( ) ... .


[ ] .

 
  #31  
11-09-2010, 03:18 AM
 
New

:

3 :


1- ( .......... )

2- ( .......... )

3- ( .......... )

4- ( .......... )

5- ( .......... )

6- ( .......... )

7- ( .......... )

8- ( .......... )

9- ( .......... )

10- ( .......... ):1- ( .......... )


ٓ ٱ ٰ ۖ ٱ ﴿123﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱٰ ﴿124﴾ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۚ ۦ ۖ ٱ ﴿125﴾ ۦ ۖ ٰ ﴿126﴾2- ( .......... )


ٓ ۙ ٱ ٓ ٓ ۚ ﴿101﴾ ۥ ٱ ٱ ٱ ٰ ﴿102﴾ ۥ ۗ ٱ ٰ ﴿103﴾ ٱ ٰٔ ٱ ٱ ﴿104﴾3- ( .......... )


ٱٰ ٱ ۗ ٓ ٱ ﴿44﴾ ٱ ٱٔ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾ ﴿46﴾ ٰ ﴿47﴾4- ( .......... )


ٱ ٱ ٰٔ ٱ ۖ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿105﴾ ٱ ٰۦٓ ۥ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ﴿106﴾ ٰ ٱ۟ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿107﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰٓ ٱٰ ﴿108﴾5- ( .......... )


ٱ ٱ ٔ ﴿20﴾ ٰ ٓ ۖ ﴿21﴾ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱ ٱ ﴿22﴾ ٱ ۚ ۥ ٱ ﴿23﴾6- ( .......... )


ٱ ٱ ٱ ۦ ﴿14﴾ٰ ٱ ٰ ٰ ﴿15﴾ ٰٰ ۚ ٱ ﴿16﴾ ۗ ﴿17﴾7- ( .......... )


ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۚ ٱ ٱ ٱ ﴿116﴾ ٰ ﴿117﴾ ٱ ۖ ٰ ٰ ٓ ﴿118﴾ ٱٓ ٰ ۢ ٰ ٓ ۢ ﴿119﴾8- ( .......... )


ٱ ۢ ٰۦٓ ۥ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ﴿106﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿107﴾ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿108﴾ ٱ ٱٰ ﴿109﴾9- ( .......... )


ٔ ۦ ﴿34﴾ ٱ ٓ ٱ ۦ ٓ ٓ ۦ ۚ ٰ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ﴿35﴾ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿36﴾ ٰ ٱ ۖ ٰ ﴿37﴾


10- ( .......... )


ٱ ٰ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٰ ﴿79﴾ٱ ۢ ٱٰ ۙ ٓ ٰ ٰ ٰ ﴿80﴾ ٱ ٰ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ۚ ٰ ۥ ﴿81﴾ ٱٰ ٱ ﴿82﴾


-------------------------------------------------------


:

:


1- ..... ........... ( - )


2- ..... .......... ( )


3- ..... .......... ( )


4- ..... .......... ( )


5- ..... .......... ( )


6- ..... .....( )


7- ..... .......... ( )

8- ...... .......... ( )


9- ..... .......... ( )


10- ..... .......... ( )
1- ..... ........... ( - )

ٱ ۚ ٱ ﴿95﴾2- ..... .......... ( )


ٱ ٰٔ ٱ ٱ ﴿104﴾3- ..... .......... ( )


ۢ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ۗ ٰ ﴿11﴾4- ..... .......... ( )


ٱ ۚ ٰٓ ٱ ٔ ۚ ٱ ﴿70﴾5- ..... .......... ( )


ٓ ٱٰ ٱ ٱ ۙ ﴿64﴾6- ..... .....( )


ٰ ٱٰ ۖ ٓ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿31﴾7- ..... .......... ( )


ٰٰ ٱ ٓ ۦٓ ۚ ۥ ٰ ۥ ٱ ۗ ٓ ﴿59﴾8- ...... .......... ( )


ٱ ٰۥٓ ۗ ٰ ﴿13﴾9- ..... .......... ( )


ٱ ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ﴿51﴾10- ..... .......... ( )


ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿36﴾


-------------------------------------------------------
:
:

1- ......

2- ..... ( )

3- ..... ( )

4- ..... ( )

5- ..... ( )

6- ..... ( )

7- ..... ( )

8- .....

9- .....

10- ...... ( )

11- ..... ..... ( )


:


1- ......


ٱ ٰ ٰ ۖ ۥ ۚ ٱ ۚ ﴿75﴾2- ..... ( )


: ٱ ٓ ٰ ٰ ۖ ٱ ۙ ٰ ٰ ﴿76﴾


: ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ﴿112﴾3- ..... ( )


: ۢ ٰ ٓ ۢ ﴿110﴾


: ٱٓ ٰ ۢ ٰ ٓ ۢ ﴿119﴾4- ..... ( )


: ٱ ٱ ﴿85﴾


: ٱ ٓ ٰٓٓ ٓ ٱ ۖ ٱ ٰ ﴿86﴾5- ..... ( )


: ٱ ۚ ۥ ٱ ﴿23﴾


: ٱ ٱٰ ﴿109﴾ٱ ٱٰ ۖ ٱ ﴿62﴾6- ..... (3 )


:ٱ ٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱٰ ٱ ﴿72﴾


: ٱ ۢ ٱٰ ۙ ٓ ٰ ٰ ٰ ﴿80﴾


:ٱ ٰ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ۚ ٰ ۥ ﴿81﴾7- ..... ( )


: ﴿84﴾


: ۖ ٰ ٰٓٓ ۚ ٱٰ ٰ ٰ ﴿89﴾8- ....

﴿6﴾9- .....

ٱٰ ۖ ۦ ۢ ٓ ٰ ﴿66﴾10- ...... ( )


:ٱ ٱٰٓ ٓ ۖ ٱ ٓ ۚ ٰٓ ٱ ۢ ﴿28﴾


: ٱ ٱٰٓ ۙ ٰ ٱ ٱ ﴿32﴾11- ..... ..... ( )


:ٓ ٱٰ ۙ ٱ ۗ ٓ ﴿25﴾


: ٰٰ ٱ ٓ ۦٓ ۚ ۥ ٰ ۥ ٱ ۗ ٓ ﴿59﴾-------------------------------------------------------


:

:

1- .

2- .

3- .

4- .

5- .

6- .

7- .

8- .

9- .

10- .

11-

12- .

13- .

14-

15- .

16- .

17- .

18- .

19- .

20- .


:


1- .


ۦ ۖ ٰ ﴿126﴾2- .


ٱ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ﴿98﴾3- .


ٱ ۚ ٰٓ ٱ ٔ ۚ ٱ ﴿70﴾4- .


ٱ ۢ ٰۦٓ ۥ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ﴿106﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿107﴾ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۖ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿108﴾5- .

ٱ ۢ ٰ ٔ ٱ ٱٰ ٱٔ ۙ ﴿78﴾6- .


ٱ ٱ ٱٰ ٓ ٱٰ ٰ ٱٓ ٱ ٱ ۚ ﴿90﴾7- .


ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ۚ ۦ ۖ ٱ ﴿125﴾8- .


ٱ ٱٔ ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾ ﴿46﴾ ٰ ﴿47﴾
9- .


ٰ ٰ ۥ ٰ ۖ ﴿97﴾10- .


ٱ ۢ ٰ ٰ ٰ ۚ ٱ ۦ ۚ ٱٰ ﴿92﴾11-


ٓ ٱٰ ٱ ٱ ۙ ﴿64﴾12- .


ٱ ٱ ٱ ۦ ﴿14﴾13- .


ٱٰ ۥ ﴿58﴾ ٰٰ ٱ ٓ ۦٓ ۚ ۥ ٰ ۥ ٱ ۗ ٓ ﴿59﴾14-


ٱ ۢ ٱٰ ۙ ٓ ٰ ٰ ٰ ﴿80﴾15- .


ٱٰٰ ٱ ۚ ٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ﴿77﴾16- .


ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿88﴾17- .


ٱٓ ٰ ۢ ٰ ٓ ۢ ﴿119﴾18- .


ٱ ٓ ٰٓٓ ٓ ٱ ۖ ٱ ٰ ﴿86﴾ ٱ ٱ ۖ ﴿87﴾19- .


ٱ ٰ ۙ ٱ ۚ ٰ ٰ ٱ ﴿38﴾ ٱ ٱ ٓ ٰ ﴿39﴾20- .


ٱ ۖ ٱ ٔ ﴿53﴾ ٱ ﴿54﴾
  #32  
12-06-2010, 01:48 AM
 
New

:
:


1- ..... ( )

2- ..... ( )

3- ..... ( )

4- ..... ( )

5- ..... ( )

6- ..... ( )

7- ..... ( )

8- ..... ( )

9- ..... ( )

10- ..... ( )


1- ..... ( )ٓ ٰٓٓ ٱٰٰ ٱ ٓ ٰ ﴿102﴾ ٱ ٰ ۥ ﴿103﴾2- ..... ( )ٱ ٓ ۙ ٱٰ ﴿82﴾ ٓ ٱٰ ٔ ۦ ۖ ٱ ٔ ﴿83)3- ..... ( )


ٱ ٰ ٱ ۗ ٓ ٰ ﴿105﴾ ٰ ۥ ٱ ٰ ٰ ﴿106﴾4- ..... ( )


ٱ ٱ ﴿10﴾ ٱٰ ٱ ٓۥ ٱ ۖ ٱٰ ﴿11﴾5- ..... ( )


ٰ ۚ ٰ ﴿65﴾ ٱ ٱ ٱ ۦٓ ۚ ۥ ﴿66﴾6- ..... ( )


ٰ ٱ ﴿41﴾ ۥٓ ٱ ٰ ٱ ﴿42﴾7- ..... ( )


ٱٰ ٱ ٓۥ ٱ ۖ ٱٰ ﴿11﴾ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿12﴾8- ..... ( )


ۚ ۥ ﴿87﴾ ٱ ٱ ٱ ٰٓ ٰ ٱ ۦ ﴿88﴾9- ..... ( )


ٰٓٓ ٰٓٓ ٓ ۚ ٓ ﴿20﴾ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿21﴾10- ..... ( )


ٰ۟ٓ ٱ ٰ ٱ ۥ ۥٓ ۚ ﴿57﴾ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ﴿58﴾
------------------------------------------------------:

:

1- .

2-

3- .

4- .

5- .

6- .
7- .

8- .

9- .

10- .
:1- .ٰ ٱ ۢ ﴿90﴾ ٱٰ ٰ ﴿91﴾ ٱٓ ٱ ٱٰٓ ﴿92﴾ ٰ ٱٓ ٰ ٰ ۥ ۗ ﴿93﴾2-


ٰ ٱ ٰ ٱٰ ۥٓ ﴿62﴾ ٱ ٓ ٓ ﴿63﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٱٰ ۚ ٱٰ ﴿64﴾ ٰ ۚ ٰ ﴿65﴾3- .


ٱ ٱ ٱ ﴿45﴾ ٰ ٓ ۚ ٱ ۥ ٰٓ ٰ ﴿46﴾ ۦٓ ٰٓ ٱٰ ﴿47﴾4- .


ٰ ٓ ٓ ٱٰ ٰ ۚ ٱ ٓ ٓ ﴿23﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿24﴾ ۚ ٰ ۥ ٰ ﴿25﴾ ٱٰ ۥ ٱ ٱ ٱ ﴿26﴾ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۖ ٱٰ ۦ ﴿27﴾ ٱٓ ﴿28﴾ ٰ ٱ ﴿29﴾ ٱ ٓ ۚ ۥ ۦ ﴿30﴾ ٓ ٰ ٰۢ ۖ ۚ ٔ ﴿31﴾ ٱٰٓ ۖ ۥ ٰ ٓ ﴿32﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ۗ ۦ ٰ ٱ ۖ ۥ ﴿33﴾ ٱ ٱ ٰ ۥ ۚ ٱ ۖ ٱ ٔ ﴿34﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿35﴾ ۦ ۚ ٱ ٱ ٱ ٰ۟ٓ ٔ ﴿36﴾ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿37﴾ ٰ ۥ ﴿38﴾
5- .


ٰ ۥ ٱ ٰ ٰ ﴿106﴾ ۦٓ ٓ ۚ ٱ ٱ ۦٓ ٰ ﴿107﴾ ٰ ٓ ﴿108﴾ ۩ ﴿109﴾6- .


ٱٰ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿78﴾ ٱ ۦ ٰٓ ﴿79﴾7- .


ٓ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ﴿100﴾8- .


ٰ ٰ ٰٓۥ ۦ ۖ ۥ ٱٰ ٰ ﴿13﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿14﴾9- .


ٱ ۚ ٱٰ ۚ ٱٰ ٰ ﴿53﴾10- .


ٱ ۥ ٓ ۥ ﴿18﴾ ٱ ٰ ٰ۟ٓ ﴿19﴾ ٰٓٓ ٰٓٓ ٓ ۚ ٓ ﴿20﴾ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿21﴾
-------------------------------------------------------


:

:

1- ( ..... ) 3 .

2- ( ..... ) .

3- ( ..... ) .

4- ( ..... ) .

5- ( ..... )

6- ( ..... )

7- ( ..... )

8- ..... )

9- ( ..... )

10- ( ..... ) .

11- ( ..... )

12- ( ..... )

13- ( ..... )

14- ( ..... )
15- ( ..... ) .

16- ( ..... ) .

17- ( ..... )

18- ( ..... )

19- ( ..... ..... )

20- ( ..... ..... )

21- ( ..... ) 3 .

22- ( ..... ) .

23- ( ..... ) .

24- ( ..... )

25- ( ..... )

26- ( ..... )

27- ( ..... ) .

:
1- ( ..... ) 3 .: ٱٰ ٱ ٓۥ ٱ ۖ ٱٰ ﴿11﴾


: ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ۚ ٱٰ ﴿67﴾


: ٓ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ﴿100﴾2- ( ..... ) .


: ٱ ٱ ۦ ٱ ﴿56﴾


: ۖ ﴿77﴾3- ( ..... ) .


: ٱ ٱ ۦ ٱ ﴿56﴾


: ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۖ ٱٓ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ﴿110﴾4- ( ..... ) .


: ۦٓ ٰٓ ٱٰ ﴿47﴾


: ٰ ٰ ٰ ۖ ٔ ٓ ٰٓ ٓ ۥ ٰٰ ﴿101﴾5- ( ..... )


ٱ ٰ ﴿22﴾6- ( ..... )


ٰ ٓ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ٰ ٰ ﴿39﴾7- ( ..... )


ٰ ٱ ﴿29﴾8- ( ..... )


ٱٰ ٰ ٓ ٰٓ ﴿2﴾9- ( ..... )


ٰ ٰ ٰۢ ۖ ٔ ٓ ٰٓ ٓ ۥ ٰٰ ﴿101﴾10- ( ..... ) .


:ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿21﴾


: ٱ ٱ ﴿48﴾11- ( ..... )


ٱ ٰ ﴿22﴾12- ( ..... )


ٱ ۥ ٓ ۥ ﴿18﴾13- ( ..... )


ٰ ٓ ٰٓ ٱ ۗ ٱ ٰ ٰ ﴿39﴾14- ( ..... )


ٰ ٱ ﴿29﴾15- ( ..... ) 3 .


: ٓ ٓ ۟ ٰ ٱ ۚ ﴿5﴾


: ۖ ۚ ٓ ٱ ٱ ﴿7﴾


: ۢ ۦ ٓ ٰٓ ٱ ٱ ٓ ٱ ﴿104﴾16- ( ..... ) .


: ٓ ٰ ٰ ﴿49﴾


: ٰ ٓ ٰٔ ٓ ٰ ٰ ﴿98﴾17- ( ..... )


ٰ ۖ ٰۥ ۦ ٰ۟ٓ ٰ ﴿71﴾


18- ( ..... )


ۦ ﴿52﴾19- ( ..... ..... )


ٱ ۚ ٱ ٱٓ ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿60﴾20- ( ..... ..... )


ٰ ٱ ﴿41﴾21- ( ..... ) 3 .


: ٱ ۢ ۗ ٰ ۦ ﴿17﴾


: ٱ ٓ ۚ ۥ ۦ ﴿30﴾


: ٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿96﴾22- ( ..... ) .


: ٰ ٱ ﴿41﴾


: ٰ ٱ ٰٓ ٱ ﴿89﴾23- ( ..... ) .


: ۚ ٰ ۥ ٰ ﴿25﴾


: ۖ ۚ ٓ ٰ ﴿54﴾24- ( ..... )


ٱ ٱ ٱ ۦٓ ۚ ۥ ﴿66﴾25- ( ..... )


ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٰ ۖ ۥ ﴿55﴾26- ( ..... )


ٱ ٓ ۚ ۥ ۦ ﴿30﴾27- ( ..... ) .


: ٱٓ ٓ ۥ ۖ ٱ ﴿73﴾


: ٱ ۖ ٰ ﴿76﴾-------------------------------------------------------------


:

3 :


1- ( ..... )

2- ( ..... )

3- ( ..... )

4- ( ..... )

5- ( ..... )

6- ( ..... )

7- ( ..... )

8- ( ..... )

9- ( ..... )

10- ( ..... )
:1- ( ..... )ٰ ٱ ۙ ۦ ﴿69﴾ ۞ ٓ ٰ ٱ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ٰ ﴿70﴾ ۭ ٰ ۖ ٰۥ ۦ ٰ۟ٓ ٰ ﴿71﴾ ٰۦٓ ٰ ٱ ٰ ﴿72﴾2- ( ..... )


ٱ ٱ ۥ ٱ ۥ ٱ ۖ ﴿111﴾3- ( ..... )


ٱ ٰٓ ٱٓ ﴿95﴾ ٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿96﴾ ٱ ٱ ۖ ٓ ۦ ۖ ٱٰ ٰ ۖ ۖ ٰ ﴿97﴾ ٰ ٓ ٰٔ ٓ ٰ ٰ ﴿98﴾4- ( ..... )


ٰ ٱٰ ٱ ﴿75﴾ ٱ ۖ ٰ ﴿76﴾ ۖ ﴿77﴾ ٱٰ ٱ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿78﴾5- ( ..... )


ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿12﴾ ٰ ٰ ٰٓۥ ۦ ۖ ۥ ٱٰ ٰ ﴿13﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿14﴾ ٱٰ ۦ ۖ ۚ ٰ ۗ ٰ ﴿15﴾6- ( ..... )


ٱ ٱ ٱ ۦٓ ۚ ۥ ﴿66﴾ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ۚ ٱٰ ﴿67﴾ ٱ ﴿68﴾ ٰ ٱ ۙ ۦ ﴿69﴾7- ( ..... )


ٱٓ ٓ ۦ ﴿86﴾ ۚ ۥ ﴿87﴾ ٱ ٱ ٱ ٰٓ ٰ ٱ ۦ ﴿88﴾ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ﴿89﴾8- ( ..... )


ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٰٓ ٱٰ ﴿99﴾ ٓ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ﴿100﴾ ٰ ٰ ٰۢ ۖ ٔ ٓ ٰٓ ٓ ۥ ٰٰ ﴿101﴾ ٓ ٰٓٓ ٱٰٰ ٱ ٓ ٰ ﴿102﴾9- ( ..... )


ٱ ۢ ۗ ٰ ۦ ﴿17﴾ ٱ ۥ ٓ ۥ ﴿18﴾ ٱ ٰ ۭ ٰ۟ٓ ﴿19﴾ ٰٓٓ ٰٓٓ ٓ ۚ ٓ ﴿20﴾10- ( ..... )


ٓ ٰ ٔ ﴿74﴾ ۭ ٰ ٱٰ ٱ ﴿75﴾ ٱ ۖ ٰ ﴿76﴾ ۖ ﴿77﴾
  #33  
12-14-2010, 04:09 AM
 
New

:
:1- .......... .......... .
2- .......... .......... .
3- .......... ........... .
4- .......... .......... .
5- .......... .......... .


::1- .......... .......... .


ٓ ﴿101﴾ ٱ ٓ ٓ ٓ ۚ ٓ ٰ ﴿102﴾2- .......... .......... .


ٱ ٓ ٓ ٱٰ ٓ ٱ ٱ ﴿55﴾ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱٓ ٰ ٓ ﴿56﴾3- .......... ........... .


ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٱ ۦٓ ۗ ۥ ۥٓ ٓ ۚ ٰ ﴿50﴾ ۞ ٓ ٱٰٰ ٱ ٱ ﴿51﴾4- .......... .......... .


ٰ۟ٓ ٰ ٱٰ ٔ ٱٓ ۚ ٱ ﴿31﴾ ۞ ٱ ٰ ٰ ﴿32﴾5- .......... .......... .


ٱ ٰ ٱ ۥ ٰ ٓ ۚ ۥ ۚ ٰ ﴿82﴾ ٔ ٱ ۖ ﴿83﴾

---------------------------------------

:
:

1- .
2- .
3- .
4- .
5- .
6- .
7- .
8- 3 .
9- .
10- .


::1- .


ٰ ٓ ٱ ٱ ٓ ٰ ۖ ٱ ٰ ۖ ۚ ٱ ٰٓ ﴿21﴾2- .


ۦ ٰ ٓ ٰ ٰ ٓ ﴿42﴾ ۥ ۥ ٱ ﴿43﴾3- .


ٰ ٱ ٱ ٰٓ ﴿94﴾4- .


ٱ ٰ ٱ ۥ ٰ ٓ ۚ ۥ ۚ ٰ ﴿82﴾5- .


ٓ ۠ ٰٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ۖ ٓ ۦ ٰ ۦٓ ﴿110﴾6- .


ٱ ٱ ٱٰ ٱ ۥ ۖ ٱٰ ٱ ۖ ۥ ٱ ۥ ﴿28﴾7- .


ٱ ٰ ﴿103﴾ ٱ ٱٰ ٱ ﴿104﴾ ٰ۟ٓ ٱ ٰٔ ٓۦ ٰ ٱٰ ﴿105﴾ ٰ ٓ ٱٓ ٰ ﴿106﴾8- 3 .


ٰ ۖ ٓ ۥ ٓ ۖ ﴿98﴾ ۞ ۖ ٱ ٰ ﴿99﴾ ٰ ﴿100﴾9- .


ٰ ٰٓ ٰ ٰ ٱ ﴿6﴾10- .


ٱ ٱ ۖ ٱ ۚ ۦ ﴿58﴾


-------------------------------------------------------


:
:

1- ( ..... ) .
2- ( ..... ) .
3- ( ..... ) .
4- ( ..... ..... ) .
5- ( ..... ..... ) 3 .
6- ( ..... )
7- ( ..... )
8- ( ..... )
9- ( ..... )
10-( ..... ..... )
11-( ..... ..... )
12-( ..... )
13-( ..... )
14-( ..... )
15-( ..... )
16-( ..... )
17-( ..... )
18-( ..... ..... )
19-( ..... .... )


:


:


1- ( ..... ) .


: ۞ٱ ٰ ٰ ﴿32﴾


: ٱ ٱٰ ٱ ٓ ٰ ٱٓ ٱ ۦ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٰ ﴿45﴾
2- ( ..... ) .


: ٱ ٱٰٰ ﴿30﴾


: ٱ ٱٰٰ ٰ ٱ ﴿107﴾3- ( ..... ) .


: ٱ ٱ ٰ ﴿47﴾


: ٓ ٱ ﴿52﴾4- ( ..... ..... ) .


: ٱ ۖ ٓ ٓ ۚٓ ٰ ۚ ٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ٓ ﴿29﴾


: ٱ ٓ ٓ ٓ ۚٓ ٰ ﴿102﴾5- ( ..... ..... ) 3 .


:ٰٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ٓ ٓ ﴿86﴾


: ٰٓ ٱ ٰ ﴿90﴾


:ٰٓ ٱ ﴿93﴾
6- ( ..... )


ٰ ٓ ٱٓ ﴿40﴾


7- ( ..... )


ٰ ﴿8﴾8- ( ..... )


ٱ ۥ ٱ ﴿61﴾9- ( ..... )


ٓ ٱ ٱ ٓ ٱٰ ۥ ۚ ٱ ۥ ٱ ﴿63﴾10-( ..... ..... )


ٰٔ ۦ ۚ ٰ ٓ ۖ ٱٰ ٓ ﴿57﴾11-( ..... ..... )


ٰٓٓ ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٱٰ ٱ ﴿15﴾12-( ..... )


ٰ ٓ ٱ ٱ ٓ ٰ ۖ ٱ ٰ ۖ ۚ ٱ ٰٓ ﴿21﴾


13-( ..... )


ٰ ٰ ٓ ۚ ٓ ۖ ۚ ٱٓ ٰۦٓ ٱ ٓ ٰ ﴿19﴾
14-( ..... )


ٰ ٱ ٰ ٓ ﴿12﴾15-( ..... )


﴿75﴾16-( ..... )


﴿72﴾


17-( ..... )


﴿67﴾18-( ..... ..... )


ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٱ ۦٓ ۗ ۥ ۥٓ ٓ ۚ ٰ ﴿50﴾19-( ..... .... )


ٱ ٓ ٓ ٓۚ ٓ ٰ ﴿102﴾


-------------------------------------------------------
:
:

1- .....
2- .....
3- .....
4- .....
5- .....
6- .....
7- .....
8- .....
9- .....
10- .....
11- .....
12- .....
13- .....
14- ......
15- .....::


1- .....


ٰ ٓ ٱٓ ٰ ﴿106﴾ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱ ﴿107﴾2- .....


ٰ ٱ ٰ ٓ ﴿12﴾ ٱ ۚ ۟ ٰ ﴿13﴾


3- .....


ٱٰ ٱ ۚ ﴿44﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٓ ٰ ٱٓ ٱ ۦ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ٰ ﴿45﴾4- .....


ٓ ٰ ﴿81﴾ ٱ ٰ ٱ ۥ ٰ ٓ ۚ ۥ ۚ ٰ ﴿82﴾5- .....


ٓ ٱٰٰ ٱ ٱ ﴿51﴾ ٓ ٱ ﴿52﴾6- .....


ٰ ٰ ٓ ۚ ٓ ۖ ۚ ٱٓ ٰۦٓ ٱ ٓ ٰ ﴿19﴾
7- .....


﴿75﴾ ٰ ۖ ﴿76﴾8- .....


ۥ ٰۦ ۥٓ ۠ ﴿34﴾ ۥ ۭ ۦ ٓ ٰۦٓ ﴿35﴾


9- .....


ٱ ۖ ٰٓ ٰ ٱ ٱ ۖ ٰٓ ۥ ٓ ﴿96﴾ ٱٰٓ ٱٰ ۥ ﴿97﴾
10- .....


ٰ ٓ ٱ ٱ ٓ ٰ ۖ ٱ ٰ ۖ ۚ ٱ ٰٓ ﴿21﴾ ٰ ٱ ۖ ۚ ٓ ۗ ٓ ٰ ﴿22﴾11- .....


ٰٓ ٱ ﴿93﴾ ۟ ٰ ٱ ٱ ٰٓ ﴿94﴾12- .....


ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٱ ۦٓ ۗ ۥ ۥٓ ٓ ۚ ٰ ﴿50﴾13- .....


ٱ ۟ ۖ ۥ ٱٰٰ ٱ ۖ ۦ ۚ ۦ ۦٓ ﴿26﴾ ٱ ٓ ۖ ٰۦ ۦ ﴿27﴾14- ......


ٓ ٓ ٱ ٱ ۚ ﴿39﴾ ٰ ٓ ٱٓ ﴿40﴾15- .....


ٱ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ٱ ۖ ٱٓ ٰ ٓ ﴿56﴾ ٰٔ ۦ ۚ ٰ ٓ ۖ ٱٰ ٓ ﴿57﴾
  #34  
01-13-2011, 05:17 AM
 
New

:


:


1-( .......... )
2-( .......... )
3-( ................................ ) 3
4-( .................................. ) 3
5-( ................................... )
6-( ............................. )
7-( .............................. )
8-( ............................. )
9-( .............................. )
10-( .............................. )
11-( ...................................... )( .......... ) -1:ٱ ٱٰ ٰٓ ۚ ۥ ﴿51﴾: ٱ ٱٰ ٰ ۚ ۥ ٱ ﴿54﴾
- ( .......... ) 2:ٱ ٱٰ ٰ ۚ ۥ ﴿41﴾: ٱ ٱٰ ۚ ۥ ﴿56﴾
- ( ................................ ) 3 3: ٱ ٱ ٱ ۢ ٓ ﴿4﴾: ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿8﴾: ٱ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿10﴾
4- ( .................................. ) 3:ٰٓ ٓ ٱ ٱٓ ٰ ﴿43﴾: ٰٓ ٱٰ ۖ ٱٰ ٰ ﴿44﴾:ٰٓ ٓ ٱٰ ٰ ﴿45﴾
- ( ................................... ) 5: ٰ ﴿14﴾: ٰ ﴿32﴾- ( ............................. ) 6: ٰ ﴿74﴾: ﴿98﴾
7- ( .......... )ۥ ٓ ٰ ﴿53
(.......................... )-8﴿50
(................................ )-9ٱ ۦ ﴿22
(.......................... )-10ٱ ٱٰ ٱ ﴿16﴾
- ( ...................................... ) 11: ۚ ۥ ٱ ﴿79﴾: ۚ ﴿82﴾------------------------------------------------------------------------------------

:
:

1-( ................ )
2-( .................................... )
3-( ............................................ )
4-( ...................................... )
5-( .................................... )
6-( ............................................ )
7-( ................................... )
8-( ............................................ )
9-( ....................................... )
10-( ......................................... )


1- ( ................ )
ۖ ۥ ٰ ۚ ﴿64﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٰۦ ۚ ۥ ﴿65﴾ ٱٰ ﴿66﴾ ٱٰ ٰ ٔ ﴿67﴾
( .................................... )-2ۦ ۥ ۖ ٰ ٔ ﴿27ٰٓ ٰ ٱ ﴿28 ۖ ٱ ﴿29 ٱ ٱٰ ﴿30
( ............................................ )-3ٱ ٱ ٱٰ ﴿72 ٰ ٰ ٰ ٱ ٓ ٱ ﴿73 ٰ ﴿74 ٱٰ ٱٰ ۚ ٰٓ ٱ ٱ ﴿75
( ...................................... )-4ٱ ٱ (39 ٱ ﴿40
( .................................... -5ۖ ٰۥٓ ۚ ٰٓ ۥ ﴿35 ٱ ٱ ۚ ٰٰ ﴿36ٱ ٱ ۢ ۖ ﴿37


( ............................................ )-6ۖ ﴿84 ٱ ٱٰ ﴿85 ٱ ٰ ﴿86 ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿87 ٱ ٱٰ ﴿88 ٔ ﴿89 ٱٰٰ ٱ ٱ ﴿90
( ................................... -7ٱ ٱٰٰ ٱٰ ﴿96 ٰ ٱ ۦ ﴿97 ﴿98
( ............................................ )-8ٱٰ ﴿68 ٱٰ ﴿69 ٱ ٰ ﴿70
( ....................................... )-9ٱ ٰٔ ﴿77 ٱ ٱٰ ﴿78 ۚ ۥ ٱ ﴿79ۥ ﴿80ٱ ٱ ﴿81
( ...................................... )10ٰ ٱ ٱٰ ۥ ٱ ۚ ۥ ۥ ﴿61 ٰ ۖ ﴿62 ٱ ٱ ﴿63 ۖ ۥ ٰ ۚ ﴿64


----------------------------------------------------------------------------------

:
:

1-" ..... "
2-" ..... "
3-" ..... "
4-" ..... "
5-" ..... "
6-" ..... "
7-" ....... "
8-" ..... "

1 " ............. )

ٱٰٰ ٱ ٓ ٱٰ ﴿93﴾2 " ........... "

ٰ ٱ ۦ ﴿97


3 " ...... "

ٱ ٱ ٱ ۗ ٱٰٰ ٱٰٰ ﴿76


4 " ........... "

ٔ ﴿89


5 " ........... "

ٱٰ ﴿95


6 " ........ "

ۢ ٱٰ ٱ ٱٰ ۖ ﴿59


7 " ......"

ٰ ﴿74


8 " ....... "

ٰ ٰ۟ٓ ٱ ٔ ﴿60﴾
  #35  
01-14-2011, 03:11 AM
 

:
:
1-" .......... "
2-" .......... "
3-" .......... "
4-" .......... "
5-" .......... "
6-" .......... "
7-" .......... "
8-" .......... "
9-" .......... "
10-" .......... "


1-" .......... "

ٰ ۦٓ ٰ ٱٰ ٱ ۚ ٰ ﴿131﴾ ٱٰ ٱ ۖ ٔ ۖ ۗ ٱٰ ٰ ﴿132﴾ ٔ ۦٓ ۚ ٱ ٱٰ ﴿133﴾ ٓ ٰ ۦ ٓ ٰ ٰ ﴿134﴾ ۖ ٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿135﴾


2-" .......... "

ٱ ٱٰ ﴿51﴾ ٰ ۖ ﴿52﴾ ٱ ٱ ٱٓ ٓ ۦٓ ٰ ٰ ﴿53﴾ ٱ ٰ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ﴿54﴾ ۞ ٰ ٰ ﴿55﴾ ٰ ٰ ٰ ﴿56﴾


3-" .......... "

ٰ ٰ ٱ ﴿113﴾ٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰٓ ۥ ۖ ﴿114﴾ ٓ ٰٓ ۥ ﴿115﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ﴿116﴾ ٰٓٔ ٰ ٱ ٰٓ ﴿117﴾ ٰ ﴿118﴾ ٰ ﴿119﴾ ٱٰ ٰٓٔ ٰ ٱ ٰ ﴿120﴾ ٰ ٱ ۚ ٰٓ ۥ ٰ ﴿121﴾ ٱٰ ۥ ٰ ﴿122﴾ ٱ ۖ ۖ ٱ ٰ ﴿123﴾


4-" .......... "

ۥ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ﴿6﴾ ٱ ۥ ٱ ﴿7﴾ ٱ ٓ ٰ ۖ ٱٓ ٱٰ ﴿8﴾ ٰٓ ﴿9﴾ ٱٓ ٓ ٓ ٱ ﴿10﴾ ٓ ٰٰٓ ﴿11﴾ ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿12﴾ ٱ ٱ ٰٓ ﴿13﴾ ٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ٓ ﴿14﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿15﴾ ٱ ٰ ﴿16﴾ ٰٰ ﴿17﴾ ٰ ٔ ٰ ﴿18﴾ ٰٰ ﴿19﴾ ٰ ﴿20﴾ ۖ ٱٰ ﴿21﴾


5-" .......... "

ۦ ٰ ﴿67﴾ ٱٰ ﴿68﴾ ٓ ۖ ٰۢ ۖ ٱ ٰ ﴿69﴾ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿70﴾ ۥ ۖ ۥ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ٓ ٰ ﴿71﴾ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ ۖ ٰ ٱٰ ٱٓ ﴿72﴾ ٓ ٰٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٰٓ ﴿73﴾ ۥ ۥ ۥ ٰ ﴿74﴾ ۦ ٱٰٰ ٰٓ ٱٰ ٱٰ ﴿75﴾ ٰ ٱٰ ٰ ۚ ٰ ٓ ٰ ﴿76﴾6-" .......... "

ۥ ۥ ٱٰ ٰ ﴿124﴾ ٓ ٰ ﴿125﴾ ٰ ٰ ۖ ٰ ٱ ٰ ﴿126﴾ ٰ ٰٔ ۦ ۚ ٱ ٰٓ ﴿127﴾ ٱ ٰ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ﴿128﴾ ۭ ﴿129﴾ ٱ ٰ ٱ ۖ ٓ ٱ ٱ ٰ ﴿130﴾


7-" .......... "

ٰ ٱ ۢ ۖ ٱٰ ﴿61﴾ ٰٓ ٱٰ ﴿62﴾ ٓ ٰٰ ٰٰ ٱٰ ﴿63﴾ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿64﴾ ٰٰٓ ٓ ٓ ٰ ﴿65﴾


8-" .......... "

ٓ ٰ ۥ ۖ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ٱ ٰ ۚ ٓ ٰ ٰٰ ﴿40﴾ ٱ ﴿41﴾ ٱ ٰٔ ﴿42﴾ ٱٓ ٰ ۥ ٰ ﴿43﴾ ۥ ۥ ٰ ﴿44﴾ ٓ ٓ ٰ ﴿45﴾ ٓ ۖ ٓ ٰ ﴿46﴾ ٓ ٓ ٰٓ ۖ ٰ ٔ ۖ ٱٰ ٰ ٱ ٱٰٓ ﴿47﴾ ٓ ٱ ٰ ٰ ﴿48﴾


9-" .......... "

ٔ ٱ ﴿105﴾ ﴿106﴾ ٰ ٓ ﴿107﴾ ٱ ۥ ۖ ٱ ٰ ﴿108﴾ ٱٰ ٱٰ ۥ ﴿109﴾ ۦ ﴿110﴾ ۞ ٱ ٱ ۖ ﴿111﴾ ٱٰٰ ﴿112﴾


10-" .......... "

ٓ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ۚ ﴿98﴾ٰ ۢٓ ۚ ٰ ﴿99﴾ ۥ ٱٰ ﴿100﴾ ٰ ۖ ٓ ٱٰ ﴿101﴾ ٱ ۚ ٱ ﴿102﴾ ٰ ﴿103﴾
------------------------------------------------------------------------------------
:
:
1-( .......... )
2-( ......... )
3-( ..... .....)
4-( .... ....)
5-( ............ )
6-( .............. )
7-( ..... ..... )
8-( ..... ) 3
9-( ..... )
10-( ..... ..... )
11-( ..... ..... )
12-( ...... )
13-( ...... )
14-( ..... )
15-( ..... )
16-( ..... )
17-( ..... )
18-( ..... )
19-( ..... ..... ) 4
20-( ..... )
21-( ..... )
22-( ..... )
23-( ..... )
24-( ..... )
25-( ........... ) 3 .
26-( ..... )
27-( ..... )
28-( ..... )
29-( ..... ..... )
30-( ..... )
31-( ..... ) 3
32-( ..... )
33-( ..... )
34-( ..... )
35-( ..... )
36-( ..... )
37-( ..... )
38-( ..... )
39-( ..... )


1-( .......... )ٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿12﴾

2-( ......... )
ٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ٓ ﴿14﴾

3-( ..... .....)
ٱٰ ﴿68﴾

4-( .... ....)
ۖ ٱٰ ﴿21﴾

5-( ............ )
ٱ ٰ ۥ ٰ ﴿24﴾

6-( .............. )
ٱٓ ٰ ۥ ٰ ﴿43﴾

7-( ..... ..... )
: ٰ ٱ ۖ ٱٰ ﴿61﴾

: ٱ ٱ ۖ ﴿111﴾

8-( ..... ) 3
: ۥ ۖ ۥ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ٓ ٰ ﴿71﴾

:ٓ ٰٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٰٓ ﴿73﴾

: ٰ ٰٔ ۦ ۚ ٱ ٰٓ ﴿127﴾


9-( ..... )
: ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۖ ٱ ٓ ۖ ٰ ٱٰ ٱٓ ﴿72﴾

: ٰ ٰ ٰ ﴿91﴾


10-( ..... ..... )
ٓ ٱ ٓ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ٓ ﴿14﴾

11-( ..... ..... )
ٓ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ۚ ﴿98﴾

12-( ...... )
ٰ ۢٓ ۚ ٰ ﴿99﴾

13-( ...... )
ٰ ٰٔ ۦ ۚ ٱ ٰٓ ﴿127﴾

14-( ..... )
: ٱ ۥ ۖ ٱ ٰ ﴿108﴾
: ٱٰ ٱٰ ۥ ﴿109﴾

15-( ..... )
ٰٰ ﴿19﴾

16-( ..... )
ٓ ۖ ٰۢ ۖ ٱ ٰ ﴿69﴾

17-( ..... )
ٰ ﴿20﴾

18-( ..... )
ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿70﴾

19-( ..... ..... ) 4
:ٓ ٰٰٓ ﴿11﴾
: ٰٰ ﴿17﴾
: ٰٰ ﴿19﴾
: ٰٰ ﴿36﴾

20-( ..... )
: ۥ ٰٓ ٰ ٰ ٰ ﴿88﴾
: ٓ ٰٓ ۥ ﴿115﴾

21-( ..... )

: ٱ ٰ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ﴿54﴾

: ٱ ٰ ۗ ٰ ٰ ٱٰ ﴿128﴾


22-( ..... )
ۥ ٱٰ ﴿100﴾

23-( ..... )
ۥ ۥ ٱٰ ٰ ﴿124﴾


24-( ..... )
: ٱ ﴿25﴾
: ٓ ٰ ﴿125﴾


25-( ........... ) 3 .
: ٱٓ ٓ ٓ ٱ ﴿10﴾

: ٓ ٰٓ ٰٓ ﴿38﴾

: ٓ ٰ ۥ ۖ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ٱ ٰ ۚ ٓ ٰ ٰٰ ﴿40﴾


26-( ..... )
: ٰ ٱٰ ﴿82﴾
: ۖ ٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿135﴾

27-( ..... )
ٰ ٰ ٰ ﴿56﴾

28-( ..... )
ٰٓ ٱ ٓ ٓ ٰ ﴿116﴾

29-( ..... ..... )
ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿64﴾


30-( ..... )
:ٰ ۢٓ ۚ ٰ ﴿99﴾
:ٰ ٰ ٱ ﴿113﴾


31-( ..... ) 3
:ٓ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ۚ ﴿98﴾

: ۦ ﴿110﴾

:ٰ ٱ ٱ ٱ ۗ ٱ ٰٓ ۥ ۖ ﴿114﴾

32-( ..... )
ٱٰ ۥ ٰ ﴿122﴾

33-( ..... )
ۥ ٰ ﴿79﴾

34-( ..... )
﴿104﴾

35-( ..... )
ٰ ﴿103﴾

36-( ..... )
ۢ ٱ ﴿85﴾

37-( ..... )
ٰٰ ﴿95﴾

38-( ..... )
ٰ ٱٰ ﴿82﴾

39-( ..... )
ۖ ٰ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿135﴾
  #36  
01-15-2011, 08:55 PM
 

:

:

1- ( ..... )
2- ( ..... )
3- ( ..... )
4- ( ..... )
5- ( ..... )
6- ( .... )
7- ( ..... )
8- ( ..... )
9- ( ..... )
10- ( ..... )

1- ( ..... )


ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾ ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾ ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾ ٰٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ۖ ﴿108﴾ ٰ ٓۢ ۖ ٓ ﴿109﴾ ۥ ٱ ٱ ﴿110﴾ ۥ ٰ ٰ ﴿111﴾ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ٰ ﴿112﴾2- ( ..... )


ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾ ٓ ۖ ٰ ﴿93﴾ ٱٰٰ ۦ ۥ ٰ ﴿94﴾ ٰ ٰ ٰٓ ﴿95﴾ ٰٓ ﴿96﴾ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ﴿97﴾ ٱ ٰ ﴿98﴾ ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾ ﴿100﴾3- ( ..... )


ٓ ٱۗ ٱ ٱ ۖ ﴿35﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ٰ ﴿36﴾ ٱٰ ۚ ۟ ٰ ﴿37﴾ ٰ ٰ ٱ ٰ ﴿38﴾ ٱ ٱ ﴿39﴾ ﴿40﴾4- ( ..... )


ۦ ٰ ٱ ٱٓ ٰ ﴿52﴾ ٓ ٓ ٰ ﴿53﴾ ٓ ٰ ﴿54﴾ ٓ ٱ ٱٰ ﴿55﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٰ ﴿56﴾ ٱ ٰ ﴿57﴾ ٰ ﴿58﴾ ٰ ٔٓ ۥ ٱٰ ﴿59﴾ ۭ ۥ ٰ ﴿60﴾ ۦ ٰٓ ٱ ﴿61﴾ ٓ ٰ ٔ ٰٰٓ ﴿62﴾ ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾5- ( ..... )


ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾ٓ ٓ ۥ ٓ ٰ ٓ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٱٰ ۗ ٰۥ ۚ ﴿26﴾ ۥ ٱ ۦ ﴿27﴾ ٱٰ ۦ ﴿28﴾ ۞ ٓ ٰ ۦ ٰ ۚ ٰ ٱٰ ﴿29﴾ ٱ ٓ ٱٰٰ ٱ ٰ ۖ ٱٓ ۖ ﴿30﴾ ٱ ٰ ﴿31﴾6- ( .... )


ٰ ٰ ٰ ﴿15﴾ ٱٓ ٱ ٰ ﴿16﴾ ٓ ٱٰ ٓ ٰ ﴿17﴾ ٱ ٱٰ ۥ ۚ ٱ ﴿18﴾ ۥ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿19﴾ ٱ ٱ ﴿20﴾ ٱٓ ٱ ﴿21﴾ ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾ ٔ ٔ ﴿23﴾7- ( ..... )


ٱ ٱٰٓ ٰ۟ٓ ﴿101﴾ ۖ ٱ ٰ ﴿102﴾ ٱ ٱ ٱٰٓ ٰ ٱ ﴿103﴾ ٱٓ ٱ ۚ ٓ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ﴿104﴾ ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾8- ( ..... )


ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿4﴾ ٓ ٰ ٰ ٱ ٔ ٓ ٱ ﴿5﴾ ٓ ٰٓ ۖ ﴿6﴾ ٓ ٓ ۖ ٔٓ ٱ ﴿7﴾ ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾ ٰ ٱ ٰ ٓ ٱ ﴿9﴾ ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾ ﴿11﴾ ٓ ٓ ﴿12﴾ ٱٓ ٰ ٓ ٰ ٔ ﴿13﴾9- ( ..... )


ٱ ٔ ﴿66﴾ ۢ ٱ ۖ ﴿67﴾ ٱٓ ٰ ﴿68﴾ ٰ ٰ ٰٓ ٰ ﴿69﴾ ۦ ٰ ٱ ﴿70﴾ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾ ۥ ٰ ۖ ٰ ﴿72﴾ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱٰٓ ۗ ٰ ﴿74﴾10- ( ..... )


ٱ ٱ ۦ ﴿41﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۗ ﴿42﴾ ۚ ﴿43﴾ ٰٓٓ ٓ ٰ ٱ ۗ ٱ ٓ ۚ ٱٰ ﴿44﴾ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱٓ ﴿45﴾ ٰٓ ٰ ﴿46﴾ ٱٰ ٱ ٱٰ ٔ ۖ ۗ ٰ ٰ ﴿47﴾-------------------------------------------------------


:


:1- " ..... ..... "2- " ..... ..... "3- " ..... " 44- " ..... "5- " ..... "6- " ..... "7- " ..... "8- " ..... "9- " ..... "10- " ..... "11- " ..... "12- " ..... "13- " ..... "14- " ..... "15- " ..... "16- " ..... "17- " ..... "18- " ..... ..... "19- " ..... "20- " ..... "21- " ..... "22- " ..... "23- " ..... "24- " ..... "25- " ..... "26- " ..... ..... "27- " ..... ..... "28- " ..... "29- " ..... ....."30- " ..... "31- " ..... "32- " ..... "33- " ..... "34- " ..... "35- " ..... "36- " ..... "37- " ..... "38- " ..... "39- " ..... "40- " ..... "41- " ..... " 342- " ..... "43- " ..... "44- " ..... "45- " ..... "46- " ..... "47- " ..... ..... "48- " ..... "49- " ..... "50- " ..... "51- " ..... "52- " ..... "53- " ..... "54- " ..... "55- " ..... ..... "56- " ..... " 457- " ..... "58- " ..... ..... "59- " ..... ..... "60- " ..... "61- " ..... "1- " ..... ..... "
ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿4﴾


2- " ..... ..... "
ۥ ٱ ٱ ﴿110﴾


3- " ..... " 4
:ٱ ﴿1﴾
: ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾
: ٱٓ ۖ ٰ ﴿32﴾
: ٱ ٱ ٱٰ ۗ ﴿42﴾


4- " ..... "
ٰ ٰ ۚ ۚ ۥ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿79﴾


5- " ..... "
ٱٓ ٱ ۚ ٓ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ﴿104﴾


6- " ..... "
ٓ ٱٰ ٓ ٰ ﴿17﴾


7- " ..... "
: ٱٰ ۦ ﴿28﴾
: ٱ ٱ ٱ


8- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾


9- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


10- " ..... "
ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾


11- " ..... "
: ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾
: ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


12- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


13- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾


14- " ..... "
ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾


15- " ..... "
: ٰ ٰ ٱ ٓ ﴿48﴾: ٓ ٰ ۥ ۦ ٰ ﴿51﴾


16- " ..... "
ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾


17- " ..... "
ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾


18- " ..... ..... "
ٰ ٓۢ ۖ ٓ ﴿109﴾

19- " ..... "
ۥ ٰ ٰ ﴿111﴾


20- " ..... "
: ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾
: ٱ ۖ ﴿67﴾

21- " ..... "
: ٰٓ ٰ ﴿14﴾
: ٰٓ ٰ ﴿46﴾


22- " ..... "
ٰ ٱ ۥ ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿76﴾


23- " ..... "
ٱ ۥ ٰ ٱ ۚ ٰ ۨ ٱ ﴿88﴾


24- " ..... "
ٱ ۥ ۦ ۢ ۖ ٰ ۥ ٰ ٰ ﴿84﴾


25- " ..... "
ٱ ۥ ۥ ٰ ۥ ۥ ۚ ٰ ٱٰ ۖ ٰ ﴿90﴾


26- " ..... ..... "
: ٰ ۥٓ ٱ ٱٰ ﴿83﴾
:ٓ ٰ ۥ ٱٰ ﴿89﴾


27- " ..... ..... "
ٰ ٱ ۥ ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿76﴾


28- " ..... "
: ٱٓ ٱ ﴿21﴾


: ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾


29- " ..... ....."
ۥ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿19﴾


30- " ..... "
ٓ ٰ ۥ ۦ ٰ ﴿51﴾


31- " ..... "

ٰ ٱ ۦٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿81﴾


32- " ..... "
ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾


33- " ..... "3
: ٓ ٓ ٰ ﴿53﴾
:ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾
: ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾


34- " ..... "
ٱ ۥ ۦ ۢ ۖ ٰ ۥ ٰ ٰ ﴿84﴾


35- " ..... "
ٱ ﴿1﴾


36- " ..... "
ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ﴿97﴾


37- " ..... "
ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾


38- " ..... "


ٰ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ٰ ﴿112﴾


39- " ..... "
ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾


40- " ..... "
ٱ ۥ ۥ ٰ ۥ ۥٓ ۚ ٰ ٱٰ ۖ ٰ ﴿90﴾


41- " ..... " 3
:ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾
:ٱٓ ٰ ٱٓ ٰ ﴿91﴾
:ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾


42- " ..... "
ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾


43- " ..... "
ٱ ۖ ٱٰ ﴿34﴾


44- " ..... "
: ٱ ٰ ﴿31﴾
: ٱٓ ۖ ٰ ﴿32﴾


45- " ..... "
: ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾
: ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾


46- " ..... "
: ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾
:ۢ ٱ ۖ ﴿67﴾


47- " ..... ..... "
:ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾
:ٰ ٱ ۦٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿81﴾


48- " ..... "
ٓ ٓ ۖ ٔٓ ٱ ﴿7﴾


49- " ..... "
ٓ ٓ ۥ ٓ ٰ ٓ ۠ ٱ ﴿25﴾


50- " ..... "
ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾


51- " ..... "
: ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾
: ۖ ٱ ٰ ﴿102﴾


52- " ..... "
ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾


53- " ..... "
ٱ ۖ ٱٰ ﴿34﴾


54- " ..... "
: ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾
: ٰ ٰٓٓ ﴿65﴾


55- " ..... ..... "
: ٰ ٰ ٱ ٱ ٱٰٓ ۗ ٰ ﴿74﴾
:ٰ ٱ ٱ ٰٔٓ ۚ ٰ ﴿77﴾


56- " ..... " 4
: ٓ ٰ ٰ ٱ ٔ ٓ ٱ ﴿5﴾
: ٱ ٱٰ ۥ ۚ ٱ ﴿18﴾
: ﴿40﴾
: ٰٓٓ ٓ ٰ ٱ ۗ ٱ ٓ ۚ ٱٰ ﴿44﴾


57- " ..... "
: ٱٰٰ ٱ ٱ ۠ ٰ ٰ ٱٰ ﴿56﴾
: ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾


58- " ..... ..... "
ٓ ۖ ٰ ﴿93﴾


59- " ..... ..... "
ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾


60- " ..... "
ٱٓ ٰ ٓ ٰ ٔ ﴿13﴾


61- " ..... "
ٔ ٔ ﴿23﴾

:

:

1- ( ..... )
2- ( ..... )
3- ( ..... )
4- ( ..... )
5- ( ..... )
6- ( .... )
7- ( ..... )
8- ( ..... )
9- ( ..... )
10- ( ..... )

1- ( ..... )


ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾ ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾ ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾ ٰٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ۖ ﴿108﴾ ٰ ٓۢ ۖ ٓ ﴿109﴾ ۥ ٱ ٱ ﴿110﴾ ۥ ٰ ٰ ﴿111﴾ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ٰ ﴿112﴾2- ( ..... )


ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾ ٓ ۖ ٰ ﴿93﴾ ٱٰٰ ۦ ۥ ٰ ﴿94﴾ ٰ ٰ ٰٓ ﴿95﴾ ٰٓ ﴿96﴾ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ﴿97﴾ ٱ ٰ ﴿98﴾ ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾ ﴿100﴾3- ( ..... )


ٓ ٱۗ ٱ ٱ ۖ ﴿35﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱٰ ٰ ﴿36﴾ ٱٰ ۚ ۟ ٰ ﴿37﴾ ٰ ٰ ٱ ٰ ﴿38﴾ ٱ ٱ ﴿39﴾ ﴿40﴾4- ( ..... )


ۦ ٰ ٱ ٱٓ ٰ ﴿52﴾ ٓ ٓ ٰ ﴿53﴾ ٓ ٰ ﴿54﴾ ٓ ٱ ٱٰ ﴿55﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٰ ﴿56﴾ ٱ ٰ ﴿57﴾ ٰ ﴿58﴾ ٰ ٔٓ ۥ ٱٰ ﴿59﴾ ۭ ۥ ٰ ﴿60﴾ ۦ ٰٓ ٱ ﴿61﴾ ٓ ٰ ٔ ٰٰٓ ﴿62﴾ ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾5- ( ..... )


ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾ٓ ٓ ۥ ٓ ٰ ٓ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٱٰ ۗ ٰۥ ۚ ﴿26﴾ ۥ ٱ ۦ ﴿27﴾ ٱٰ ۦ ﴿28﴾ ۞ ٓ ٰ ۦ ٰ ۚ ٰ ٱٰ ﴿29﴾ ٱ ٓ ٱٰٰ ٱ ٰ ۖ ٱٓ ۖ ﴿30﴾ ٱ ٰ ﴿31﴾6- ( .... )


ٰ ٰ ٰ ﴿15﴾ ٱٓ ٱ ٰ ﴿16﴾ ٓ ٱٰ ٓ ٰ ﴿17﴾ ٱ ٱٰ ۥ ۚ ٱ ﴿18﴾ ۥ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿19﴾ ٱ ٱ ﴿20﴾ ٱٓ ٱ ﴿21﴾ ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾ ٔ ٔ ﴿23﴾7- ( ..... )


ٱ ٱٰٓ ٰ۟ٓ ﴿101﴾ ۖ ٱ ٰ ﴿102﴾ ٱ ٱ ٱٰٓ ٰ ٱ ﴿103﴾ ٱٓ ٱ ۚ ٓ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ﴿104﴾ ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾8- ( ..... )


ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿4﴾ ٓ ٰ ٰ ٱ ٔ ٓ ٱ ﴿5﴾ ٓ ٰٓ ۖ ﴿6﴾ ٓ ٓ ۖ ٔٓ ٱ ﴿7﴾ ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾ ٰ ٱ ٰ ٓ ٱ ﴿9﴾ ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾ ﴿11﴾ ٓ ٓ ﴿12﴾ ٱٓ ٰ ٓ ٰ ٔ ﴿13﴾9- ( ..... )


ٱ ٔ ﴿66﴾ ۢ ٱ ۖ ﴿67﴾ ٱٓ ٰ ﴿68﴾ ٰ ٰ ٰٓ ٰ ﴿69﴾ ۦ ٰ ٱ ﴿70﴾ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾ ۥ ٰ ۖ ٰ ﴿72﴾ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾ ٰ ٰ ٱ ٱ ٱٰٓ ۗ ٰ ﴿74﴾10- ( ..... )


ٱ ٱ ۦ ﴿41﴾ ٱ ٱ ٱٰ ۗ ﴿42﴾ ۚ ﴿43﴾ ٰٓٓ ٓ ٰ ٱ ۗ ٱ ٓ ۚ ٱٰ ﴿44﴾ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱٓ ﴿45﴾ ٰٓ ٰ ﴿46﴾ ٱٰ ٱ ٱٰ ٔ ۖ ۗ ٰ ٰ ﴿47﴾-------------------------------------------------------


:


:1- " ..... ..... "2- " ..... ..... "3- " ..... " 44- " ..... "5- " ..... "6- " ..... "7- " ..... "8- " ..... "9- " ..... "10- " ..... "11- " ..... "12- " ..... "13- " ..... "14- " ..... "15- " ..... "16- " ..... "17- " ..... "18- " ..... ..... "19- " ..... "20- " ..... "21- " ..... "22- " ..... "23- " ..... "24- " ..... "25- " ..... "26- " ..... ..... "27- " ..... ..... "28- " ..... "29- " ..... ....."30- " ..... "31- " ..... "32- " ..... "33- " ..... "34- " ..... "35- " ..... "36- " ..... "37- " ..... "38- " ..... "39- " ..... "40- " ..... "41- " ..... " 342- " ..... "43- " ..... "44- " ..... "45- " ..... "46- " ..... "47- " ..... ..... "48- " ..... "49- " ..... "50- " ..... "51- " ..... "52- " ..... "53- " ..... "54- " ..... "55- " ..... ..... "56- " ..... " 457- " ..... "58- " ..... ..... "59- " ..... ..... "60- " ..... "61- " ..... "1- " ..... ..... "
ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿4﴾


2- " ..... ..... "
ۥ ٱ ٱ ﴿110﴾


3- " ..... " 4
:ٱ ﴿1﴾
: ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾
: ٱٓ ۖ ٰ ﴿32﴾
: ٱ ٱ ٱٰ ۗ ﴿42﴾


4- " ..... "
ٰ ٰ ۚ ۚ ۥ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿79﴾


5- " ..... "
ٱٓ ٱ ۚ ٓ ۥ ۚ ٓ ۚ ٰ ﴿104﴾


6- " ..... "
ٓ ٱٰ ٓ ٰ ﴿17﴾


7- " ..... "
: ٱٰ ۦ ﴿28﴾
: ٱ ٱ ٱ


8- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾


9- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


10- " ..... "
ٱ ۢ ٱ ٱ ٱٰ ﴿105﴾


11- " ..... "
: ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾
: ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


12- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ٱٰ ﴿86﴾


13- " ..... "
ٰ ٓ ۖ ۥ ٱٰ ﴿75﴾


14- " ..... "
ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾


15- " ..... "
: ٰ ٰ ٱ ٓ ﴿48﴾: ٓ ٰ ۥ ۦ ٰ ﴿51﴾


16- " ..... "
ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾


17- " ..... "
ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾


18- " ..... ..... "
ٰ ٓۢ ۖ ٓ ﴿109﴾

19- " ..... "
ۥ ٰ ٰ ﴿111﴾


20- " ..... "
: ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾
: ٱ ۖ ﴿67﴾

21- " ..... "
: ٰٓ ٰ ﴿14﴾
: ٰٓ ٰ ﴿46﴾


22- " ..... "
ٰ ٱ ۥ ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿76﴾


23- " ..... "
ٱ ۥ ٰ ٱ ۚ ٰ ۨ ٱ ﴿88﴾


24- " ..... "
ٱ ۥ ۦ ۢ ۖ ٰ ۥ ٰ ٰ ﴿84﴾


25- " ..... "
ٱ ۥ ۥ ٰ ۥ ۥ ۚ ٰ ٱٰ ۖ ٰ ﴿90﴾


26- " ..... ..... "
: ٰ ۥٓ ٱ ٱٰ ﴿83﴾
:ٓ ٰ ۥ ٱٰ ﴿89﴾


27- " ..... ..... "
ٰ ٱ ۥ ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿76﴾


28- " ..... "
: ٱٓ ٱ ﴿21﴾


: ٱ ۦٓ ۖ ٰ ۖ ٰ ۗ ٱ ۖ ﴿24﴾


29- " ..... ....."
ۥ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ۦ ﴿19﴾


30- " ..... "
ٓ ٰ ۥ ۦ ٰ ﴿51﴾


31- " ..... "

ٰ ٱ ۦٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿81﴾


32- " ..... "
ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿92﴾


33- " ..... "3
: ٓ ٓ ٰ ﴿53﴾
:ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾
: ٰ ٰ ٰ ﴿106﴾


34- " ..... "
ٱ ۥ ۦ ۢ ۖ ٰ ۥ ٰ ٰ ﴿84﴾


35- " ..... "
ٱ ﴿1﴾


36- " ..... "
ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱ ٰ ٰ ٰ ﴿97﴾


37- " ..... "
ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾


38- " ..... "


ٰ ٱ ٱ ۗ ٱٰ ٱ ٰ ﴿112﴾


39- " ..... "
ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾


40- " ..... "
ٱ ۥ ۥ ٰ ۥ ۥٓ ۚ ٰ ٱٰ ۖ ٰ ﴿90﴾


41- " ..... " 3
:ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾
:ٱٓ ٰ ٱٓ ٰ ﴿91﴾
:ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾


42- " ..... "
ٰ ٓ ٱٰ ٱٰ ٓ ٱٰ ۖ ٰ ﴿73﴾


43- " ..... "
ٱ ۖ ٱٰ ﴿34﴾


44- " ..... "
: ٱ ٰ ﴿31﴾
: ٱٓ ۖ ٰ ﴿32﴾


45- " ..... "
: ٓ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿22﴾
: ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾


46- " ..... "
: ٓ ٰ ۖ ﴿10﴾
:ۢ ٱ ۖ ﴿67﴾


47- " ..... ..... "
:ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿71﴾
:ٰ ٱ ۦٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٰ ﴿81﴾


48- " ..... "
ٓ ٓ ۖ ٔٓ ٱ ﴿7﴾


49- " ..... "
ٓ ٓ ۥ ٓ ٰ ٓ ۠ ٱ ﴿25﴾


50- " ..... "
ٓ ٰ ٰ ﴿107﴾


51- " ..... "
: ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾
: ۖ ٱ ٰ ﴿102﴾


52- " ..... "
ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾


53- " ..... "
ٱ ۖ ٱٰ ﴿34﴾


54- " ..... "
: ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾
: ٰ ٰٓٓ ﴿65﴾


55- " ..... ..... "
: ٰ ٰ ٱ ٱ ٱٰٓ ۗ ٰ ﴿74﴾
:ٰ ٱ ٱ ٰٔٓ ۚ ٰ ﴿77﴾


56- " ..... " 4
: ٓ ٰ ٰ ٱ ٔ ٓ ٱ ﴿5﴾
: ٱ ٱٰ ۥ ۚ ٱ ﴿18﴾
: ﴿40﴾
: ٰٓٓ ٓ ٰ ٱ ۗ ٱ ٓ ۚ ٱٰ ﴿44﴾


57- " ..... "
: ٱٰٰ ٱ ٱ ۠ ٰ ٰ ٱٰ ﴿56﴾
: ۥ ٰ ٔ ﴿63﴾


58- " ..... ..... "
ٓ ۖ ٰ ﴿93﴾


59- " ..... ..... "
ٰٓٓ ۖ ٰ ﴿99﴾


60- " ..... "
ٱٓ ٰ ٓ ٰ ٔ ﴿13﴾


61- " ..... "
ٔ ٔ ﴿23﴾

  #37  
04-18-2011, 02:39 AM
 

:


1- ( ..... )


2- ( ..... )


3- ( ..... )


4- ( ..... )


5- ( ..... )


6- ( ..... )


7- ( ..... )


8- ( ..... )


9- ( ..... )


10- ( ..... )1- ( ..... )


ٰ ٰ ٱ ۥ ۦ ۗ ٱٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ﴿30﴾ٓ ۦ ۚ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿31﴾ ٰ ٰٓ ٱ ٱ ﴿32﴾ ٰ ٰٓ ٓ ٱ ٱ ﴿33﴾ ٱ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٰ ٰ ۥ ۗ ٱ ﴿34﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ٰ ﴿35﴾
2- ( ..... )


﴿42﴾ ٰ ﴿43﴾ ٰ ۖ ٰ ٰ ۖ ﴿44﴾ ٰ ٰ ﴿45﴾ ٱ ٓ ۖ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ﴿46﴾ ٱ ٱ ۥ ۚ ﴿47﴾
3- ( ..... )


ۥ ۦ ۚ ٱٰ ٱ ﴿13﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ﴿14﴾ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ۥ ﴿15﴾ٰ ٰ ٰ ٰ ٱ ﴿16﴾ ٱ ٱ ٱٰٔ ٱٰٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾
4- ( ..... )


ٱ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿58﴾ ۥ ۗ ٱ ﴿59﴾ ۞ ٰ ۦ ٱ ۗ ٱ ﴿60﴾ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۢ ﴿61﴾ ٰ ٱ ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾ ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿63﴾ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾5- ( ..... )


ٱ ٰ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿36﴾ ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱ ٰ ۗ ٱ ﴿37﴾ ۞ ٱ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿38﴾ ٰ ۚ ٱ ٰ ﴿39﴾ ٱ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ﴿40﴾ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٰ ٱ ﴿41﴾
6- ( ..... )


ۥ ۥ ۥ ٰ ٱ ﴿4﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ٰٓ ۭ ٓ ۖ ٰ ٰٓ ٱ ۢ ٔ ۚ ٱ ٓ ٱٓ ٱ ۢ ﴿5﴾ٰ ٱ ٱ ۥ ٱٰ ۥ ٰ ﴿6﴾ ٱ ٱ ٱ ﴿7﴾ ٱ ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾ ۦ ٱ ۖ ۥ ٱ ۖ ۥ ٱٰ ٱ ﴿9﴾ ٰ ٱ ٰ ﴿10﴾


7- ( ..... )


ٱ ۦ ۗ ٱ ﴿74﴾ ٱ ٱٰٓ ٱ ۚ ٱ ۢ ﴿75﴾ ۗ ٱ ٱ ﴿76﴾ ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۩ ﴿77﴾ ٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ﴿78﴾
8- ( ..... )

ٱٓ ۗ ٱٰ ﴿66﴾ ۖ ٰ ٱ ۚ ٱ ٰ ۖ ٰ ﴿67﴾ ٰ ٱ ﴿68﴾ ٱ ٱٰ ﴿69﴾ ٱ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿70﴾ ٱ ۦ ٰ ۦ ۗ ٰ ﴿71﴾ ٰ ٰ ٰۢ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ۗ ٰ ۗ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿72﴾
9- ( ..... )


ٱ ﴿48﴾ ٰٓ ٱ ٓ ۠ ﴿49﴾ ٱ ٱٰٰ ﴿50﴾ ٱ ٓ ٰ ٰ ٰ۟ٓ ٰ ٱ ﴿51﴾ ٓ ٓ ٰٓ ٱٰ ٓ ۦ ٱ ٱٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿52﴾ ٱٰ ٱ ۗ ٱٰ ﴿53﴾ ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ۗ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿54﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿55﴾
10- ( ..... )


ٰ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿19﴾ ۦ ٱ ﴿20﴾ ٰ ﴿21﴾ ٓ ٓ ٱ ﴿22﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۖ ﴿23﴾ٓ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ٱ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۚ ﴿25﴾ ٰ ٱ ٔ ٓ ٱٓ ٱ ٱ ﴿26﴾
-------------------------------------------------------
::1- .


2- .


3- .


4- .


5- .


6- .


7- .


8- .


9- .


10- .


11- .


12- , .


13- .


14- .


15- .


16- .


17- .


18- .


19- .1- .

ٰٓ ٱ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ۖ ٱ ٔ ۚ ٱ ٱ ﴿73﴾2- .

ٱ ٱ ٰ ۢ ۖ ۥ ٱ ۦ ۖ ٱ ٰ ۦ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿11﴾
3- .

ٱ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱ ٱٰ ﴿58﴾
4- .

ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۩ ﴿77﴾ ٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ﴿78﴾


5- .

ٓ ۦ ۚ ٱ ٱٓ ٱ ٱ ﴿31﴾
6- .

ٱ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿70﴾
7- .

ٱ ۚ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱ ﴿56﴾ ٱ ٰٔ ٰ۟ٓ ﴿57﴾
8- .

ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ٰ ۗ ٰ ۗ ٱ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿72﴾
9- .

ٱ ٱ ٱٰٔ ٱٰٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾
10- .

ٱ ٱ ٱٰ ٰ ٓ ٱ ٱٰ ٰ ﴿35﴾
11- .

ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ۥ ۚ ٱ ٓ ۩ ﴿18﴾

12- , .

: ٰٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ٰٓ ۭ ٓ ۖ ٰ ٰٓ ٱ ۢ ٔ ۚ ٱ ٓ ٱٓ ٱ ۢ ﴿5﴾: ٱٓ ۗ ٱٰ ﴿66﴾
13- .

ٱ ٰ ٱ ٰ ﴿3﴾ ۥ ۥ ۥ ٰ ٱ ﴿4﴾
14- .

ٱ ٱ ٰ ﴿27﴾ ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ۢ ٱٰ ۖ ٱٓ ٱ ﴿28﴾ ٱ ٱ ﴿29﴾
15- .

ٰٓ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱ ٓ ٰٓ ۭ ٓ ۖ ٰ ٰٓ ٱ ۢ ٔ ۚ ٱ ٓ ٱٓ ٱ ۢ ﴿5﴾
16- .

ٓ ٓ ٰٓ ٱٰ ٓ ۦ ٱ ٱٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿52﴾ ٱٰ ٱ ۗ ٱٰ ﴿53﴾ ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ۗ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿54﴾


17- .

ٰ ۚ ٱ ٰ ﴿39﴾ ٱ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ﴿40﴾
18- .

﴿42﴾ ٰ ﴿43﴾ ٰ ۖ ٰ ٰ ۖ ﴿44﴾
19- .

ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿63﴾ ۥ ٱٰٰ ٱ ۗ ٱ ٱ ٱ ﴿64﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٱٓ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٱ ﴿65﴾ ٱٓ ۗ ٱٰ ﴿66﴾-------------------------------------------------------::1- " ..... " 3


2- " ..... "


3- " ..... ..... "


4- " ..... " 3


5- " ..... "


6- " ..... "


7- " ..... " 3


8- " ....."


9- " ..... ..... "


10- " ..... "


11- " ..... ..... "


12- " ..... " .


13- " ..... "


14- " ..... "


15- " ..... "


16- "..... "


17- " ..... "


18- " ..... ..... " 3


19- " ..... "


20- " ..... "


21- " ..... "


22- " ..... .... ..... "


23- " ..... ..... "


24- " ..... ..... "


25- " ..... ..... "


26- " ..... ..... ..... "


27- " ..... "


28- " ..... "


29- " ..... "


30- " ..... ....."


31- " ..... "


32- " ..... "


33- " ..... ..... "


34- " ..... "


35- " ..... "


36- " ..... ..... "


37- " ..... " 3


38- " ..... "


39- " ..... "


40- " ..... "


41- " ..... "


42- " ..... "


43- " ..... "


44- " ..... "


45- " ..... "


46- " ..... ..... "


47- " ..... ..... "


48- " ..... ..... "

1- " ..... " 3

:ٰٓ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿1﴾


:ٰٓ ٱ ٱ ٰ ۢ ۚ ٱ ٓ ٰٓ ٓ ۖ ٰ ٰٓ ٱ ۢ ٔ ۚ ٱ ٓ ٱٓ ٱ ۢ ﴿5﴾


:ٰٓ ٱ ٱ ۥٓ ۚ ٱ ٱ ٱ ۥ ۖ ٱ ٔ ۚ ٱ ٱ ﴿73﴾
2- " ..... "

ٰٓ ٱ ٓ ﴿49﴾


3- " ..... ..... "

:ٰٓ ٱ ٱ ٰ ۢ ۚ ٱ ٓ ٰٓ ٓ ۖ ٰ ٰٓ ٱ ۢ ٔ ۚ ٱ ٓ ٱٓ ٱ ۢ ﴿5﴾


: ٰ ٰٓ ۭ ٓ ٱ ٱ ﴿33﴾
4- " ..... " 3

: ٱ ٰ ٱ ٰ ﴿3﴾

: ٱ ٰ ٱ ٰ ﴿8﴾

: ٱ ٱ ٰ ۖ ۥ ٱ ۦ ۖ ٱ ٰ ۦ ٱ ٱ ۚ ٰ ٱ ٱ ﴿11﴾
5- " ..... "

: ٱ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ﴿14﴾


: ٱ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۖ ﴿23﴾
6- " ..... "

: ٱ ۥ ۥ ۚ ٰ ٱٰ ٱ ﴿12﴾

: ۥ ۦ ۚ ٱٰ ٱ ﴿13﴾7- " ..... " 3

: ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ۥ ۚ ٱ ٓ ۩ ﴿18﴾


: ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٱ ﴿63﴾


: ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٱٓ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٱ ﴿65﴾
8- " ....."

ٱ ٓ ۖ ٱٰ ٰ ٱ ٱ ٱ ﴿46﴾
9- " ..... ..... "

: ٱ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱٰ ۚ ٱ ﴿14﴾


: ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٓ ٱ ۖ ٱ ۗ ٱ ۥ ۚ ٱ ٓ ۩ ﴿18﴾
10- " ..... "

ۦ ٱ ۖ ۥ ٱ ۖ ۥ ٱٰ ٱ ﴿9﴾11- " ..... ..... "

: ٱ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٰ ٰ ۥ ۗ ٱ ﴿34﴾


: ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱ ٰ ۗ ٱ ﴿37﴾
12- " ..... " .

:ٰ ٱ ٱ ۥ ٱٰ ۥ ٰ ﴿6﴾


:ٰ ٱ ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾


13- " ..... "

:ٱ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ﴿40﴾


: ٱ ۦٓ ۗ ٱ ﴿74﴾
14- " ..... "

ٓ ٓ ٰٓ ٱٰ ٓ ۦ ٱ ٱٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿52﴾
15- " ..... "

ۥ ۗ ٱ ﴿59﴾
16- "..... "

: ٱ ٱ ﴿29﴾

: ٰ ٰٓ ۭ ٓ ٱ ٱ ﴿33﴾
17- " ..... "

:ٰ ٰ ٱ ۥ ۦ ۗ ٱٰ ٰ ۖ ٱ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ﴿30﴾


:ٰ ٰٓ ٱ ٱ ﴿32﴾
18- " ..... ..... " 3

: ٰ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ۢ ٱٰ ۖ ٱٓ ٱ ﴿28﴾


: ٱ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٰ ٰ ۥ ۗ ٱ ﴿34﴾


:ٱ ٰ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿36﴾
19- " ..... "

:ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۢ ﴿61﴾

:ٱ ٱٰٓ ٱ ۚ ٱ ۢ ﴿75﴾
20- " ..... "

ٰٓ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۩ ﴿77﴾21- " ..... "

ٱ ٰ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿36﴾
22- " ..... .... ..... "

ۥ ۦ ۚ ٱٰ ٱ ﴿13﴾
23- " ..... ..... "

:ٰ ٰٓ ٱ ٱ ﴿32﴾


:ٱ ٰ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿36﴾24- " ..... ..... "

ٰ ۦ ٱ ۗ ٱ ﴿60﴾
25- " ..... ..... "

ٱ ٰ ٓ ٱ ۗ ٱ ٱ ٰ ٰ ٰ ٱ ٱ ۗ ٱ ۥ ۗ ٱ ﴿40﴾
26- " ..... ..... ..... "

ٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ﴿78﴾
27- " ..... "

ٱ ٱ ٰ ۢ ٱٰ ۗ ٰ ٰ ٰ ۥ ۗ ٱ ﴿34﴾28- " ..... "

ۖ ٰ ٱ ۚ ٱ ٰ ۖ ٰ ﴿67﴾29- " ..... "

ٱ ٱٰ ﴿69﴾30- " ..... ....."

ٱ ٱ ٱٰٔ ٱٰٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾31- " ..... "

ٱ ٰٔ ٰ۟ٓ ﴿57﴾32- " ..... "

ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٓ ٱٰ ٱ ۚ ﴿25﴾


33- " ..... ..... "

ٰ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿19﴾
34- " ..... "

ٱ ٱ ٱٰٔ ٱٰٰ ٱ ٱ ٓ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ٰ ﴿17﴾


35- " ..... "

ٱ ٱٰٰ ﴿50﴾36- " ..... ..... "

ٱ ۚ ٱ ٱٰٰ ٰ ٱ ﴿56﴾
37- " ..... " 3

:ٰ ٱ ٱ ۥ ٱٰ ۥ ٰ ﴿6﴾

:ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۢ ﴿61﴾

:ٰ ٱ ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾
38- " ..... "

:ٱ ٰ ٱ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۗ ٰ ٱ ﴿41﴾


: ۗ ٱ ٱ ﴿76﴾


39- " ..... "

ٰ ٰ ﴿45﴾40- " ..... "

ٱ ﴿48﴾41- " ..... "

ٱ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿38﴾42- " ..... "

ٱٓ ۗ ٱٰ ﴿66﴾


43- " ..... "

ٱ ۦ ٰ ۦ ۗ ٰ ﴿71﴾44- " ..... "

ٰ ٱ ۦ ۚ ٱ ٱ ۚ ٰ ۚ ٱ ٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٱٰ ٱٰ ٱ ٱ ۖ ٱٰ ٱ ﴿78﴾
45- " ..... "

ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ۗ ٱ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿54﴾
46- " ..... ..... "

ٱ ٓ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱ ٰ ۗ ٱ ﴿37﴾


47- " ..... ..... "

ٱ ٱ ٱ ٱ ۦ ٱٓ ٱ ۦٓ ۗ ٱ ٱ ﴿65﴾


48- " ..... ..... "

ٱ ٰ ٰٓ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ٓ ۖ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿36﴾
  #38  
04-18-2011, 02:42 AM
 

:


1-( ..... )


2-( ..... )


3-( ..... )


4-( ..... )


5-( ..... )


6-( ..... )


7-( ..... )


8-( ..... )


9-( ..... )


10-( ..... )1-( ..... )ٰ ﴿34﴾ ٰ ﴿35﴾ ۞ ﴿36﴾ ٱ ﴿37﴾ ٱٰ ٱ ۥ ﴿38﴾ ٱ ﴿39﴾ ٰ ﴿40﴾ ٱ ٱ ٰ ٓ ۚ ٱٰ ﴿41﴾ ۢ ﴿42﴾

2-( ..... )ۦ ۚ ٓ ٱ ٰ ﴿70﴾ ٱ ٱ ٓ ٱٰٰ ٱ ۚ ٰ ﴿71﴾ ٔ ۖ ٱٰ ﴿72﴾ ٰ ٰ ﴿73﴾ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿74﴾ ٰ ٰ ﴿75﴾ ٰ ٱ ٱ ﴿76﴾ ٰٓ ﴿77﴾
3-( ..... )ٰ ٱ ٰ ﴿90﴾ ٱ ٱ ۥ ٰ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿91﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٰٰ ﴿92﴾ ﴿93﴾ ٱ ٱٰ ﴿94﴾ ٰٓ ٰ ﴿95﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿96﴾ ٰ ٱٰ ﴿97﴾ ﴿98﴾ ٰٓ ٓ ٱ ٱ ﴿99﴾ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٓ ۖ ٓ ٰ ﴿100﴾ ٱ ٓ ٓ ﴿101﴾

4-( ..... )ٱ ٱ ۦ ٰٓ ٓ ٱ ٰٓ ٰ ٓ ٓ ٱ ﴿24﴾ ۢ ۦ ۦ ٰ ﴿25﴾ ٱ ﴿26﴾ ٓ ٱ ٱ ٓ ٱ ۙ ٱ ٱ ٱ ۖ ٰ ٱ ٓ ۖ ﴿27﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿28﴾ ٱ ﴿29﴾ ٰ ٰ ﴿30﴾ ۢ ﴿31﴾

5-( ..... )ٰ ٱ ﴿112﴾ ٔ ٱٓ ﴿113﴾ ٰ ۖ ﴿114﴾ ٰ ﴿115﴾ ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٰ ٱ ٱ ﴿116﴾ ٱ ٰ ٰ ۥ ۦ ۥ ۦٓ ۚ ۥ ٱٰ ﴿117﴾ ٱ ٱ ٱٰ ﴿118﴾

6-( ..... )ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ﴿80﴾ ٱ ﴿81﴾ ٓ ٰ ﴿82﴾ ٓ ٰ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿83﴾ ٱ ٓ ﴿84﴾ ۚ ﴿85﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ﴿86﴾ ۚ ﴿87﴾ ۢ ۦ ﴿88﴾ ۚ ٰ ﴿89﴾

7-( ..... )ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿60﴾ ٰ۟ٓ ٰ ٱٰ ٰ ﴿61﴾ ۖ ٰ ٱ ۚ ﴿62﴾ ٰ ٰ ٰ ٰ ﴿63﴾ ٰٓ ٓ ٱ ٔ ﴿64﴾ ٔ ٱ ۖ ﴿65﴾ ٰ ٰ ٰٓ ٰ ﴿66﴾ ۦ ٰ ﴿67﴾ ٱ ٓ ٓ ٱ ﴿68﴾ ۥ ﴿69﴾

8-( ..... )ٰۥ ٰٓ ٱ ﴿102﴾ ٰۥ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ﴿103﴾ ٱ ٰ ﴿104﴾ ٰ ٰ ﴿105﴾ ۟ ٓ ﴿106﴾ ٓ ٰ ﴿107﴾ ٱٔ ﴿108﴾ ۥ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿109﴾ ٱ ٰٓ ﴿110﴾ ٱ ٓ ٱٓ ﴿111﴾

9-( ..... )ٰ ﴿15﴾ ٱٰ ﴿16﴾ ٓ ٱ ٰ ﴿17﴾ ٱٓ ٓ ٰ ٱ ۖ ٰ ۦ ٰ ﴿18﴾ ۦ ٰ ٰ ٰ ﴿19﴾ ٓ ۢ ٱ ﴿20﴾ ٱٰ ۖ ٰ ﴿21﴾ ٱ ﴿22﴾

10-( ..... )ٱ ۥٓ ٰٓ ٰ ﴿50﴾ ٰٓ ٱ ٱٰ ٱ ٰ ۖ ﴿51﴾ ٰۦٓ ٰ ٱ ﴿52﴾ ٓ ۖ ﴿53﴾ ٰ ﴿54﴾ ۦ ﴿55﴾ ٱٰ ۚ ﴿56﴾ ٱ ﴿57﴾

-------------------------------------------------------


:


1-" ..... "2-" ..... "3-" ..... ... ... "4-" ..... "5-" ..... "6-" ..... "7-" ..... "8-" ..... "9-" ..... "10-" ..... "11-" ..... "12-" ..... "13-" ..... "14-" ..... "15-" ..... "16-" ..... "17-" ..... ..... "18-" ..... ..... "19-" ..... "20-" ..... "21-" ..... .... "22-" ..... ..... "23-" ..... ..... "24-" ..... "25-" ..... ..... "26-" ..... "27-" ..... "28-" ..... "29-" ..... "30-" ..... "31-" ..... "32-" ..... "33-" ..... "34-" ..... "35-" ..... "36-" ..... "37-" ..... "38-" ..... "39-" ...... "40-" ...... "41-" ..... "42-" ...... "43-" ..... "44-" ..... "45-" ..... "46-" ..... "47-" ..... "48-" ..... "49-" ..... "50-" ..... ..... "
1-" ..... "
ٱ ٰ ﴿5﴾
2-" ..... "
ٱ ٰ ٰ ﴿9﴾3-" ..... ... ... "
: ۦ ٰ ٰ ٰ ﴿19﴾
: ٱٰ ۖ ٰ ﴿21﴾
4-" ..... "
ٱ ٱ ٓ ٱ ٰ ٱٰ ٱ ٰٓ ﴿33﴾
5-" ..... "
: ٰ ۦ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ﴿23﴾
: ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ﴿32﴾
: ۚ ﴿87﴾
6-" ..... "
ٱ ۦ ٱٰ ٱ ٱ ۚ ﴿80﴾
7-" ..... "
ۚ ﴿85﴾
8-" ..... "
ٱٰ ﴿16﴾
9-" ..... "
ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٓ ۖ ٓ ٰ ﴿100﴾10-" ..... "
ٱ ﴿37﴾
11-" ..... "
: ۢ ۦ ۦ ٰ ﴿25﴾
: ٰ ﴿54﴾
12-" ..... "
ٱ ﴿81﴾
13-" ..... "
ٱ ٱ ۦ ٰٓ ٓ ٱ ٰٓ ٰ ٓ ٓ ٱ ﴿24﴾
14-" ..... "
ٱ ٓ ٓ ٱ ﴿68﴾
15-" ..... "
ٰ ٱ ٱٰ ٰٰ ﴿92﴾
16-" ..... "
ٱ ﴿59﴾
17-" ..... ..... "
ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ﴿86﴾
18-" ..... ..... "
ٰ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٰ ٱ ٱ ﴿116﴾
19-" ..... "
ٱٰ ٓ ٰ ٰٓ ٱ ﴿7﴾
20-" ..... "
ٔ ٱٓ ﴿113﴾
21-" ..... .... "
ٱ ﴿37﴾
22-" ..... ..... "
: ۢ ۦ ۦ ٰ ﴿25﴾
: ٱٰ ٱ ۥ ﴿38﴾
23-" ..... ..... "
: ۢ ۦ ۦ ٰ ﴿25﴾
: ۦ ۚ ٓ ٱ ٰ ﴿70﴾
24-" ..... "
: ٱ ٱ ۥ ٰ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ﴿91﴾
:ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿96﴾
25-" ..... ..... "
ٱ ٱ ٓ ٱٰٰ ٱ ۚ ٰ ﴿71﴾
26-" ..... "
ٰ ٱ ٰ ﴿90﴾
27-" ..... "
:ۥ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿109﴾
: ٱ ٱ ٱٰ ﴿118﴾
28-" ..... "
: ۖ ٓ ۚ ٰ ۚ ﴿44﴾
: ٰ ٰ ٰٔ ٰ ﴿45﴾
29-" ..... "
ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ﴿32﴾
30-" ..... "
ٰ ۦ ٰ ٱ ٱ ٰ ۥ ۖ ﴿23﴾
31-" ..... "
ۦ ٰ ٰ ٰ ﴿19﴾
32-" ..... "
: ۢ ﴿31﴾
: ۢ ﴿42﴾
33-" ..... "
: ٱ ﴿26﴾
: ٱ ﴿39﴾
34-" ..... "
: ٰٓ ٓ ٱ ٔ ﴿64﴾
:ٰٓ ﴿77﴾
:ٰٓ ٓ ٱ ٱ ﴿99﴾

35-" ..... "
: ٰ ﴿15﴾
: ٱٰ ﴿16﴾
36-" ..... "
ٱ ٓ ﴿84﴾
37-" ..... "
: ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ﴿86﴾
: ۢ ۦ ﴿88﴾
38-" ..... "
: ۚ ﴿85﴾
: ۚ ﴿87﴾
: ۚ ٰ ﴿89﴾
39-" ...... "
: ٱ ﴿26﴾
: ٱ ﴿39﴾
40-" ...... "
: ٱ ﴿29﴾
: ٰ ٱٰ ﴿97﴾
: ٱ ٱ ٱٰ ﴿118﴾
41-" ..... "
﴿93﴾
42-" ...... "
ٱ ٱٰ ﴿94﴾
43-" ..... "
ٓ ٰ ﴿107﴾
44-" ..... "
ٱ ٰ ﴿2﴾
45-" ..... "
ٱ ﴿57﴾
46-" ..... "
ٰ ﴿13﴾47-" ..... "
ٱ ۥ ٰٓ ٰ ﴿50﴾
48-" ..... "
: ٱٰ ٰ ﴿12﴾
: ٓ ٱ ٰ ﴿17﴾
49-" ..... "
: ٰٓ ٓ ٱ ٔ ﴿64﴾
:ٰٓ ﴿77﴾
:ٰٓ ٓ ٱ ٱ ﴿99﴾

50-" ..... ..... "
: ٰ ٰ ٰٓ ٰ ﴿66﴾
: ٰ ٰ ﴿105﴾
-------------------------------------------------------:


:

1- .2- .3-4- ...5- ʿ6- .7- .8- .9- .10- .

1- .: ٰ ﴿35﴾
: ٓ ٰ ﴿82﴾

2- .ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ﴿28﴾
3-ٱ ٱ ۦ ٰٓ ٓ ٱ ٰٓ ٰ ٓ ٓ ٱ ﴿24﴾ ۢ ۦ ۦ ٰ ﴿25﴾
4- ...ٱ ﴿1﴾ ٱ ٰ ﴿2﴾ ٱ ٱ ﴿3﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿4﴾ ٱ ٰ ﴿5﴾ ٰٓ ٰ ٰ ﴿6﴾ ٱٰ ٓ ٰ ٰٓ ٱ ﴿7﴾ ٱ ٰٰ ٰ ﴿8﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿9﴾
5- ʿٰٓ ٓ ٱ ٱ ﴿99﴾ ٓ ٰ ۚ ٓ ۚ ٓ ۖ ٓ ٰ ﴿100﴾
6- .ٱٰ ٰ ﴿12﴾ ٰ ﴿13﴾ ٱ ٱ ٱ ٰ ٱٰ ٰ ۚ ٱ ٱٰ ﴿14﴾
7- .ٱ ٓ ﴿84﴾ ۚ ﴿85﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ﴿86﴾ ۚ ﴿87﴾ ۢ ۦ ﴿88﴾ ۚ ٰ ﴿89﴾
8- .ٱٰ ۖ ٰ ﴿21﴾ ٱ ﴿22﴾
9- .ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿74﴾ ٰ ٰ ﴿75﴾ ٰ ٱ ٱ ﴿76﴾ ٰٓ ﴿77﴾
10- .ٓ ﴿106﴾ ٓ ٰ ﴿107﴾ ٱٔ ﴿108﴾ ۥ ٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿109﴾ ٱ ٰٓ ﴿110﴾ ٱ ٓ ٱٓ ﴿111﴾
  #39  
04-18-2011, 02:47 AM
 

: : :


1-( ..... )


2-( ..... )


3-( ..... )


4-( ..... )


5-( ..... )


6-( ..... )


7-( ..... )


8-( ..... )


9-( ..... )


10-( ..... )
1- ( ..... )

ٱٰ ٱٓ ٱٰ ٰ ۢ ۖ ۗ ٱ ﴿60﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٰٓ ۢ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰٰ ۥٓ ۚ ۚ ٰٓ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ﴿61﴾2- ( ..... )

ٱ ۥ ۥ ٱ ٰۦ ٱٓ ۢ ۦ ٓ ۥ ٓ ۖ ۦ ٱٰ ﴿43﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۟ ٱٰ ﴿44﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٰ ۦ ٰ ٰٓ ۚ ٱ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿45﴾ ٓ ٰ ٰ ۚ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿46﴾ ٱ ٱ ٰ ۢ ٰ ۚ ٓ ٰ۟ٓ ٱ ﴿47﴾ ٓ ٱ ۦ ﴿48﴾ ٱ ٓ ﴿49﴾ ٱٓ ٱ ۥ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿50﴾3- ( ..... )

ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ٰٓ ٰ ٔ ۚ ٱ ٔ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۦ ۚ ٱٔ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿62﴾ ٓ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ۚ ٱ ۦٓ ﴿63﴾ ٓ ٱٰٰ ٱ ۖ ٓ ۗ ٱ ﴿64﴾4- ( ..... )

ٱ ٱۥ ۥ ٱ ٱ ﴿36﴾ ٰ ٱ ٱٰ ٓ ٱٰ ۙ ٱ ٱٰ ﴿37﴾ ٱ ۦ ۗ ٱ ٓ ﴿38﴾ ٱ ٓ ٰ ٱٔ ٓ ٰٓ ٓۥ ٔ ٱ ۥ ۥ ۗ ٱ ٱ ﴿39﴾ ٰ ۦ ۦ ۚ ٰۢ ٓ ۥ ۗ ٱ ۥ ۥ ﴿40﴾ ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰٰٓ ۖ ۥ ۥ ۗ ٱ ۢ ﴿41﴾5- ( ..... )

ٱٰ ٱٰ ٱ ﴿56﴾ ٱ ٱ ۚ ٱ ۖ ٱ ﴿57﴾ ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾6- ( ..... )

ٰٓ ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ۥ ٱٓ ٱ ۚ ٱ ۥ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿21﴾ ٱ ٱ ٓ ۟ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ۖ ٓ ۗ ٱ ۗ ٱ ﴿22﴾ ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿23﴾ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿25﴾ ٱٰ ٱ ٰ ۖ ٱٰ ٱ ٰ ۚ ٰ۟ٓ ۖ ﴿26﴾7- ( ..... )

ٱ ٱٰ ٓ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰٓ ٱٰ ﴿4﴾ ٱ ۢ ٰ ٱ ﴿5﴾ ٱ ٰ ٓ ٓ ٰ ٰٰ ٱ ۙ ۥ ٱٰ ﴿6﴾ ٱٰ ٱ ٱٰ ﴿7﴾ ٱ ٰٰ ٱ ۙ ۥ ٱٰ ﴿8﴾ ٱٰ ٱ ٓ ٱٰ ﴿9﴾ ٱ ۥ ٱ ﴿10﴾ ٱ ٓ ٱ ۚ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ۥ ۥ ﴿11﴾8- ( ..... )

ٰ ٰ ۖ ٰ ۖ ٓ ٓ ٓ ٓ ٰ ٓ ٰ ٓ ٰ ٓ ٰ ٱٰ ۟ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٓ ۖ ۚ ٓ ٱ ٱ ﴿31﴾ ٱٰٰ ٱٰ ٓ ۚ ٓ ٱ ۦ ۗ ٱ ٰ ﴿32﴾ ٱ ٰ ٱ ۦ ۗ ٱ ٱٰ ٰ ۖ ٱ ٱٓ ۚ ٰ ٱٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۢ ٰ ﴿33﴾ ٓ ٰ ٰ ٱ ﴿34﴾ ۞ ٱ ٱٰٰ ٱ ۚ ۦ ٰ ۖ ٱ ۖ ٱ ٰ ٓ ۚ ٰ ۗ ٱ ۦ ٓ ۚ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿35﴾9- ( ..... )

ٓ ٓ ۚ ٱٓ ٰ۟ٓ ٱ ٱٰ ﴿13﴾ ٱ ۥ ٱ ٱ ٓ ﴿14﴾ ۥ ۦ ۭ ۥ ٱ ﴿15﴾ ٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ﴿16﴾ ٱ ۦٓ ﴿17﴾ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ﴿18﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿19﴾ ٱ ۥ ٱ ﴿20﴾10- ( ..... )

ٱ ٰ ۖ ۖ ۚ ٱ ۢ ﴿53﴾ ٱ ٱ ۖ ۖ ۚ ٱ ٱٰ ٱ ﴿54﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۚ ٔ ۚ ٰ ٰٓ ٱٰ ﴿55﴾


-----------------------------------------------------------------------------------


: :


1- .


2- .


3- .


4- .


5- .


6- , .


7- .


8- .


9- .


10- .


11- .


12- .


13- .


14- .


15- .1- .

ٱٰ ٱ ٱ ٰٓ ۢ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰٰ ۥٓ ۚ ۚ ٰٓ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ﴿61﴾2- .

ٱ ٱ ٰ ۢ ٰ ۚ ٓ ٰ۟ٓ ٱ ﴿47﴾ ٓ ٱ ۦ ﴿48﴾ ٱ ٓ ﴿49﴾ ٱٓ ٱ ۥ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿50﴾3- .

ٱ ٓ ٱ ۚ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ۥ ۥ ﴿11﴾ ٓ ٱ ٱٰ ٰٓ ﴿12﴾ ٓ ٓ ۚ ٱٓ ٰ۟ٓ ٱ ٱٰ ﴿13﴾ ٱ ۥ ٱ ٱ ٓ ﴿14﴾ ۥ ۦ ۭ ۥ ۭ ٱ ﴿15﴾ ٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ۭ ﴿16﴾ ٱ ۦٓ ﴿17﴾ ٱ ٱٰ ۚ ٱ ﴿18﴾ ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿19﴾ ٱ ۥ ٱ ﴿20﴾ٰٓ ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ۥ ٱٓ ٱ ۚ ٱ ۥ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿21﴾ ٱ ٱ ٓ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ۖ ٓ ۗ ٱ ۗ ٱ ﴿22﴾ ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿23﴾4- .

ٰٓ ٱ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ﴿27﴾ ٓ ٰ ۖ ٱ ٱ ۖ ٰ ۚ ٱ ﴿28﴾ ٰ ۚ ٱ ﴿29﴾5- .

ٰ ٱ ٱٰ ٓ ٱٰ ۙ ٱ ٱٰ ﴿37﴾ ٱ ۦ ۗ ٱ ٓ ﴿38﴾6- , .

ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ٰٓ ٰ ٔ ۚ ٱ ٔ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۦ ۚ ٱٔ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿62﴾7- .

ٰ ۚ ٰ ٰ ۗ ٱ ۢ ﴿30﴾ ٰ ٰ ۖ ٰ ۖ ٓ ٓ ٓ ٓ ٰ ٓ ٰ ٓ ٰ ٓ ٰ ٱٰ ۟ ٱ ٱ ٱ ٱ ٰ ٰ ٱٓ ۖ ۚ ٓ ٱ ٱ ﴿31﴾8- .

:ٱ ٱٰ ٓ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿4﴾ ٱ ۢ ٰ ٱ ﴿5﴾


: ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿23﴾ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿25﴾9- .

ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۚ ٔ ۚ ٰ ٰ۟ٓ ٱٰ ﴿55﴾10- .

ٓ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ۚ ٱ ۦٓ ﴿63﴾11- .

ٱ ۥ ۥ ٱ ٰۦ ٱٓ ۢ ۦ ٓ ۥ ٓ ۖ ۦ ٱٰ ﴿43﴾ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ۟ ٱٰ ﴿44﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٰ ۦ ٰ ٰٓ ۚ ٱ ٓ ۚ ٱ ٰ ﴿45﴾12- .

۟ ٱ ٱ ٓ ۟ ٱٰ ٱٰ ٱٰ ٱ ۖ ٓ۟ ۗ ٱ ۗ ٱ ﴿22)13- .

ٱٰٰ ٱٰ ٓ ۚ ٓ ٱ ۦ ۗ ٱ ٰ ﴿32﴾ ٱ ٰ ٱ ۦ ۗ ٱ ٱٰ ٰ ۖ ٱ ٱٓ ۚ ٰ ٱٓ ٱٰ ٱ ۚ ٱ ۢ ٰ ﴿33﴾14- .

ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾15- .

ٱ ٱ ٱ ٰ ۟ ۖ ٱ ٱ ٱ ٱ ۖ ٓ ٱ ﴿2﴾

-----------------------------------------------------------------------------------


: :


1-" ..... "


2-" ..... "


3-" ..... "


4-" ..... "


5-" ..... "


6-" ..... "


7-" ..... ..... "


8-" ..... ..... "


9-" ..... ..... "


10-" ..... " 3


11-" ..... "


12-" ..... "


13-" ..... "


14-" ..... ..... "


15-" ..... ..... "


16-" ..... ..... "


17-" ..... ..... "


18-"..... ..... " 3


19-" ..... " 3


20-" ..... "


21-" ..... "


22-" ..... ..... "


23-" ..... ..... "


24-" ..... ..... "


25-" ..... "


26-" ..... " 3


27-" ..... ..... "


28-" ..... ..... "


29-" ..... " 31-" ..... "

ٱ ٱٰ ٓ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰٓ ٱٰ ﴿4﴾2-" ..... "

ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿23﴾3-" ..... "

ٱ ٰ ٓ ٓ ٰ ٰٰۭ ٱ ۙ ۥ ٱٰ ﴿6﴾4-" ..... "

ٓ ٱ ٱٰ ٰٓ ﴿12﴾


5-" ..... "

ٓ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ﴿16﴾6-" ..... "

ٰ ۚ ٱ ﴿29﴾7-" ..... ..... "

ٱٰ ٱٓ ٱٰ ٰ ۖ ۗ ٱ ﴿60﴾8-" ..... ..... "

ٱٰ ٱ ٱ ٰٓ ۢ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰٰ ۥٓ ۚ ۚ ٰٓ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ﴿61﴾9-" ..... ..... "

ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾10-" ..... " 3

: ٱ ۥ ٱ ﴿10﴾

: ٱ ۥ ٱ ٱ ٓ ﴿14﴾


: ٱ ۥ ٱ ﴿20﴾11-" ..... "

ٰٓ ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ۥ ٱٓ ٱ ۚ ٱ ۥ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿21﴾12-" ..... "

ٓ ٰ ٰ ٱ ﴿34﴾13-" ..... "

ٓ ٰ ٰ ۚ ٱ ٓ ٰ ٰ ﴿46)14-" ..... ..... "

ٰ ٰ ٓ ٰۭ ٰ ﴿1﴾15-" ..... ..... "

ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾16-" ..... ..... "

ٱ ٱ ٱ ۦ ۥ ٰٓ ٰ ٔ ۚ ٱ ٔ ٰ۟ٓ ٱ ٱ ۦ ۚ ٱٔ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿62﴾17-" ..... ..... "

ٱٰ ٱ ٔ ٱٔ ٱ ۚ ٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿59﴾
18-"..... ..... " 3

:ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾

: ٱٰ ٱ ٔ ٱٔ ٱ ۚ ٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿59﴾

: ٱٰ ٱ ٱ ٰٓ ۢ ٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰٰ ۥٓ ۚ ۚ ٰٓ ٱ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ﴿61﴾
19-" ..... " 3

: ٱ ٱٰ ۚ ٱ ﴿18﴾

:ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾

: ٱٰ ٱ ٔ ٱٔ ٱ ۚ ٰ ٱ ٰۦ ۗ ٱ ﴿59﴾
20-" ..... "

: ٱ ۥ ٱٰٰ ٱ ٱ ٰٰٓ ۖ ۥ ۥ ۗ ٱ ۢ ﴿41﴾

: ٱ ۥ ۥ ٱ ٰۦ ٱٓ ۢ ۦ ٓ ۥ ٓ ۖ ۦ ٱٰ ﴿43﴾
21-" ..... "

ٓ ٱ ۦ ﴿48﴾22-" ..... ..... "

ٱ ٓ ٱ ۦ ۚ ٰ۟ٓ ٱ ﴿51﴾23-" ..... ..... "

ٱ ٓ ٱ ۚ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ۥ ۥ ﴿11﴾24-" ..... ..... "

ٰٓ ٱ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ﴿27﴾25-" ..... "

: ٱ ٱٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ﴿19﴾

: ٓ ٱ ٓ ۚ ٱ ٱ ۚ ٱ ۦٓ ﴿63﴾
26-" ..... " 3

: ٱ ٓ ٱ ۚ ۖ ۚ ٱ ٱ ٱ ۚ ٱ ٰ ۥ ۥ ﴿11﴾

: ٱ ۥ ٱ ٱ ٓ ﴿14﴾

: ٱ ٱٰ ٱٰٰ ٱٰ ٱ ٱ ﴿23﴾27-" ..... ..... "

ٰ ۚ ٰ ٰ ۗ ٱ ۢ ﴿30﴾28-" ..... ..... "

ٓ ٰ ۖ ٱ ٱ ۖ ٰ ۚ ٱ ﴿28﴾
29-" ..... " 3

:ٰٓ ٱ ٰ ٱٰ ۚ ٰ ٱٰ ۥ ٱٓ ٱ ۚ ٱ ۥ ٰ ٰ ٱ ٓ ۗ ٱ ﴿21﴾

:ٰٓ ٱ ٰ ٰٓ ۚ ٰ ﴿27﴾

:ٰٓ ٱ ٔ ٱ ٰ ٱ ٱ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱ ۢ ٰ ٱٓ ۚ ٰ ٰ ۚ ۢ ۚ ٰ ٰ ۚ ٰ ٱ ٱٰ ۗ ٱ ﴿58﴾
  #40  
04-27-2011, 12:32 AM
 

:


1-( .......... )


2-( .......... )


3-( .......... )


4-( .......... )


5-( .......... )


6-( .......... )


7-( .......... )


8-( .......... )


9-( .......... )


10-( .......... )

1-( .......... )


ٓ ٱ ٱ ٱ ۗ ۗ ﴿20﴾۞ ٱ ٓ ٓ ٱٰٓ ٰ ۗ ٱ ٓ ﴿21﴾ ٱٰٓ ٰ ۢ ﴿22﴾ ٓ ٰ ٰ ٓ ﴿23﴾ ٰ ٱ ﴿24﴾ ٱٓ ٱٰ ٱٰٓ ﴿25﴾ ٱ ٱ ٰ ۚ ٱٰ ﴿26﴾2-( .......... )


ٱ ۗ ٱ ٰ ۦ ﴿55﴾ٓ ٰ ﴿56﴾ ٓ ٔ ٓ ٰ ۦ ﴿57﴾ ٱ ٱ ۦ ۚ ٰ ۦ ۦ ﴿58﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٔ ۦ ﴿59﴾3-( .......... )


ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾ ٱٰ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿63﴾ ٱ ٰ ﴿64﴾ ٱ ٱ ﴿65﴾ ٓ ﴿66﴾ ٱ ٓ ٰ ﴿67﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿68﴾4-( .......... )


ٱٓ ٱٰ ۢ ۦ ۚ ٱٓ ٓ ﴿48﴾ ۦ ۥ ٓ ٰ ﴿49﴾ ٰ ٰٓ ٱ ﴿50﴾ ﴿51﴾ ٱٰ ٰ ۦ ﴿52﴾ ۞ ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿53﴾


5-( .......... )


ٱ ۦٓ ٔ ٰ ﴿3﴾ ٱ ٓ ٰٓ ٓ ٱٰ ۥ ۖ ٓ ﴿4﴾ ٓ ٰ ٱ ٱ ٰ ﴿5﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ۚ ۥ ﴿6﴾ ٰ ٱ ٱ ٱ ۙ ٓ ۥ ﴿7﴾6-( .......... )


ٰ ٰٓ ٱ ٔ ٰ ٱ ﴿70﴾ ٰ ۥ ٱ ﴿71﴾ ٱ ٱ ٱ ﴿72﴾ ٱ ٰٔ ﴿73﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿74﴾ ٰ۟ٓ ٱ ٰ ﴿75﴾ ٰ ۚ ﴿76﴾ ٓ ۖ ۢ ﴿77﴾7-( .......... )


ٱ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٔ ۦ ﴿59﴾ ٱ ٰ ٱٰ ۩ ﴿60﴾ ٱ ٱٓ ٰ ﴿61﴾ ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾8-( .......... )


ٱٰ ۖ ﴿39﴾ ٱ ٱٓ ٱ ۚ ۚ ﴿40﴾ ٰ ٱ ٱ ﴿41﴾ ٓ ۚ ٱ ﴿42﴾ ٱ ٰۥ ٰ ﴿43﴾ ۚ ٱٰ ۖ ﴿44﴾ ٰ ٱ ٓ ۥ ٱ ﴿45﴾ ٰ ﴿46)


9-( .......... )


ٰٰ ﴿28﴾ ٱ ٓ ۗ ٱٰ ٰ ﴿29﴾ ٱ ٰ ٱ ٰ ٱ ﴿30﴾ ٰ ٱ ۗ ٰ ﴿31﴾ ٱ ٱ ٰ ٰ ۦ ۖ ٰ ﴿32﴾ ٰ ٱ ﴿33﴾ ٱ ٰ ٰ ٰٓ ﴿34﴾10-( .......... )


ٱ ٱٰ ﴿9﴾ ٱٓ ٓ ٰ ٰ ٱٰ ۢ ﴿10﴾ ٱ ۖ ٱ ﴿11﴾ ۭ ﴿12﴾ ٓ ﴿13﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿14﴾ ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ﴿15﴾ ٓ ٰ ۚ ٰ ٔ ﴿16﴾ ٱ ٰٓٓ ٱ ﴿17﴾ ٰ ۢ ٓ ٓ ٰ ٓ ٰ ٱ ۢ ﴿18﴾

--------------------------------------------------------------------------:


1- .


2- .


3- ...


4-


5- .


6- .


7- .


8- .


9-" "


10- .-


1- .

ٰ ٱ ٱ ٱ ۙ ٓ ۥ ﴿7﴾2- .

ٱ ٱ ٰ ٱ ٱ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿68﴾ٰ ٱ ٱٰ ۦ ﴿69﴾3- ...

ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ﴿15﴾ ٓ ٰ ۚ ٰ ٔ ﴿16﴾4-

ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿27﴾ ٰٰ ﴿28﴾ ٱ ٓ ۗ ٱٰ ٰ ﴿29﴾5- .

ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿53﴾6- .

ٱ ٓ ٓ ٱٰٓ ٰ ۗ ٱ ٓ ﴿21﴾7- .

﴿12﴾8- .

: ٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ٓ ﴿15﴾

: ٰ ٱ ﴿24﴾

: ٰ۟ٓ ٱ ٰ ﴿75﴾ ٰ ۚ ﴿76﴾9-" "

ۚ ٱٰ ۖ ﴿44﴾10- .

ٱ ٱٓ ٱ ۚ ۚ ﴿40﴾


---------------------------------------------------------------:


1-( ..... ) 3


2-( ..... )


3-( ..... )


4-( ..... )


5-( ..... )


6-( ..... )


7-( ..... )


8-( ..... )


9-( ..... )


10-( ..... )


11-( ..... )


12-( ..... )


13-( ..... )


14-( ..... )


15-( .....)


16-( ..... )


17-( ..... ) 3


18-( ..... ... ..... )


19-( ..... )


20-( ..... ) 3


21-( ..... )


22-( ... ) 3


23-( ..... ) 3

1-( ..... ) 3

: ٱ ٱ ٰ ۦ ٰ ﴿1﴾


: ٱٓ ٓ ٰ ٰ ٱٰ ۢ ﴿10﴾

: ٱ ٱٓ ٰ ﴿61﴾


2-( ..... )

: ٱ ٓ ٰٓ ٱٰ ۥ ۖ ٓ ﴿4﴾

: ٱ ٱ ٰ ٰ ۦ ۖ ٰ ﴿32﴾3-( ..... )

ٰ ۢ ٓ ٓ ٰ ٓ ٰ ٱ ۢ ﴿18﴾


4-( ..... )

:ٓ ٰ ٱ ٱ ٰ ﴿5﴾

: ٰ ٱ ٱ ٱ ۙ ٓ ۥ ﴿7﴾


5-( ..... )

ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿53﴾


6-( ..... )

ٱٰٓ ٰ ۢ ﴿22﴾


7-( ..... )

ٓ ٱ ٱ ٱ ۗ ۗ ﴿20﴾8-( ..... )

ٓ ٰ ﴿56﴾9-( ..... )

ٰ ٱ ٱ ٱ ۙ ٓ ۥ ﴿7﴾


10-( ..... )

ٱ ٱ ٰ ٰ ﴿53﴾


11-( ..... )

ٱٓ ٱٰ ۦ ۚ ٱٓ ٓ ﴿48﴾12-( ..... )

ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿47﴾


13-( ..... )

ٱ ٱ ٱ ﴿62﴾


14-( ..... )

ٱ ٱٓ ۥ ۗ ﴿54﴾


15-( .....)

ٱ ٱٰٰ ٱ ٱٰ ٱ ۚ ٱٰ ٔ ۦ ﴿59﴾


16-( ..... )

ٱٰٓ ٰ ۢ ﴿22﴾


17-( ..... ) 3

: ٱ ٰٓٓ ٱ ﴿17﴾

: ٱٓ ٱٰ ٱٰٓ ﴿25﴾

: ٱ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿27﴾18-( ..... ... ..... )

: ٰ ٱ ٱ ٱ ۙ ٓ ۥ ﴿7﴾

:ٓ ٱ ٱ ٱ ۗ ۗ ﴿20﴾


19-( ..... )

: ٱٰ ٱ ٱ ٱٰ ٰ ﴿63﴾

:ٰٓ ٱ ٰ ﴿75﴾20-( ..... ) 3

:ٱ ٰ ٰ ٰٓ ﴿34﴾

: ٓ ۚ ٱ ﴿42﴾

: ۚ ٱٰ ۖ ﴿44﴾21-( ..... )

: ٓ ﴿66﴾

:ٰ ۚ ﴿76﴾22-( ... ) 3

:ٱ ۦٓ ٔ ٰ ﴿3﴾

: ٱ ٱٓ ٱ ۚ ۚ ﴿40﴾

: ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿47﴾23-( ..... ) 3

: ٱ ٰ ٱ ﴿14﴾

: ٰ ٱ ٰ ﴿38﴾

: ۦ ۥ ٓ ٰ ﴿49﴾


(Tags)
, , , , ,

« | »

: 1 ( 0 1)
  

↑ Grab this Headline Animator

11:47 AM.

 

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: ::.