( ) ... .


[ ] .

 
  #41  
05-07-2011, 06:28 PM
" "
 

ﻻ ..
.
  #42  
05-25-2011, 02:20 AM
 

:
: :

1-( .......... )

2-( ........... )

3-( .......... )

4-( .......... )

5-( .......... )

6-( .......... )

7-( .......... )

8-( .......... )

9-( .......... )

10-( .......... )

11-( .......... )

12-( .......... )

13-( .......... )

14-( .......... )


1-( .......... )

ٱ ﴿214﴾ ٱ ٱ ٱ ﴿215﴾ ٓ ﴿216﴾ ٱ ٱ ﴿217﴾ ٱ ٰ ﴿218﴾ ٱٰ ﴿219﴾ ۥ ٱ ٱ ﴿220﴾ ٰ ٱٰ ﴿221﴾ ٰ ﴿222﴾ ٱ ٰ ﴿223﴾ ٱٓ ٱۥ ﴿224﴾ ﴿225﴾ ﴿226﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ٱ ٓ ﴿227﴾

{ : }


2-( ........... )

ٱ ٰ ﴿69﴾ ۦ ﴿70﴾ ٰ ﴿71﴾ ﴿72﴾ ﴿73﴾ ٓ ٓ ٰ ﴿74﴾ ﴿75﴾ ٓ ٱ ﴿76﴾ ٓ ٱٰ ﴿77﴾ ٱ ﴿78﴾ ٱ ﴿79﴾ ﴿80﴾ ٱ ﴿81﴾ ٱٓ ٓٔ ٱ ﴿82﴾ ٱٰ ﴿83﴾ٱ ۢ ٱ ﴿84﴾ ٱ ٱ ﴿85﴾ ٱ ٓ ۥ ٱٓ ﴿86﴾ ﴿87﴾ ﴿88﴾ ٱ ﴿89﴾ ٱ ﴿90﴾ ٱ ﴿91﴾ ﴿92﴾ ٱ ﴿93﴾ ٱۥ ﴿94﴾ ﴿95﴾ ﴿96﴾ ٱ ٰ ﴿97﴾ ٱٰ ﴿98﴾ ٓ ٓ ٱ ﴿99﴾ ٰ ﴿100﴾ ﴿101﴾ ٱ ﴿102﴾ ٰ ﴿103﴾

{ : }


3-( .......... )

﴿18﴾ ٱ ٱٰ ﴿19﴾ ٓ ۠ ٱٓ ﴿20﴾ ٱ ﴿21﴾ ٓ ٰٓ ﴿22﴾ ٱٰ ﴿23﴾ ٱٰٰ ٱ ٓ ۖ ﴿24﴾ ۥٓ ﴿25﴾ ٓ ٱ ﴿26﴾ ٱٓ ﴿27﴾ ٱ ٱ ٓ ۖ ﴿28﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿29﴾ ﴿30﴾ ۦٓ ٱٰ ﴿31﴾ ٰ ﴿32﴾

{ : }


4-( .......... )

ٱ ٱ ﴿181﴾ ٱ ٱ ﴿182﴾ ٱ ٓ ٱ ﴿183﴾ٱ ٱ ٱ ٱ ﴿184﴾ ٓ ٓ ٱ ﴿185﴾ ٓ ٱٰ ﴿186﴾ ٱٓ ٱٰ ﴿187﴾ ٓ ﴿188﴾ ٱ ۚ ۥ ﴿189﴾ ٰ ﴿190﴾ ٱ ٱ ﴿191﴾ ۥ ٱٰ ﴿192﴾ ٱ ٱ ﴿193﴾ ٰ ٱ ﴿194﴾ ۢ ﴿195﴾

{ : }


5-( .......... )

ٱ ٱٰ ﴿165﴾ ٰ ۚ ﴿166﴾ ٰ ٱ ﴿167﴾ ٱ ﴿168﴾ ﴿169﴾ ٰ ۥٓ ﴿170﴾ ٱٰ ﴿171﴾ ٱ ﴿172﴾ ۖ ٓ ٱ ﴿173﴾ ٰ ﴿174﴾

{ : }


6-( .......... )

﴿128﴾ ﴿129﴾ ﴿130﴾ ٱ ٱ ﴿131﴾ ٱ ٱٓ ﴿132﴾ ٰ ﴿133﴾ ٰ ﴿134﴾ ٓ ﴿135﴾ ٓ ٓ ٱٰ ﴿136﴾ ٰٓ ٱ ﴿137﴾ ﴿138﴾ ٰ ۗ ٰ ﴿139﴾

{ : }


7-( .......... )

ٓ ٰ ٰٓ ٓ ﴿52﴾ ٱٓ ٰ ﴿53﴾ ٰٓٓ ﴿54﴾ ٓ ﴿55﴾ ٰ ﴿56﴾ ٰ ٰ ﴿57﴾ ۢ ﴿58﴾ ٰ ٰ ٓ ٰٓ ﴿59﴾ ﴿60﴾ ٰٓ ٱ ٰ ٰٓ ﴿61﴾ ٓ ۖ ﴿62﴾ ٓ ٰ ٰٓ ٱ ٱ ۖ ٱ ٱ ٱ ﴿63﴾ ٱ ﴿64﴾ ٰ ۥٓ ﴿65﴾ ٱ ﴿66﴾ ٰ ﴿67﴾

{ : }


8-( .......... )

ٰٓ ﴿146﴾ ٰ ﴿147﴾ ﴿148﴾ ٱ ٰ ﴿149﴾ ٱ ٱ ﴿150﴾ ٓ ٱ ﴿151﴾ ٱ ٱ ﴿152﴾ ٓ ٓ ٱ ﴿153﴾ ٓ ٔ ٱٰ ﴿154﴾ ٰۦ ﴿155﴾ ٓ ﴿156﴾ ٰ ﴿157﴾ ٱ ۗ ٰ ﴿158﴾

{ : }


9-( .......... )

ٰ ﴿32﴾ ۥ ٓ ٰ ﴿33﴾ ۥٓ ٰ ٰ ﴿34﴾ ۦ ﴿35﴾ ٓ ٱ ٱٓ ٰ ﴿36﴾ ﴿37﴾ ٱ ٰ ﴿38﴾ ﴿39﴾ ٱ ٱٰ ﴿40﴾ ٓ ٱ ٱٰ ﴿41﴾ ٱ ﴿42﴾ ٰٓ ٓ ﴿43﴾ ٱٰ ﴿44﴾

{ : }


10-( .......... )

ۥ ٱ ﴿196﴾ ۥ ٰٓ ٓ ٰٓ ﴿197﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿198﴾ ۥ ۦ ﴿199﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿200﴾ ۦ ٰ ٱ ٱ ﴿201﴾ ﴿202﴾ ﴿203﴾ ﴿204﴾ ٰ ﴿205﴾ ٓ ﴿206﴾ٓ ٰ ﴿207﴾ ٓ ﴿208﴾ ٰ ٰ ﴿209﴾ ٱٰ ﴿210﴾ ۢ ﴿211﴾ ٱ ﴿212﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿213﴾

{ : }11-( .......... )

ٓ ٱ ٱ ﴿111﴾ ﴿112﴾ ٰ ۖ ﴿113﴾ ٓ ٱ ﴿114﴾ ﴿115﴾ ٰ ٱ ﴿116﴾ ﴿117﴾ ٱ ٱ ﴿118﴾ ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿119﴾ ٱ ﴿120﴾ ٰ ﴿121﴾

{ : }


12-( .......... )

ٰ ٰ ﴿45﴾ ٱ ٰ ﴿46﴾ ٓ ٱٰ ﴿47﴾ ٰ ٰ ﴿48﴾ ۥ ۖ ۥ ٱ ٱ ۚ ٰ ﴿49﴾ ۖ ٓ ٰ ﴿50﴾ ٰٰٓ ٓ ٱ ﴿51﴾ ۞ ٓ ٰ ٰٓ ٓ ﴿52﴾

{ : }


13-( .......... )

ٰۭ ﴿3﴾ ٱٓ ٰ ٰ ﴿4﴾ ٱٰ ﴿5﴾ ٰۢٓ ۦ ﴿6﴾ ٱ ۢ ﴿7﴾ ٰ ﴿8﴾ ٱ ٱ ﴿9﴾ ٰ ٰٓ ٱ ٱ ٱٰ ﴿10﴾ ۚ ﴿11﴾ ٓ ﴿12﴾ ٰ ٰ ﴿13﴾ ۢ ﴿14﴾ ۖ ٱ ٰٔٓ ۖ ﴿15﴾ ٓ ٱٰ ﴿16﴾ ٓ ٰٓ ﴿17﴾

{ : }


14-( .......... )

ۥ ٱٰ ﴿192﴾ ٱ ٱ ﴿193﴾ ٰ ٱ ﴿194﴾ ۢ ﴿195﴾ ۥ ٱ ﴿196﴾ ۥ ٰٓ ٓ ٰٓ ﴿197﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿198﴾ ۥ ۦ ﴿199﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿200﴾ ۦ ٰ ٱ ٱ ﴿201﴾ ﴿202﴾ ﴿203﴾ ﴿204﴾ ٰ ﴿205﴾ ٓ ﴿206﴾ ٓ ٰ ﴿207﴾ ٓ ﴿208﴾ ٰ ٰ ﴿209﴾ ٱٰ ﴿210﴾ ۢ ﴿211﴾ ٱ ﴿212﴾ ٱ ٰ ٱ ﴿213﴾ ٱ ﴿214﴾ ٱ ٱ ٱ ﴿215﴾ ٓ ﴿216﴾ ٱ ٱ ﴿217﴾ ٱ ٰ ﴿218﴾ ٱٰ ﴿219﴾ ۥ ٱ ٱ ﴿220﴾ ٰ ٱٰ ﴿221﴾ ٰ ﴿222﴾ ٱ ٰ ﴿223﴾ ٱٓ ٱۥ ﴿224﴾ ﴿225﴾ ﴿226﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ٱ ٓ ﴿227﴾

{ : }

------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
:

1- .

2- ... .

3- .

4- ... ȿ

5- ... .

6- ... ... .

7- ... .

8-

9- ... .

10- .1- .

ۥ ٱ ﴿196﴾ ۥ ٰٓ ٓ ٰٓ ﴿197﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿198﴾ ۥ ۦ ﴿199﴾ ٰ ٰ ٱ ﴿200﴾ ۦ ٰ ٱ ٱ ﴿201﴾ ﴿202﴾ ﴿203﴾2- ... .

ٱٓ ٱۥ ﴿224﴾ ﴿225﴾ ﴿226﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ٱ ٓ ﴿227﴾3- .

ٱ ٰ ٱ ﴿213﴾ ٱ ﴿214﴾4- ... ȿ

ٰ ﴿205﴾ ٓ ﴿206﴾ٓ ٰ ﴿207﴾5- ... .

ٱ ٱٰٰ ٱ ٱ ۢ ٱ ٓ ﴿227﴾6- ... ... .

ۥ ٱٰ ﴿192﴾ ٱ ٱ ﴿193﴾ ٰ ٱ ﴿194﴾ ۢ ﴿195﴾


7- ... .

ٱ ﴿78﴾ ٱ ﴿79﴾ ﴿80﴾ ٱ ﴿81﴾8-

ٰ ٱٰ ﴿221﴾ ٰ ﴿222﴾ ٱ ٰ ﴿223﴾9- ... .
ٰۭ ﴿3﴾ ٱٓ ٰ ٰ ﴿4﴾ ٱٰ ﴿5﴾ ٰۢٓ ۦ ﴿6﴾10- .

ٱٰ ﴿210﴾ ۢ ﴿211﴾ ٱ ﴿212﴾
-------------------------------------------------------
:
:

1-( ..... )

2-( ..... )

3-( ..... ) 3

4-( ..... )

5-( ..... )

6-( ..... )

7-( ..... )

8-( ..... )

9-( ...... )

10-( ..... )

11-( ..... )

12-( ..... )

13-( ..... )

14-( ..... )

15-( ..... )

16-( ..... )
1-( ..... )

ۥٓ ٰ ٰ ﴿34﴾ ۦ ﴿35﴾ ٓ ٱ ٱٓ ٰ ﴿36﴾


2-( ..... )

ۥٓ ﴿25﴾ ٓ ٱ ﴿26﴾ ٱٓ ﴿27﴾


3-( ..... ) 3

: ۦٓ ٱٰ ﴿31﴾ ٰ ﴿32﴾ ۥ ٓ ٰ ﴿33﴾

: ٓ ٔ ٱٰ ﴿154﴾ ٰۦ ﴿155﴾ ٓ ﴿156﴾

: ٱٓ ٱٰ ﴿187﴾ ٓ ﴿188﴾ ٱ ۚ ۥ ﴿189﴾


4-( ..... )

: ٱ ﴿66﴾ ٰ ﴿67﴾ ٱ ٱ ﴿68﴾

: ٱ ﴿120﴾ ٰ ﴿121﴾ ٱ ٱ ﴿122﴾


5-( ..... )

ٓ ٔ ٱٰ ﴿154﴾ ٰۦ ﴿155﴾ ٓ ﴿156﴾


6-( ..... )

ٓ ٱٰ ﴿186﴾ ٱٓ ٱٰ ﴿187﴾ ٓ ﴿188﴾7-( ..... )

ٓ ﴿156﴾ ٰ ﴿157﴾ ٱ ۗ ٰ ﴿158﴾8-( ..... )

: ٱ ﴿105﴾ ﴿106﴾ ﴿107﴾

: ٱ ﴿160﴾ ﴿161﴾ ﴿162﴾


9-( ...... )

: ٱ ﴿123﴾ ﴿124﴾ ﴿125﴾

: ٱ ﴿141﴾ ٰ ﴿142﴾ ﴿143﴾


10-( ..... )

: ۖ ٓ ٱ ﴿173﴾ ٰ ﴿174﴾ ٱ ٱ ﴿175﴾

: ٰ ٱ ﴿194﴾ ۢ ﴿195﴾ ۥ ٱ ﴿196﴾


11-( ..... )

: ٱٰ ﴿210﴾ ۢ ﴿211﴾ ٱ ﴿212﴾

: ٰ ٱٰ ﴿221﴾ ٰ ﴿222﴾ ٱ ٰ ﴿223﴾


12-( ..... )

ٰ ۥٓ ﴿65﴾ ٱ ﴿66﴾ ٰ ﴿67﴾


13-( ..... )

ٰ ۥ ٱ ٱ ﴿119﴾ ٱ ﴿120﴾ ٰ ﴿121﴾


14-( ..... )

ٰ ۥٓ ﴿170﴾ ٱٰ ﴿171﴾ ٱ ﴿172﴾


15-( ..... )

ۥٓ ٰ ٰ ﴿34﴾ ۦ ﴿35﴾ ٓ ٱ ٱٓ ٰ ﴿36﴾


16-( ..... )

﴿37﴾ ٱ ٰ ﴿38﴾ ﴿39﴾

  #43  
11-12-2011, 03:08 AM
 
New

: :
1- ...... .
2- ........... .
3- ...... .
4- ..... .
5- ..... .
6- ...... .
7- ..... .
8- ....... .
9- ...... .
10- ....... .


1- ...... .
۞ ٱ ٓ ٱ ٱ ٰٔ ﴿82﴾ ٰٔ ﴿83﴾ ٰٓ ٓ ٰٔ ﴿84﴾ ٱ ﴿85﴾ ٱ ٱ ۚ ٰ ٰۢ ﴿86﴾ ٱ ٱٰٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٰ ﴿87﴾


2- ........... .
ۦٓ ٱٰ ﴿54﴾ ٱ ٱٓ ۚ ﴿55﴾ ۦٓ ٓ ٓ ٓ ۢ ۖ ﴿56﴾ ٰ ۥٓ ٱۥ ٰ ٱٰ ﴿57﴾ ۖ ٓ ٱ ﴿58﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ٱٰٓ ۗ ٓ ﴿59﴾ ٱٰٰ ٱ ٱٓ ٓ ۢ ۦ ٓ ۢ ۢ ٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿60﴾ ٱ ٰٓ ٰ ٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿61﴾


3- ...... .
ٱ ٱ ۚ ٱ ٱٓ ۚ ۥ ۢ ﴿88﴾ ٓ ٱ ۥ ﴿89﴾ ٓ ٱ ٱ ﴿90﴾ ٓ ٰ ٱ ٱ ۥ ۖ ٱ ﴿91﴾ ٱ ۖ ٱٰ ۦ ۖ ٓ ٱ ﴿92﴾ ٱ ٰۦ ۚ ٰ ﴿93﴾


4- ..... .
ٓ ٰ ٓ ٰۦ ٱ ٓ ٰ ﴿36﴾ ٱ ٓ ٰ ﴿37﴾ ٰٓ ٱ ﴿38﴾ ٱ ۦ ۖ ﴿39﴾ ٱ ۥ ۭ ٱٰ ۦ ۚ ۥ ٰ ٓ ۖ ۦ ۖ ﴿40﴾ ٓ ٱ ﴿41﴾ ٓ ٰ ۖ ۥ ۚ ٱ ﴿42﴾ ٱ ۖ ٰ ﴿43﴾ ٱ ٱ ۖ ۚ ۥ ۗ ٰ ٱٰ ﴿44﴾

5- ..... .
ٱ ٓ ٰ ٓٓ ﴿67﴾ ٰ ٓ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿68﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿69﴾ ۢ ﴿70﴾ ٰ ٰ ٱ ٰ ﴿71﴾ ٰٓ ٱ ﴿72﴾ ٱ ٰ ﴿73﴾ ﴿74﴾ ٓۢ ٱٓ ٱ ٰ ﴿75﴾

6- ...... .
ٓ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿45﴾ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿46﴾ ٱ ۚ ٰٓ ٱ ۖ ﴿47﴾ ٱ ۢ ٱ ﴿48﴾ ٱ ۥ ۥ ۦ ۦ ٰ ﴿49﴾ ﴿50﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿51﴾ ۢ ٓ ۗ ٰ ﴿52﴾ ٱ ﴿53﴾

7- ..... .
ٱ ٱ ٰ ﴿4﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٱ ٱ ٱ ﴿5﴾ ٱ ﴿6﴾ ٰ ۦٓ ٓ ٔ ﴿7﴾ ٓ ۢ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿8﴾ ٰٰٓ ۥٓ ٱ ٱ ٱ ﴿9﴾ ۚ ٓ ٰ ۚ ٰٰ ٱ ﴿10﴾ ۢ ٓ ﴿11﴾ ٓ ٓ ۖ ٰ ٰ ۦٓ ۚ ٰ ﴿12﴾ ٓ ٰ ٰ ﴿13﴾ ٱٓ ۚ ٱ ٰ ٱ ﴿14﴾

8- ....... .
ٰ ٱ ٰ ٓ ٰٓ ٱ ﴿76﴾ۥ ﴿77﴾ ۦ ۚ ٱ ٱ ﴿78﴾ ٱ ۖ ٱ ٱ ﴿79﴾ ٱٰ ٱ ٱٓ ﴿80﴾ ٓ ٰ ٱ ٰ ۖ ٰٔ ﴿81﴾

9- ...... .
ۦ ۭ ۢ ﴿22﴾ ٱ ﴿23﴾ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ۩ ﴿26﴾ ۞ ٱٰ ﴿27﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿28﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ﴿29﴾ ۥ ٰ ۥ ٱ ٱٰ ٱ ﴿30﴾ ﴿31﴾ ٰٓ ٱ ٓ ٰ ﴿32﴾ ٱ ٱ ﴿33﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٰ ﴿34﴾

10- ....... .
ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿62﴾ ٰ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۦٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿63﴾ ٱ ۥ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿64﴾ ٱٰٰ ٱ ٱ ٱ ۚ ﴿65﴾ ٱٰ ٱ ۚ ۢ ۖ ﴿66﴾


---------------------------------------------


: :
1- .
2- .
3- .
4- .
5-
6- .
7- .
8- .
9- , .
10- .
11- .
12- .
13-
14- , .
15-
1- .
ٰ ۦٓ ٓ ٔ ﴿7﴾ ٓ ۢ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿8﴾ ٰٰٓ ۥٓ ٱ ٱ ٱ ﴿9﴾ ۚ ٓ ٰ ۚ ٰٰ ٱ ﴿10﴾ ۢ ٓ ﴿11﴾ ٓ ٓ ۖ ٰ ٰ ۦٓ ۚ ٰ ﴿12﴾ ٓ ٰ ٰ ﴿13﴾ ٱٓ ۚ ٱ ٰ ٱ ﴿14﴾


2- .
ٰٓ ٓ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۥ ﴿18﴾


3- .
ٱ ٓ ٱ ٱٓ ﴿20﴾ ۥ ۟ۥٓ ٰ ﴿21﴾ ۦ ۭ ۢ ﴿22﴾ ٱ ﴿23﴾ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ۩ ﴿26﴾


4- .
: ٰ ﴿2﴾
: ۥ ﴿77﴾


5-
ٓ ٰ ۖ ۥ ۚ ٱ ﴿42﴾ ٱ ۖ ٰ ﴿43﴾ ٱ ٱ ۖ ۚ ۥ ۗ ٰ ٱٰ ﴿44﴾6- .
ۦٓ ٱٰ ﴿54﴾ ٱ ٱٓ ۚ ﴿55﴾۞ ۦٓ ٓ ٓ ٓ ۢ ۖ ﴿56﴾ ٰ ۥٓ ٱۥ ٰ ٱٰ ﴿57﴾ ۖ ٓ ٱ ﴿58﴾


7- .
ٰٓ ٱ ٓ ٰ ﴿32﴾ ٱ ٱ ﴿33﴾ ٱ ٓ ٓ ۖ ٰ ﴿34﴾ ۢ ۢ ٱ ﴿35﴾


8- .
ٱ ٓ ٰ ٓٓ ﴿67﴾ ٰ ٓ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ﴿68﴾ ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿69﴾ ﴿70﴾


9- , .
ٰ ۥ ٱ ٱ ٱ ﴿17﴾ ٰٓ ٓ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۥ ﴿18﴾ ٓ ٱٓ ٰ ٰ ٰ ٰ ٱٰ ﴿19﴾


10- .
ٱ ٓ ٱ ٱ ٰٔ ﴿82﴾


11- .
ٓ ٰ ٰ ٱ ٱ ﴿45﴾ ٰ ٱ ٱ ۖ ٱ ﴿46﴾ ٱ ۚ ٰٓ ٱ ۖ ﴿47﴾ ٱ ۢ ٱ ﴿48﴾ ٱ ۥ ۥ ۦ ۦ ٰ ﴿49﴾ ﴿50﴾ ٱ ٰ ٰ ﴿51﴾ ۢ ٓ ۗ ٰ ﴿52﴾ ٱ ﴿53﴾


12- .
ٓ ٰ ٱ ٱ ۥ ۖ ٱ ﴿91﴾ ٱ ۖ ٱٰ ۦ ۖ ٓ ٱ ﴿92﴾ ٱ ٰۦ ۚ ٰ ﴿93﴾


13-
ۦ ۭ ﴿22﴾ ٱ ﴿23﴾ ٱ ٱٰ ٰ ٱ ﴿24﴾ ٱ ٱ ٱٰٰ ٱ ﴿25﴾ ٱ ٓ ٰ ٱ ٱ ۩ ﴿26﴾ ۞ ٱٰ ﴿27﴾ ٱ ٰ ٰ ٱ ﴿28﴾


14- , .


: ٰٔ ﴿83﴾ ٰ ٰٔ ﴿84﴾ ٱ ﴿85﴾

: ٱ ٱٰٰ ٱ ٓ ٱ ۚ ٰ ﴿87﴾


15-
ٓ ٰ ۢ ٓ ٰۦ ٱ ٓ ٰ ﴿36﴾ ٱ ٓ ٰ ﴿37﴾ ٰٓ ٱ ﴿38﴾


-------------------------------------------------------


: :
1- ( ...... ) 5 .
2- ( ..... ) .
3- ( ..... ) .
4- ( ..... )
5- ( ..... )
6- ( ..... )
7-( ..... )
8- ( ..... )
9- ( ..... ) .
10- ( ..... )
11- ( ..... ..... ) 5 .
12- ( ..... ..... )
13- ( ..... ..... )
14- ( ..... )
15- ( ..... )
16- ( ..... )
17- ( ..... )
18- ( ..... )
19- ( ..... )
20- ( ..... )
21- ( ..... ):

1- ( ...... ) 5 .
: ٱٰٰ ٱ ٱٓ ٓ ۢ ۦ ٓ ۢ ۢ ٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿60﴾
: ٱ ٰٓ ٰ ٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿61﴾
: ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿62﴾
: ٰ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۦٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿63﴾
: ٱ ۥ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿64﴾


2- ( ..... ) .
: ٰ ۥ ٱ ٱ ٱ ﴿17﴾
: ۢ ٰٔ ﴿83﴾3- ( ..... ) .
: ٓ ۢ ٱ ٰ ٱ ٱٰ ﴿8﴾
: ٱ ٱ ۖ ۚ ۥ ۗ ٰ ٱٰ ﴿44﴾4- ( ..... )
ٰٓ ٱ ٓ ٰ ﴿32﴾


5- ( ..... )
ٰٓ ٱ ﴿38﴾


6- ( ..... )
ٰٓ ٓ ٰٔ ﴿84﴾


7- ( ..... )
ٰٓ ٓ ٰ ٱ ٰٓ ٱ ٱ ٰ ٰ ۥ ﴿18﴾


8- ( ..... )
: ٱ ۥ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿64﴾
: ٰ ٰ ٱ ٰ ﴿71﴾9- ( ..... ) .
: ٱ ٰ ﴿73)
: ﴿74﴾10- ( ..... )
ۦ ۚ ٱ ٱ ﴿78﴾


11- ( ..... ..... ) 5 .
: ٱٰٰ ٱ ٱٓ ٓ ۢ ۦ ٓ ۢ ۢ ٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿60﴾
: ٱ ٰٓ ٰ ٰ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿61﴾
: ٱ ٱٓ ٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ﴿62﴾
: ٰ ٱ ٱ ٱٰ ۢ ۦٓ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٱ ﴿63﴾
: ٱ ۥ ٱٓ ٱ ۗ ٰ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿64﴾


12- ( ..... ..... )
ۢ ٓ ۗ ٰ ﴿52﴾


13- ( ..... ..... )
ٱ ٱ ۚ ٰ ٰ ﴿86﴾


14- ( ..... )
ٓ ٱ ۥ ﴿89﴾


15- ( ..... )
ٓ ٱ ٱ ﴿90﴾


16- ( ..... )
ٱ ٰۦ ۚ ٰ ﴿93﴾


17- ( ..... )
ٱ ٰ ٰ ٱ ٱٰٓ ۗ ٓ ﴿59﴾


18- ( ..... )
ٱ ٓ ٱ ٱ ٰٔ ﴿82﴾


19- ( ..... )
ٱ ﴿85﴾


20- ( ..... )
ٱٓ ۚ ٱ ٰ ٱ ﴿14﴾


21- ( ..... )
ٱ ٱ ٰ ٱ ﴿69﴾
  #44  
12-24-2011, 02:14 PM
 

-

(Tags)
, , , , ,

« | »

: 1 ( 0 1)
  

↑ Grab this Headline Animator

01:24 PM.

 

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: ::.