انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-31-2009, 05:07 PM
مشتاقه الى الله مشتاقه الى الله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
افتراضي Who is Mohamed (PBUH)…. In several languages

 

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع منقول من أحد البلوجات وعسى ان يفيدكن

Who is Mohamed (PBUH)

The world has never known somebody nobler than the messenger of mercy, Prophet Mohamed (PBUH). His message was an interval break between eras of ignorance and darkness and those of light, civilization and progress. He was sent, a messenger from God sobhanaho wa taala, with certainty. He came carrying welfare and peace represented in his message to all mankind never discriminating between them according to their ethnic origin, color or sex. He concluded that their father and origin are one, and that they are all equal in front of God. Nothing would favor any of them to the other except their faith in God and their good deeds.

This was God’s message to Prophet Mohamed (PBUH) who came in a time when people had gone astray fighting each other over power and money. Prophet Mohamed (PBUH) fought for the sake of the weak and the opressed people whose religious freedom had been confiscated turning them into followers to their tyrant monarchs.

Mohamed (PBUH), his companions, and even moslems who came afterwards fought only for one cause which is not to allow a monarch to prevent people from listening to the voice of certainty. Monarchs who gave moslems freedom to spread their religion, and principles found all respect and peace from moslems. What happened in Indonesia is a live example. The indonesian People were convinced with Islam as a blessing from God then they were motivated from deep within when they listened to the call of certainty without their monarchs terrorising them or ripping off their right to choose their religion.

The Indonesian Islands monarchs did not have to engage into fights since they were understanding and responsible enough to appreciate their people’s right of choosing their own religion.

These wars were inevitable for defending humanity and man’s right to choose his/her religion and faith in a time when nobody in the world acknowledged such right.

Moslem soldiers were not to hurt any of those people simply because they knew exactly the mission they came for which was to defend those people’s rights. Thus, they were much careful to their future whether in their life or life after death. That is why the world had never known anyone nobler than moslem conquerors who were not to kill a child, a woman or an old man/woman.

They were not even to kill those who surrendered to them and gave up fighting and never tortured or killed war captatives. Moslem soldiers never forced anybody to emrabce Islam complying to God’s explicit orders in their Holy Book Quran. Their sole ******ive was to liberate mankind from all pressures and let go their will to choose freely after listening to the call of certainty.

That was Mohamed’s (PBUH) message and so it still is that there’s no God but Allah and that Mohamed (PBUH) is his messenger and woreshipper and that God had not created man for nothing or carelessly in this life, he rather created him to develop and construct land with welfare and to worship God, and that God will punish those who do evil or wrong on the resurrection day and that every man is free to choose his religion, faith and that God will finally resurrect him.


Qui est Mohamed (SBSL)?

Le monde n’a jamais connu quelqu’un plus noble que le prophète de la miséricorde, Mohamed salut et bénédiction sur lui. Son envoi était une limite décisive entre les ères de l’ignorance et de l’obscurité et celles de la lumière, de la civilisation et du progrès. Le prophète Mohamed (SBSL) a été envoyé avec la vérité par Dieu le Très-Haut. Il a apporté à toute l’humanité la meilleure des messages, sans distinction entre les gens ni en origine ethnique, ni en couleur, ni en genre. Le prophète a affirmé à tous les hommes qu’ils sont tous issus d’un même père et d’une même origine, qu’ils sont tous égaux devant Dieu le Très-Haut, sans favoriser l’un à l’autre que par sa foi en Dieu et ses bonnes œuvres.

Ceci est le message de Dieu adressé à son messager (SBSL) qui est venu au moment où les gens se divisaient et traitaient les uns les autres de haut. Pendant que les gens s’entretuaient sur l’autorité et l’argent, le prophète combattait pour les faibles et les
opprimés dont la liberté religieuse avait été confisquée et qui étaient devenus les dépendants de leurs monarques tyranniques.

Le messager (SBSL), ses compagnons et même les musulmans qui sont venus après ont combattu pour une seule cause: Qu’aucun monarque n’empêche son peuple d’écouter l’appel de la vérité. Ceux qui permettaient aux musulmans d’étaler leur religion et leurs principes, recevaient donc tout respect et paix de la part des musulmans. C’était le cas de l’Indonésie, lorsque son peuple a cru en Dieu et a écouté l’appel de la vérité sans être terrifié par leurs monarques ou privé du droit du choix. Donc, les musulmans n’ont combattu personne là-bas, parce qu’ils ne luttaient que pour défendre le droit de l’homme de choisir sa religion. Et puisque ces monarques appréciaient le droit du peuple de choisir sa propre religion, il n’y avait donc pas de raison pour combattre.

Le rôle de ces guerres était de défendre le choix de l’homme pour sa religion à un moment où le monde n’a jamais reconnu un droit pareil. C’était pourquoi aucun soldat musulman n’a fait du mal à ces peuples, mais il était soucieux de leur futur dans ce bas monde et à l’au-delà. Tout le monde n’a jamais connu des conquérants plus nobles que les conquérants musulmans qui ne tuaient ni enfant, ni femme, ni vieux. Ils ne tuaient plus ceux qui renonçaient à la lutte ou ceux qui s’abstenaient de combattre. Les conquérants musulmans ne tuaient plus les prisonniers, ni ils les torturaient. Ils n’ont jamais forcé quiconque à embrasser l’islam se conformant aux ordres explicites du Saint Coran. Ainsi, l’******if unique de la guerre était de libérer l’humanité de toutes contraintes et de lui laisser le droit de choisir librement après avoir écouté l’appel de la vérité.

Ceci est le message de Mohamed (SBSL):Qu’il n’y point divinité à part Allah, que Mohamed est le messager d’Allah et son serviteur. Dieu le Très-Haut n’a pas créé l’homme pour rien dans ce monde, mais il l’a plutôt créé pour construire et développer la terre et pour adorer Dieu.
Dieu le Très-Haut punira le jour de résurrection ceux qui font le mal. Et chaque homme a le droit de choisir sa religion et c’est Dieu qui le ressuscitera enfin.


Кто Магомед (PBUH)

Мир никогда не знал более благородного человека, чем посланник пощады, пророк Магомед (PBUH). Его сообщением был пролом интервала между эрами незнания, темноты и светом, как цивилизация и прогресс. Он был посланником аллаха на земле. Он пришел, неся благополучие и мир в своих посланиях ко всему человечеству, и никогда не различая их согласно их этническому происхождению, цвету кожи или полу. Он заключил, что у человечества одни корни и что они произошли от одного отца, и что все они равны перед аллахом. Ничего не благоволило бы к любому из их по сравнение к другому за исключением их веры в аллаха и их хороших деяний.

Это было сообщение аллаха к пророку Магомеду (PBUH) который пришел во времена, когда люди уже сбились с пути, воюя между собой за власть и деньги. Пророк, Магомед(PBUH) воевало ради слабых и угнетенных людей, чья свобода вероисповедания была ущемлена поклонением к своим монархам.

Магомед (PBUH), его товарищи, и даже мусульмане которые пришли позже воевали только по одной причине, чтобы не позволить монарху помешать людям, услышать голос правды. Монархи, которые давали мусульманам свободу, для того чтобы распространить свое вероисповедание и принципы получили уважение и мир со стороны мусульман. То что случилось в Индонезии этому пример. Индонезийцы принимали ислам, по мере того как благословение от аллаха, но их монарх не разделял взгляды, терроризируя народ, и ущемляя их права на выбор и заставляя их принять свою религию.

Индонезийские монархи островов не должны были втягиваться в войты, когда они понимали и были достаточно ответственны чтобы понять права людей выбирать их собственное вероисповедание.

Эти войны были неизбежны для защиты гуманности и право на выбор человека на вероисповедание и вера в времени когда это право будут общепринятым во всем мире.

Воины мусульмане не причинять вред тем людям просто, потому что они знали точно, зачем они пришли, они пришли защитить права тех людей. Таким образом, они очень тщательно заботились о своем будущем на земле или после смерти. Вот почему мир никогда не знал более благородных завоевателей, чем завоеватели мусульмане, которые не некогда не убивали детей, женщин или старых людей.

Они даже не убивали тех, кто сдавался им и некогда не пытали или убивали военнопленных. Мусульманские воины никогда не принуждали кого-то не било принять ислам, насильно, исполняя тем самым предписаниям аллаха священной книге Коран. Их единственной задачей была освободить человечество от всех давлений и освободить.

Это было послание Магомеда (PBUH) и оно гласить, что нет бога кроме аллаха и что Магомед посланник его и пророк и что бог не создал человека для ничего или халатно в этой жизни, он довольно создало его, для того чтобы начать и построить землю с благосостоянием и поклониться бога, и что бог наказывает тех кто делает зло или неправильное на судный день и что каждый человек свободен в выборе его вероисповедание, веру и что аллах воскресит его в судный день.


من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟

لم يعرف العالم كله أنبل من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانت بعثته حدا فاصلا ما بين عهود الجهالة والظلام، وعهود النور والحضارة والرقي. لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بالحق من عند الله تعالى، يحمل خير الرسالات إلى العالم أجمع، دون تمييز ما بينهم في عرق ولا لون ولا جنس، يقرر للناس جميعا أن أباهم واحد، وأن أصلهم واحد، وأنهم جميعا متساوون أمام الله تعالى لا يفاضل بينهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح..

لم يقل هذا أحد من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين تفرق الناس وتعالى بعضهم على بعض، وفي حين كانوا يتقاتلون على السلطة والمال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل لأجل الضعفاء والمظلومين، الذين صودرت حرياتهم الدينية، وصاروا أتباعا مسخرين لملوكهم الطغاة.

لم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم إلا لغرض واحد: هو ألا يمنع ملك شعبه من السماع لدعوة الحق، فكان من يسمح للمسلمين بنشر دينهم ودعوتهم ومبادئهم، يجد كل الاحترام والمسالمة من قبل المسلمين، مثلما حدث في إندونيسيا، التي آمن شعبها بنعمة الله تعالى ثم بدافع من ذاته عندما سمعوا لدعوة الحق دون إرهاب من ملوكهم ودون منع من حق الاختيار، فلم تقاتل جيوش المسلمين أحدا هناك، لأنها لم تكن لتقاتل إلا دفاعا عن حق الإنسان في اختيار دينه، وما دام ملوك هذه الجزر كانوا على قدر المسؤولية والتفهم لحقوق أهل البلاد في اختيار دينهم، فما كان ما يدعوهم للقتال.

ولأن هذه الحروب قد جاءت دفاعا عن الإنسان، وعن حق الإنسان في اختيار دينه وعقيدته، في عهد لم يكن العالم يقدر فيه هذا الحق ولا يعترف به، فلم يكن لجندي مسلم أن يؤذي أيا من هذه الشعوب التي جاء مدافعا عنها وعن حقها، وحريصا على مستقبلها في الدنيا والآخرة، ولهذا السبب، فلم يعرف العالم كله أنبل من الفاتحين المسلمين الذين لم يكونوا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا شيخا، ولم يكونوا يقتلون من يمتنع عن القتال أويستسلم، ولا كانوا يقتلون الأسرى أو يعذبونهم، وما كانوا يجبرون أحدا على اعتناق الإسلام كما أمرهم القرآن أمرا صريحا، فكان كل مرادهم من الحرب هو أن يتحرر الإنسان من أي ضغط ويختار ما يشاء بكل حرية بعد أن يسمع لرسالة الحق.

كانت هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. وأن الله تعالى لم يخلق البشر هملا وعبثا في هذه الدنيا، وإنما خلقهم جميعا ليعمروا الأرض بالخير وعبادة الله، وأن الله تعالى سيحاسب كل من يفعل الشر في يوم القيامة، وأن كل إنسان له أن يختار في هذه الدنيا دينه وعقيدته، وأن حسابه على الله تعالى.


Siapakah Rasulullah Muhammad (SAW)?

Dunia belum pernah menemui seseorang yang lebih mulia daripada
Rasulullah Muhammad (SAW). Risalah yang dibawanya merupakan pembeda
jaman kegelapan dan kebodohan menuju jaman yang terang benderang penuh
peradaban dan kemajuan. Beliau diutus sebagai rasul Allah SWT untuk
menyampaikan kebenaran hakiki. Beliau membawa pesan kedamaian dan
kesejahteraan untuk seluruh umat manusia tanpa memperbeda-bedakan
asal-usul, ras, suku, warna kulit maupun jenis kelamin. Ummat manusia
mempunyai asal usul yang satu dan semuanya berkedudukan sama di
hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan kecuali ketaqwaan
masing-masing kepada Allah dan amal baik perbuatannya.

Inilah pesan yang dibawa Rasulullah yang diutus oleh Allah pada saat
kaumnya sedang asyik berkelahi satu sama lain memperebutkan kekuasaan
dan uang. Rasulullah (SAW) berjuang bagi orang-orang yang tertindas
and lemah yang kebebasannya dipasung oleh tirani penguasa.

Rasulullah, sahabat dan bahkan orang-orang Islam yang muncul kemudian
berjuang ke segala penjuru melawan negeri-negeri yang menghalangi
rakyatnya untuk mendengarkan kebenaran Islam. Adapun negeri yang
memberikan kebebasan kepada rakyatnya tetap mendapatkan penghargaan
dan kedamaian dari pasukan muslim. Contoh yang nyata terjadi di
Indonesia dimana orang-orangnya menerima kedatangan Islam sebagai
anugrah dari tuhan sehingga kemudian mereka sangat termotivasi ketika
mendengarkan panggilan kebenaran hakiki tanpa adanya gangguan dan
paksaan dari para pembesar negeri yang menghindarkan kekerasan karena
menyadari dan menghargai kebebasan rakyatnya untuk memilih agama
mereka.

Perang memang tidak bisa dihindarkan dalam rangka membela kemanusiaan
dan hak manusia untuk memilih agama dan kepercayaannya pada saat tidak
ada orang yang peduli akah hal itu. Pasukan muslim tidak akan melukai
orang-orang yang damai karena mereka mengerti tujuan perang adalah
untuk membela hak manusia, juga mereka sangat berhati-hati karena
percaya adanya balasan baik di kehidupannya saat itu maupun sesudah
mati. Itulah sebabnya dalam sejarah perang di dunia tidak ada yang
lebih terhormat daripada pasukan muslim yang tidak membunuh anak-anak,
wanita dan orang tua.

Pasukan muslim juga menghormati dan tidak menganiaya musuh yang
menyerah dan tawanan perang. Mereka tidak pernah memaksa seseorang
untuk memeluk Islam sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran.
Tujuan utama dari setiap perang hanyalah membebaskan manusia dari
segala tekanan sehinggal memiliki kemerdekaan untuk menjalankan
panggilan kebenaran yang hakiki yaitu Islam.

Itulah pesan yang dibawa Rasulullah Muhammad (SAW) bahwa tiada Tuhan
selain Allah dan bahwa Muhammad (SAW) adalah utusan dan penyembah-Nya.
Allah tidak menciptakan manusia untuk kesia-siaan di dalam hidupnya
kecuali sebagai khalifah di muka bumi yang beribadah kepada Allah.
Allah memberi kebebasan setiap manusia untuk memeluk agama
kepercayaannya dan akan membalas setiap perbuatan baik dan buruk pada
hari pembalasan dimana setiap manusia akan dibangkitkan
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-05-2009, 05:51 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 
افتراضي

Yes ! It's a useful subject for sure ... thanks a lot our dear sister
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:36 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.