ ﴿88﴾20-
ٱ ۖ ﴿48﴾ ٱ ٰٔ ٱ ﴿49﴾</b></i>
  #17  
06-21-2010, 11:38 AM
* * * *
.
 


  #18  
06-22-2010, 03:50 AM
 

:
* *  #19  
06-29-2010, 03:02 AM
 
Tamayoz:
:1-( ............ )2-( ....... )3-( ........ )4-( ....... )5-( ........ )6-( ......... )7-( ....... )8-( ........ )
9-( .............. )10-( ............. )1 ( ............ )

ٓ ٰ ۥ ٓ ٓ ۚ ٰ ٱ ﴿190﴾ ٔ ﴿191﴾ ٓ ﴿192﴾ ٱٰ ۚ ٓ ٰ ﴿193﴾ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ﴿194﴾


2- ( ....... )

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۥ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۦ ٱ ٱ ٱٓ ۥٓ ۙ ٰ۟ٓ ٱ ﴿157﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ۖ ٓ ٰ ۦ ۖ ٔ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰۦ ٱ ﴿158﴾


3 ( ........ )

ٓ ٱ ٱٰ ﴿130﴾ ٓ ٱ ٰۦ ۖ ٰ ۥٓ ۗ ٓ ٰٓ ٱ ٰ ﴿131﴾ ۦ ﴿132﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿133﴾


4 ( ....... )

ٱ ٰٔ ٱ ٰ ٱٓ ٱ ٰ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿40﴾ ۚ ٰ ٱٰ ﴿41﴾ ٱ ٱٰٰ ٓ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿42﴾


5 ( ........ )


ٰ ٱ ۥ ٱ ٱ ٰٔٓ ۚ ﴿64﴾ ۞ ٰ ۗ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥٓ ۚ ﴿65﴾ ٱ ٱ ۦٓ ٱٰ ﴿66﴾


6 ( ......... )

ٱٰ ٱ ٰٔۦٓ ۚ ٰٓ ٱٰ ۖ ٰٓ ٓ ٓ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ﴿37﴾ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ۖ ٰٓ ٱ ٰٓٓ ٔ ٱ ۖ ٰ ﴿38﴾


7 ( ....... )

ٱ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿201﴾ ٰ ٱ ﴿202﴾ ٔ ٱ ۚ ٓ ٰٓ ۚ ٰ ٓ ﴿203﴾ ٱ ٱ ۥ ﴿204﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿205﴾ ٱ ۦ ۥ ۥ ۩ ﴿206﴾


8 ( ........ )

ٱٰٓ ٰ ٓ ﴿97﴾ ٱٰٓ ۭ ﴿98﴾ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٰ ﴿99﴾ ٱ ۢ ٓ ٓ ٰ ۚ ٰ ﴿100﴾ ٱٰ ۢٓ ۚ ٓ ٱٰ ۚ ٰ ٱ ٰ ٱٰ ﴿101﴾


9 ( .............. )

ۢ ٱٰ ٰ ٱٰ ۭ ۥ ۚ ٰ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ۗ ﴿169﴾
ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ﴿170﴾ ٱ ۥ ٓ ۥ ۢ ٓ ٰ ٱ ﴿171﴾


10- ( ............. )

ٰٓٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٓ ﴿49﴾ ٰٓ ٰ ٱ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱٰ ﴿50﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٓ ٰ ٰٔ ﴿51﴾ ٰ ٰ ٰ ٰ ﴿52﴾

---------------------------------------------------

:
+ 3 :1- ( ) .2- ( .......) 33- ( ...... ) 44- ( ......)5- ( ......)6- ( ......)7- ( .....)8- ( .....)9- ( ...... _ .....)10- ( .......)11- ( ........)12- ( .....)13- ( ......)14- ( .......)15- ( ......)16- ( .......)17- ( .........)
1- ( )

:ٰٓ ٰ ٰ ۖ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٰ ٱ ﴿26﴾ ٰٓ ٱٰ ٓ ٱ ٰٓ ۗ ۥ ۥ ۗ ٱٰ ٓ ﴿27﴾ ٰ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱٓ ۖ ٱ ﴿28﴾ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ﴿29﴾

: ٓ ٱ ٱٰ ﴿130﴾ ٓ ٱ ٰۦ ۖ ٰ ۥٓ ۗ ٓ ٰٓ ٱ ٰ ﴿131﴾ ۦ ﴿132﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿133﴾


2- ( .......) 3

: ٱ ٰٔ ٱ ٓ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿36﴾ ٱٰ ٱ ٰٔۦٓ ۚ ٰٓ ٱٰ ۖ ٰٓ ٓ ٓ ٱ ۖ ٰٓ ٰ ﴿37﴾ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ۖ ٰٓ ٱ ٰٓٓ ٔ ٱ ۖ ٰ ﴿38﴾ ٱ ﴿39﴾


:ٱ ٰٔ ٓ ٱ ٰ ۚ ﴿147﴾ ٱ ٰ ۢ ۦ ۥ ۚ ۥ ۘ ٱ ٰ ﴿148﴾ ٓ ٱٰ ﴿149﴾ ٰٓ ٰ ۦ ٰ ۢ ٓ ۖ ۖ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ٱٰ ﴿150﴾

:ٱ ٰٔ ﴿182﴾ ۚ ﴿183﴾ ۟ ۗ ۚ ﴿184﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰٓ ٱ ۖ ۥ ﴿185﴾


3- ( ...... ) 4

:ٰٓ ٰ ٰ ۖ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٰ ٱ ﴿26﴾ ٰٓ ٱٰ ٓ ٱ ٰٓ ۗ ۥ ۥ ۗ ٱٰ ٓ ﴿27﴾ ٰ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱٓ ۖ ٱ ﴿28﴾ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ﴿29﴾

:ٰٓ ٱٰ ٓ ٱ ٰٓ ۗ ۥ ۥ ۗ ٱٰ ٓ ﴿27﴾ ٰ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱٓ ۖ ٱ ﴿28﴾ ٱ ۖ ٱ ٱ ۚ ﴿29﴾ ٰ ٱٰ ۗ ٱ ٱٰ ٓ ٱ ﴿30﴾

:ٰٓ ٱ ٓ ۚ ۥ ٱ ﴿31﴾ ٱ ٱٓ ۦ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٰ ٱٰ ﴿32﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ٱ ﴿33﴾ ۖ ٓ ۖ ﴿34﴾

:ٰٓ ٰ ۙ ٱٰ ﴿35﴾ ٱ ٰٔ ٱ ٓ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿36﴾ ٱٰ ٱ ٰٔۦٓ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ۖ ٰٓ ٓ ٓ ٱ ۖ ۟ ٰٓ ٰ ﴿37﴾ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۖ ۖ ٰٓ ٱ ٰٓٓ ٔ ٱ ۖ ٰ ﴿38﴾


4 ( )

ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ٱ ﴿33﴾ ۖ ٓ ۖ ﴿34﴾ ٰٓ ٰ ۙ ٱٰ ﴿35﴾ ٱ ٰٔ ٱ ٓ ٰٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿36﴾


5 ( )

ٱ ٱٓ ۦ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٱ ٱٰ ۗ ٰ ٱٰ ﴿32﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ٱ ﴿33﴾ ۖ ٓ ۖ ﴿34﴾ ٰٓ ٰ ۙ ٱٰ ﴿35﴾


6 ( )

ٱ ٱ ۖ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿178﴾ ٱ ٱ ۖ ٓ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿179﴾ ٱٓ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ ٰٓۦ ۚ ﴿180﴾ ٓ ٱ ۦ ﴿181﴾


7 ( )

ٱ ۥ ۚ ٰ ﴿186﴾ ٔ ٱ ۖ ۖ ٓ ۚ ٱٰٰ ٱ ۚ ۗ ٔ ۖ ٱ ٰ ٱ ﴿187﴾ ٓ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ۚ ۠ ﴿188﴾ ۞ ٱ ٰ ۖ ۦ ۖ ٓ ٱ ٰ ٱٰ ﴿189﴾8 ( )

ٱ ۦٓ ٰ ٰ ﴿60﴾ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ﴿61﴾ ٰٰ ٱ ﴿62﴾ ٓ ٰ ﴿63﴾


9 - ...... _

: ( )
ٱ ٱ ۦٓ ٰ ٱٰ ﴿66﴾ ٰ ٰ ٱٰ ﴿67﴾ ٰٰ ۠ ﴿68﴾ ٓ ٰ ۚ ٱٓ ٓ ۢ ٱ ۜ ۖ ٱٓ ٓ ٱ ﴿69﴾

: ( )
ٱ ٱ ۦ ٱ ٰ ﴿90﴾ ٱ ٰ ﴿91﴾ ٱ ۚ ٱ ۭ ٱٰ ﴿92﴾ ٰ ٰ ٰٰ ۖ ٰ ٰ ٰ ﴿93﴾


10- ( )

ٱ ٰ ۥ ٱ ۚ ٓ ۦ ٓ ٰ ﴿127﴾ ٰ ٱ ٱ ٱٓ۟ ۖ ٱ ٓ ۦ ۖ ٱٰ ﴿128﴾ ٓ ۢ ۚ ٰ ٱ ﴿129﴾ ٓ ٱ ٱٰ ﴿130﴾


11- ( )

ٱ ٰ ٰ ﴿109﴾ ۖ ﴿110﴾ ٓ ٱٓ ٰ ﴿111﴾ ٰ ﴿112﴾


12- ( .....)

: ٱ ٱ ٱ ۦ ٱ ٰ ۦ ۚ ٓ ٓ ۦ ﴿75﴾ ٱ ٱٓ ٱٓ ۦ ٰ ﴿76﴾ ٱ ٰٰ ٱ ٓ ٱ ﴿77﴾ ٱ ٰ ﴿78﴾

: ٱ ٱ ٱ ۦ ٰ ٱ ٓ ۚ ٰ ﴿88﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ٓ ٓ ٓ ٱ ۚ ۚ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱٰ ﴿89﴾ ٱ ٱ ۦ ٱ ٰ ﴿90﴾ ٱ ٰ ﴿91﴾


13- ( )

ٱ ٱٓ ٱٓ ۦ ٰ ﴿76﴾ ٱ ٰٰ ٱ ٓ ٱ ﴿77﴾ ٱ ٰ ﴿78﴾ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ﴿79﴾


14- ( .......)

:ٰ ٰ ٰ ٱٰ ﴿79﴾ ۦٓ ٱٰ ٱٰ ﴿80﴾ ٱ ٱٓ ۚ ﴿81﴾ ۦٓ ٓ ٓ ۖ ﴿82﴾

:ٰ ٰ ٰٰ ۖ ٰ ٰ ٰ ﴿93﴾ ٓ ٓ ٓ ٱٓ ٱٓ ﴿94﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ٱٓ ٱٓ ٰ ﴿95﴾ ٱٰٓ ٱ ٰ ٱٓ ٱ ٰ ٰ ﴿96﴾


15- ( ......)

: ٰٰ ٱ ﴿62﴾ ٓ ٰ ﴿63﴾ ٰ ٱ ۥ ٱ ٱ ٰٔٓ ۚ ﴿64﴾ ۞ ٰ ۗ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥٓ ۚ ﴿65﴾

: ٰٰ ۠ ﴿68﴾ ٓ ٰ ۚ ٱٓ ٓ ۢ ٱ ۜ ۖ ٱٓ ٓ ٱ ﴿69﴾ ٓ

ٱ ۥ ٓ ۖ ٓ ٱٰ ﴿70﴾ ۖ ٰ ٓ ٓ ٓ ٓ ٱ ٰ ۚ ٱٓ ٱ ﴿71﴾


16- ( .......)

:ٰ ٱ ۥ ٱ ٰٔ ۖ ﴿72﴾ ٰ ٰ ۗ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ٓ ۖ ٰۦ ٱ ۖ ٓ ٱ ۖ ٓ ﴿73﴾ ٱٓ ٓ ۢ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٓ ٱ ٱ ﴿74﴾ ٱ ٱ ٱ ۦ ٱ ٰ ۦ ۚ ٓ ٓ ۦ ﴿75﴾

:ٰ ۥٓ ٱۥ ٱٰ ﴿83﴾ ۖ ٱ ٰ ٱ ﴿84﴾ ٰ ۗ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ٓ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿85﴾ ٰ ٱ ۦ ۚ ٱٓ ۖ ٱ ٰ ٱ ﴿86﴾


17- ( .........)

:ٰٓ ٰ ٱ ٰ ٱ ۖ ۚ ۢ ٱ ٱٰ ﴿44﴾ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿45﴾ ۚ ٱ ۢ ۚ ٰ ٱ ٰ ۚ ﴿46﴾ ۞ ٰ ٓ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ﴿47﴾

:ٰٓ ٰ ٱ ٓ ٰ ﴿48﴾ ٰٓٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٓ ﴿49﴾ ٰٓ ٰ ٱ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱٰ ﴿50﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٓ ٰ ٰٔ ﴿51﴾

:ٰٓ ٰ ٱ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱٰ ﴿50﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٓ ٰ ٰٔ ﴿51﴾ ٰ ٰ ٰ ٰ ﴿52﴾ ۥ ۚ ۥ ٱ ٓ ٱ ٓ ٓ ٱ ۚ ٓ ﴿53﴾

</b></i>
  #20  
07-15-2010, 08:48 PM
 
Icon36

:
:1- ( ....................................... )


2- ( ............................................... .. )


3- ( ......................................... )

4- ( ................................................ )

5- ( ............................................... )

6- ( ............................................... . )


7- ( ................................................ . )


8- ( .................................. )


9- ( ..................................... )


10- ( ...................................... )
1 ( ....................................... )

ٱ ٰ ٱ ۚ ۗ ٱ ٓ ٰ ﴿36﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ۥ ٰ ۥ ۥ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿37﴾


2 ( ............................................... .. )

ٱ ٓ۟ ۚ ﴿59﴾ ٱ ۢ ٱ ۦ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿60﴾ ۞ ٱ ٱ ۚ ۥ ٱ ٱ ﴿61﴾


3- ( ......................................... )

ٱ ۖ ٰ ٱ ٰ ٱ ۗ ۥ ۢ ٱ ﴿43﴾ ٱ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿44﴾


4 ( ................................................ )

ٰ ٱ ٱ ﴿6﴾ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ٱ ٰۦ ٱٰ ﴿7﴾ ٱ ٱٰ ٱ ﴿8﴾


5 ( ............................................... )

ٓ ٱ ۖ ۖ ٔ ٱ ٱ ﴿19﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٱ ۥ ﴿20﴾


6 ( ............................................... . )

ٰ ٰ ٓ ٰٓ ۙ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿31﴾ ٱ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ﴿32﴾


7 ( ................................................ . )

ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ۟ٓ ٓ ۚ ٱ ٰ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿72﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ﴿73﴾


8 ( .................................. )

ٱٰ ٱ ٰٓٓ ۗ ٱ ٱ ﴿49﴾ ٰٓ ٱ ۙ ٱٰٓ ٰ ٱ ﴿50﴾ ٰ ٱ ٰ ﴿51﴾


9 ( ..................................... )

ٓ ٱ ﴿38﴾ ٰ ٰ ٱ ۥ ۚ ٱ ٱ ﴿39﴾


10- ( ...................................... (

ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۙ ٰ ٱ ۢ ٰ ۢ ۢ ۗ ٱ ﴿42﴾ ٱ ۖ ٰ ٱ ٰ ٱ ۗ ۥ ۢ ٱ ﴿43﴾

-------------------------------------------------------------------------

:3 :


1- ( ... ) .

2- ( ... ) .

3- ( ... ) .

4- ( ... ) 6 .

5- ( ...) .
1 ( ... )

:ٱٓ ٓ ٰ ٰ ٱ ۥٓ ﴿28﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿29﴾ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ﴿30﴾ ٰ ٰ ٓ ٰٓ ۙ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿31﴾


:ٱٓ ۥ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰ ﴿41﴾ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ۙ ٰ ٱ ۢ ٰ ۢ ۢ ۗ ٱ ﴿42﴾ ٱ ۖ ٰ ٱ ٰ ٱ ۗ ۥ ۢ ٱ ﴿43﴾ ٱ ٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿44﴾


2 ( ... )

: ۙ ٱ ۚ ٰٔ ٱ ٱ ۗ ٱ ٱ ﴿52﴾ٰ ٱ ٰ ٰ ۙ ٱ ﴿53﴾ ۙ ٱ ۚ ٰٔ ٰ ٓ ۚ ٰ ﴿54﴾ ٱٓ ٱ ٱ ﴿55﴾


: ۙ ٱ ۚ ٰٔ ٰ ٓ ۚ ۭ ٰ ﴿54﴾ ٱٓ ٱ ٱ ﴿55﴾ ٱ ٰ ﴿56﴾ ٱ ﴿57﴾


3 ( ... )

: ٱٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿22﴾ ٱ ۖ ﴿23﴾ ٰٓ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٱ ٱ ۦ ۥٓ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱٓ ٱ ٱ ﴿25﴾


: ٱٓ ٱ ٱ ﴿55﴾ ٱ ٰ ﴿56﴾ ٱ ﴿57﴾ ٱۢ ٰ ٓ ۚ ٱ ٱٓ ﴿58﴾


4 ( ... ) 6

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ﴿15﴾ ۥٓ ٰ ٓ ٱ ۖ ٱ ﴿16﴾ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ۚ ٱ ﴿17﴾ ٰ ٱ ٱٰ ﴿18﴾

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ۥ ﴿20﴾ ٱ ﴿21﴾ ۞ ٱٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿22﴾ ٱ ۖ ﴿23﴾


: : ٰٓ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٱ ٱ ۦ ۥٓ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱٓ ٱ ٱ ﴿25﴾ٱٓ ٱ ٱ ٔ ۦ ٱٰ ﴿26﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰٰ ﴿27﴾


:ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰٰ ﴿27﴾ ٱٓ ٓ ٰ ٰ ٱ ۥٓ ﴿28﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿29﴾ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ﴿30﴾


:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿29﴾ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ٱٰ ﴿30﴾ ٰ ٰ ۟ ٓ ٰٓ ۙ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿31﴾ ٱ ٰ ٱ ٱٓ ٱ ﴿32﴾


:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾ ٱ ۥ ٰ ۖ ٱٓ ۚ ٱ ٱٰ ﴿46﴾ ٱ ٰ ٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿47﴾ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٰ ٓ ٓ ٰ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱ ﴿48﴾


5 ( ...)

: ٓ ٱ ۚ ٱٓ ۦ ٱ ﴿62﴾ ۚ ٱ ٓ ٰ ٱ ۚ ۥ ﴿63﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۟ ۚ ۟ ٓ ٱ ﴿65﴾

: ٱ ۗ ٱ ﴿71﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ۟ٓ ٓ ۚ ٱ ٰ ٰ ۚ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ۗ ٱ ﴿72﴾ ٱ ٓ ۚ ٱ ﴿73﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ۟ٓ ٱ ۚ ﴿74﴾

-----------------------------------------------------------

:

:

1- .


2- .


3- .
1 -

: ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾

: ٰٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۟ ۚ ۟ ٓ ٱ ﴿65﴾

: ٰٓ ٱ ٓ ٱٰٓ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿70﴾


2 -

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ﴿15)

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ۥ ﴿20﴾

: :ٰٓ ٱ ٱ ۖ ٱٓ ٱ ٱ ۦ ۥٓ ﴿24﴾

:ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٓ ٰٰ ﴿27﴾

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٔ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿29﴾

:ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾


3 -

ۥٓ ٰ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ﴿67﴾

(Tags)
, , , , ,

« | »

: 1 ( 0 1)
  

↑ Grab this Headline Animator

08:36 PM.

 

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: ::.